DailyVerses.net

Archief (Januari 2015)

NBV BGT NBG BB

Zaterdag 31 januari 2015

Jeremia 29:11
Mijn plan met jullie staat vast - spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.

Vrijdag 30 januari 2015

Efeziërs 3:16-17
Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde.

Donderdag 29 januari 2015

Psalmen 121:7-8
De HEER behoedt je voor alle kwaad,
hij waakt over je leven,
de HEER houdt de wacht
over je gaan en je komen
van nu tot in eeuwigheid.

Woensdag 28 januari 2015

Romeinen 12:10
Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.

Dinsdag 27 januari 2015

1 Tessalonicenzen 5:21-22
Onderzoek alles, behoud het goede en vermijd elk kwaad, in welke vorm het zich ook voordoet.

Maandag 26 januari 2015

Psalmen 119:60
Ik haast mij, en aarzel niet
mij te houden aan uw geboden.

Zondag 25 januari 2015

Romeinen 15:5
Moge God, die ons doet volharden en ons troost geeft, u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt.

Zaterdag 24 januari 2015

Johannes 15:12
Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad.

Vrijdag 23 januari 2015

Genesis 1:1-2
In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water.

Donderdag 22 januari 2015

Romeinen 12:12
Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk.

Woensdag 21 januari 2015

Psalmen 119:93
In eeuwigheid zal ik uw regels niet vergeten,
daardoor houdt u mij in leven.

Dinsdag 20 januari 2015

Matteüs 5:15-16
Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

Maandag 19 januari 2015

Spreuken 22:4
Wie bescheiden is en ontzag heeft voor de HEER,
wordt beloond met rijkdom, eer en een lang leven.

Zondag 18 januari 2015

Galaten 5:22-23
Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.

Zaterdag 17 januari 2015

1 Kronieken 29:11
U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort u toe, HEER, u bezit het koningschap en de heerschappij.

Vrijdag 16 januari 2015

Johannes 4:24
Want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid.

Donderdag 15 januari 2015

Psalmen 90:4
Duizend jaar zijn in uw ogen
als de dag van gisteren die voorbij is,
niet meer dan een wake in de nacht.

Woensdag 14 januari 2015

Filemon 1:25
De genade van de Heer Jezus Christus zij met u.

Dinsdag 13 januari 2015

Psalmen 23:4
Al gaat mijn weg
door een donker dal,
ik vrees geen gevaar,
want u bent bij mij,
uw stok en uw staf,
zij geven mij moed.

Maandag 12 januari 2015

1 Korintiërs 1:10
Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus roep ik u op om allen eensgezind te zijn, om scheuringen te vermijden, om in uw denken en uw overtuiging volkomen één te zijn.

Zondag 11 januari 2015

Psalmen 90:2
Nog voor de bergen waren geboren,
voor u aarde en land had gebaard –
u bent, o God, van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Zaterdag 10 januari 2015

Romeinen 14:11
Want er staat geschreven: 'Zo waar ik leef - zegt de Heer -, voor mij zal elke knie zich buigen, en elke tong zal God loven.'

Vrijdag 9 januari 2015

Psalmen 19:2-3
De hemel verhaalt van Gods majesteit,
het uitspansel roemt het werk van zijn handen,
de dag zegt het voort aan de dag die komt,
de nacht vertelt het door aan de volgende nacht.

Donderdag 8 januari 2015

1 Johannes 4:12
Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden.

Woensdag 7 januari 2015

Romeinen 13:8
Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld.

Dinsdag 6 januari 2015

1 Koningen 2:3
Houd je aan je verplichtingen tegenover de HEER, je God: gehoorzaam hem en neem zijn bepalingen, geboden, rechtsregels en voorschriften in acht, zoals die zijn vastgelegd in de wetten van Mozes. Dan zul je slagen in alles wat je doet en onderneemt.

Maandag 5 januari 2015

Jakobus 1:3
Want u weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid.

Zondag 4 januari 2015

Spreuken 11:3
Wie eerlijk leeft, heeft zijn onkreukbaarheid als gids,
wie onbetrouwbaar is, gaat aan zijn oneerlijkheid ten onder.

Zaterdag 3 januari 2015

1 Tessalonicenzen 4:16-17
Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn.

Vrijdag 2 januari 2015

Jozua 1:8
Leg dat wetboek geen moment terzijde en verdiep je er dag en nacht in, opdat je je aan alles houdt wat erin geschreven staat. Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen.

Donderdag 1 januari 2015

Psalmen 20:5
Moge hij geven wat uw hart verlangt,
en al uw plannen doen slagen.

Lees meer

Bijbeltekst van de dag
Romeinen 12:21
Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
E-mail
Facebook
Twitter
Android