DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Trpezlivosť

«Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie… 1. Korinťanom 13:4-5»
Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé.De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe.
Trpezlivý (má) veľa rozumu, prchký však vyvádza (priam) bláznovstvo.De lankmoedige is groot van verstand, maar wie kortaangebonden is, hoopt dwaasheid op.
V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí.Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed.
So všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske.Met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, en elkander in liefde te verdragen.
Ale ak dúfame v niečo, čo nevidíme, trpezlivo to očakávame.Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding.
Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme v pravom čase žať.Laten wij niet moede worden goed te doen, want, wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet verslappen.
Lepšie je byť trpezlivý ako silák, (lepšie) sa ovládať, než mesto zaujať.Een lankmoedig mens overtreft een held, wie zijn geest beheerst, hem die een stad inneemt.
Odovzdaj sa Pánovi a dúfaj v neho; nepretekaj sa s tým, čo kráča od úspechu k úspechu, s človekom, čo strojí úklady.Wees stil voor de Here en verbeid Hem; wees niet afgunstig op wie zijn weg voorspoedig maakt, op de man die boze plannen smeedt.
Očakávaj Pána a buď statočný; srdce maj silné a drž sa Pána.Wacht op de Here, wees sterk, uw hart zij onversaagd; ja wacht op de Here.
Pán bude za vás bojovať, vy sa budete len diviť.De Here zal voor u strijden, en gij zult stil zijn.
Pán nemešká s prisľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká; on je len trpezlivý s vami a nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie.De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen.
Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť.Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.
Boh trpezlivosti a potechy nech vám dá, aby ste jedni o druhých zmýšľali podľa Krista Ježiša.De God nu der volharding en der vertroosting geve u eensgezind van hetzelfde gevoelen te zijn naar (het voorbeeld van) Christus Jezus.
Lebo len chvíľku trvá jeho hnev, ale celý život jeho láskavosť. Podvečer je nám hosťom plač a radosť nad ránom.Want een ogenblik duurt zijn toorn, een leven lang zijn welbehagen; des avonds vernacht het geween, tegen de morgen is er gejuich.
Veď ku tebe, Pane, sa modlím, za rána počúvaš môj hlas, za rána prichádzam k tebe a čakám.Here, des morgens hoort Gij mijn stem, des morgens leg ik het U voor, en zie uit.
A preto Pán čaká, aby sa zľutoval nad vami, a preto sa dvíha, aby vás omilostil, veď Bohom pravdy je Pán, blažení všetci, čo dúfajú v neho.Daarom verlangt de Here ernaar u genadig te zijn, en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen, want de Here is een God van recht; welzalig allen die op Hem wachten.
Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne.Barmhartig en genadig is de Here, lankmoedig en rijk aan goedertierenheid.
Ale dosiahol som milosrdenstvo, aby na mne na prvom ukázal Ježiš Kristus všetku zhovievavosť ako príklad pre tých, čo v neho uveria pre večný život.Maar hiertoe is mij ontferming bewezen, dat Jezus Christus in de eerste plaats in mij zijn ganse lankmoedigheid zou bewijzen tot een voorbeeld voor hen, die later op Hem zouden vertrouwen ten eeuwigen leven.
Toto jedno nech vám je, milovaní, zjavné: že u Pána je jeden deň ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň.Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán.Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.
Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.
Roztrhnite si srdcia, a nie rúcho, obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu, veď je dobrotivý a milosrdný, trpezlivý a veľmi ľútostivý a môže odvrátiť nešťastie.Scheurt uw hart en niet uw klederen en bekeert u tot de Here, uw God. Want genadig en barmhartig is Hij, lankmoedig en groot van goedertierenheid, berouw hebbende over het onheil.
Prídem čoskoro. Drž sa toho, čo máš, aby ti nik nevzal veniec.Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.
Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou.Verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting.
Očakávanie spravodlivých (sa premieňa) na radosť, lež nádej bezbožných sa obracia navnivoč.De verwachting der rechtvaardigen is vreugde, maar de hoop der goddelozen gaat teniet.

Biblický verš dňa

Spravodliví majú utrpení veľa, ale Pán ich vyslobodí zo všetkých.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!