DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about 'No'

«But I have been the LORD your God ever since you came… Hosea 13:4»
I ate no choice food; no meat or wine touched my lips; and I used no lotions at all until the three weeks were over.Smaaklike spys het ek nie geëet en vleis en wyn het nie in my mond gekom nie; en ek het my glad nie gesalf nie, totdat drie volle weke om was.
But I have been the Lord your God ever since you came out of Egypt. You shall acknowledge no God but me, no Savior except me.Tog was Ek, die Here, jou God van Egipteland af, en buiten My het jy geen God geken nie, ja, behalwe My is daar geen Heiland nie.
There is no one holy like the Lord; there is no one besides you; there is no Rock like our God.Niemand is heilig soos die Here nie; ja, daar is niemand buiten U, en daar is geen rots soos onse God nie.
You are altogether beautiful, my darling; there is no flaw in you.Alles is mooi aan u, my vriendin, en daar is geen gebrek aan u nie.
No one should seek their own good, but the good of others.Laat niemand sy eie voordeel soek nie, maar elkeen die voordeel van 'n ander.
I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth.Ek het geen groter blydskap as dit nie, dat ek hoor dat my kinders in die waarheid wandel.
Greater love has no one than this: to lay down one’s life for one’s friends.Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee.
Love does no harm to a neighbor. Therefore love is the fulfillment of the law.Die liefde doen die naaste geen kwaad nie; daarom is die liefde die vervulling van die wet.
Fools find no pleasure in understanding but delight in airing their own opinions.Die dwaas het geen behae in verstandigheid nie, maar net daarin dat sy hart openbaar word.
I tell you, no! But unless you repent, you too will all perish.Nee, sê Ek vir julle; maar as julle jul nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom.
I am coming soon. Hold on to what you have, so that no one will take your crown.Kyk, Ek kom gou! Hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie.
Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved.En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie.
For I will forgive their wickedness and will remember their sins no more.Want Ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede en aan hulle sondes en hulle oortredinge nooit meer dink nie.
Though the fig tree does not bud and there are no grapes on the vines, though the olive crop fails and the fields produce no food, though there are no sheep in the pen and no cattle in the stalls, yet I will rejoice in the Lord, I will be joyful in God my Savior.Alhoewel die vyeboom nie sal bloei en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie, die drag van die olyfboom sal teleurstel en die saailande geen voedsel oplewer nie, die kleinvee uit die kraal verdwyn en geen beeste in die stalle sal wees nie — nogtans sal ek jubel in die Here, ek sal juig in die God van my heil.
Make every effort to live in peace with everyone and to be holy; without holiness no one will see the Lord.Jaag die vrede na met almal, en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie.
For I take no pleasure in the death of anyone, declares the Sovereign Lord. Repent and live!Want Ek het geen behae in die dood van hom wat sterwe nie, spreek die Here Here. Bekeer julle dan en lewe.
Jesus answered, “I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me.”Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.
Direct my footsteps according to your word; let no sin rule over me.Maak my voetstappe vas in u woord, en laat geen ongeregtigheid oor my heers nie.
For no word from God will ever fail.Want geen ding sal by God onmoontlik wees nie.
When tempted, no one should say, “God is tempting me.” For God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone.Laat niemand, as hy in versoeking kom, sê: Ek word deur God versoek nie. Want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek Hy niemand nie.
No one has ever seen God; but if we love one another, God lives in us and his love is made complete in us.Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar liefhet, bly God in ons en het sy liefde in ons volmaak geword.
Let no debt remain outstanding, except the continuing debt to love one another, for whoever loves others has fulfilled the law.WEES aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê; want hy wat 'n ander liefhet, het die wet vervul.
God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God.Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom.
No one has ever seen God, but the one and only Son, who is himself God and is in closest relationship with the Father, has made him known.Niemand het ooit God gesien nie; die eniggebore Seun wat in die boesem van die Vader is, dié het Hom verklaar.
This is the message we have heard from him and declare to you: God is light; in him there is no darkness at all.EN dit is die verkondiging wat ons van Hom gehoor het en aan julle verkondig: God is lig, en geen duisternis is in Hom nie.

However, as it is written: “What no eye has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived”— the things God has prepared for those who love him.Maar soos geskrywe is: Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat Hom liefhet.
Previous1234Next

Bible verse of the day

Jesus looked at them and said, “With man this is impossible, but with God all things are possible.”

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies