DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Dependence

«For I the LORD thy God will hold thy right hand, saying… Isaiah 41:13»
For I the Lord thy God will hold thy right hand, saying unto thee, Fear not; I will help thee.Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: ‚Neboj se, já jsem tvá pomoc.‘
Trust in the Lord with all thine heart; and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths.Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
A man's heart deviseth his way: but the Lord directeth his steps.Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin.
My flesh and my heart faileth: but God is the strength of my heart, and my portion for ever.Ač mé tělo i mé srdce chřadne, Bůh bude navěky skála mého srdce a můj podíl.
I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help. My help cometh from the Lord, which made heaven and earth.Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc? Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi.
There are many devices in a man's heart; nevertheless the counsel of the Lord, that shall stand.Člověk má v srdci mnoho plánů, ale úradek Hospodinův obstojí.
I am the vine, ye are the branches: He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit: for without me ye can do nothing.Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic.
He giveth power to the faint; and to them that have no might he increaseth strength.On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému.
Not that I speak in respect of want: for I have learned, in whatsoever state I am, therewith to be content.Ne že bych si naříkal na nedostatek; naučil jsem se být spokojen s tím, co mám.
He will not suffer thy foot to be moved: he that keepeth thee will not slumber.Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, jenž tě chrání.
Take therefore no thought for the morrow: for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof.Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení.
Be of the same mind one toward another. Mind not high things, but condescend to men of low estate. Be not wise in your own conceits.Mějte porozumění jeden pro druhého. Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám. Nespoléhejte na svou vlastní chytrost.
The Lord is my shepherd; I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures: he leadeth me beside the still waters.Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod.
The Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace.Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet.
I have set the Lord always before me: because he is at my right hand, I shall not be moved.Hospodina stále před oči si stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese.
Except the Lord build the house, they labour in vain that build it: except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain.Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný.
The blessing of the Lord, it maketh rich, and he addeth no sorrow with it.Hospodinovo požehnání obohacuje a trápení s sebou nepřináší.
When I said, My foot slippeth; thy mercy, O Lord, held me up.Řeknu-li: „Už ujíždí mi noha,“ podepře mě tvé milosrdenství, Hospodine.
But who am I, and what is my people, that we should be able to offer so willingly after this sort? for all things come of thee, and of thine own have we given thee.Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou.
I called upon the Lord in distress: the Lord answered me, and set me in a large place.V soužení jsem volal Hospodina, Hospodin mi odpověděl, daroval mi volnost.
Preserve me, O God: for in thee do I put my trust.Ochraňuj mě, Bože, utíkám se k tobě!
So then they that are in the flesh cannot please God.Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu.
For they got not the land in possession by their own sword, neither did their own arm save them: but thy right hand, and thine arm, and the light of thy countenance, because thou hadst a favour unto them.Nezmocnili se země svým mečem, vítězství jim nedobyla jejich paže, nýbrž tvá pravice, tvoje paže, a světlo tvé tváře, neboť jsi v nich našel zalíbení.
Turn us again, O Lord God of hosts, cause thy face to shine; and we shall be saved.Hospodine, Bože zástupů, obnov nás, ukaž jasnou tvář a budem zachráněni!
For as we have many members in one body, and all members have not the same office: So we, being many, are one body in Christ, and every one members one of another.Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy.

In the day of prosperity be joyful, but in the day of adversity consider: God also hath set the one over against the other, to the end that man should find nothing after him.V den dobrý užívej dobra a v den zlý si uvědom, že ten i onen učinil Bůh proto, aby se člověk nedozvěděl, co bude po něm.
Previous12Next

Bible verse of the day

God is our refuge and strength,
a very present help in trouble.

Random Bible Verse

Have not I commanded thee? Be strong and of a good courage; be not afraid, neither be thou dismayed: for the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

God is our refuge and strength, a very present help in trouble.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies