DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Spravodlivosť

«Kto sa usiluje o statočnosť a milosrdenstvo, nachádza život, statočnosť a česť. Príslovia 21:21»
Kto sa usiluje o statočnosť a milosrdenstvo, nachádza život, statočnosť a česť.O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra.
On odplatí každému podľa jeho skutkov.O qual recompensará cada um segundo as suas obras.
Ale ty, Boží človek, utekaj pred tým a usiluj sa o spravodlivosť, nábožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť.Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão.
Lebo Pán miluje spravodlivosť a neopúšťa svojich svätých. Nespravodlivci navždy vyhynú a pokolenie bezbožných bude zničené.Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos; eles são preservados para sempre; mas a descendência dos ímpios será desarraigada.
Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať.Não erreis: Deus não se deixa escarnecer; porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará.
Človeku sa môže zdať, že každá jeho cesta správna je, lenže srdcia posudzuje Pán.Todo caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações.
Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.Mas buscai primeiro o Reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.
Nikdy nezakolíše. Vo večnej pamäti bude spravodlivý.Na verdade, nunca será abalado; o justo ficará em memória eterna.
Pestovať statočnosť a rozvahu sa väčšmi páči Pánovi ako obeta.Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício.
Ale ak aj trpíte pre spravodlivosť, ste blahoslavení. Neľakajte sa ich hrozieb a neplašte sa.Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis.
Pánove oči hľadia na spravodlivých a k ich volaniu sa nakláňa jeho sluch.Os olhos do Senhor estão sobre os justos; e os seus ouvidos, atentos ao seu clamor.
Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme v pravom čase žať.E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido.
Dajte si pozor, aby sa nik nikomu neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým!Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui, sempre, o bem, tanto uns para com os outros como para com todos.
Toho, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou.Àquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós; para que, nele, fôssemos feitos justiça de Deus.
Napokon, bratia, myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné!Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai.
Veď zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým ľuďom a vychováva nás, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v tomto veku triezvo, spravodlivo a nábožne.Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente.
Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných a nechodí cestou hriešnikov, ani nevysedáva v kruhu rúhačov.Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.
A ovocie spravodlivosti sa zasieva v pokoji pre tých, čo šíria pokoj.Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz.
Nespravodlivo nadobúdané poklady sú neužitočné, spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.Os tesouros da impiedade de nada aproveitam; mas a justiça livra da morte.
Bezbožný človek získava len klamný zárobok, no ten, kto seje spravodlivosť, opravdivú odmenu.O ímpio recebe um salário enganoso, mas, para o que semeia justiça, haverá galardão certo.
Ak robíte dobre tým, čo vám dobre robia, akúže máte zásluhu? Veď to isté robia aj hriešnici.E, se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo.
Pánovi zver svoje cesty a jemu dôveruj, on sa už postará. Tvoju spravodlivosť vyvedie na povrch ako svetlo a tvoje právo ako poludňajší jas.Entrega o teu caminho ao Senhor; confia nele, e ele tudo fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz; e o teu juízo, como o meio-dia.
Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos.
Celým svojím srdcom ťa vyhľadávam; nedaj, aby som zablúdil od tvojich príkazov.De todo o meu coração te busquei; não me deixes desviar dos teus mandamentos.
Je nebezpečné pre človeka: „Sväté!“ vybľafnúť a iba potom rozvážiť si, čo sa sľúbilo.Laço é para o homem dizer precipitadamente: É santo; e, feitos os votos, então, inquirir.

Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám. Obmyte si ruky, hriešnici, a očistite si srdcia, vy, čo máte rozpoltenú myseľ.Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores; e, vós de duplo ânimo, purificai o coração.
Predošlý12345Ďalší

Biblický verš dňa

Ježiš im povedal: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.“

Náhodný Biblický verš

Zachovaj prikázania svojho otca, syn môj,
a nepohŕdaj naučením svojej matere!
Náhodný verš!S obrázkom

Darček

Urobte dar na prácu DailyVerses.net:
Darček

Biblický verš dňa

Ježiš im povedal: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.“

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!