DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid

Archief (Februari 2015)

Zaterdag 28 februari 2015

Jesaja 41:10
Wees niet bang, want ik ben bij je,
vrees niet, want ik ben je God.
Ik zal je sterken, ik zal je helpen,
je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.

Vrijdag 27 februari 2015

Marcus 10:52
Jezus zei tegen hem: ‘Ga heen, uw geloof heeft u gered.’ En meteen kon hij weer zien en hij volgde hem op zijn weg.

Donderdag 26 februari 2015

Titus 2:11-12
Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven.

Woensdag 25 februari 2015

Psalmen 71:8
Heel de dag is mijn mond
vervuld van uw lof en uw luister.

Dinsdag 24 februari 2015

Romeinen 12:3
Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken. Denk overeenkomstig het geloof, dat is de maatstaf die God u heeft gegeven.

Maandag 23 februari 2015

Jesaja 12:4
Op die dag zullen jullie zeggen:
‘Loof de HEER, roep zijn naam uit.
Maak alle volken zijn daden bekend,
verkondig zijn verheven naam.’

Zondag 22 februari 2015

1 Korintiërs 13:2
Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen - had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.

Zaterdag 21 februari 2015

Matteüs 24:35
Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.

Vrijdag 20 februari 2015

Psalmen 33:12
Gelukkig het volk dat de HEER als zijn God heeft,
de natie die hij verkoos als de zijne.

Donderdag 19 februari 2015

2 Korintiërs 7:1
Omdat ons deze beloften zijn gegeven, geliefde broeders en zusters, moeten we onszelf reinigen van alle lichamelijke en geestelijke smetten en vol ontzag voor God ons hele leven heiligen.

Woensdag 18 februari 2015

Matteüs 4:4
Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’

Dinsdag 17 februari 2015

Deuteronomium 5:33
Volg steeds de weg die hij u heeft gewezen, dan zult u in leven blijven en er wél bij varen en lang mogen wonen in het land dat u in bezit krijgt.

Maandag 16 februari 2015

1 Petrus 5:6
Onderwerp u dus nederig aan Gods hoge gezag, dan zal hij u op de bestemde tijd een eervolle plaats geven.

Zondag 15 februari 2015

Spreuken 14:34
Rechtvaardigheid verheft een volk,
zonde maakt het te schande.

Zaterdag 14 februari 2015

1 Johannes 4:11
Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben.

Vrijdag 13 februari 2015

Filippenzen 1:6
Ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus.

Donderdag 12 februari 2015

Psalmen 133:1
Hoe goed is het, hoe heerlijk
als broeders bijeen te wonen!

Woensdag 11 februari 2015

Johannes 15:13
Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.

Dinsdag 10 februari 2015

Kolossenzen 2:9-10
Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig, en omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld.

Maandag 9 februari 2015

Johannes 6:35
‘Ik ben het brood dat leven geeft,’ zei Jezus. ‘Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben.’

Zondag 8 februari 2015

Spreuken 29:23
De hoogmoed van een mens brengt hem ten val,
eer is weggelegd voor wie bescheiden is.

Zaterdag 7 februari 2015

Matteüs 19:14
‘Laat de kinderen ongemoeid, belet ze niet bij mij te komen, want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij.’

Vrijdag 6 februari 2015

Psalmen 68:5-6
Zing voor God, bezing zijn naam,
maak ruim baan voor hem die door de vlakten rijdt,
HEER is zijn naam, jubel als hij verschijnt:
vader van wezen, beschermer van weduwen,
God in zijn heilig verblijf.

Donderdag 5 februari 2015

Hebreeën 12:1
Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt.

Woensdag 4 februari 2015

Exodus 20:12
Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal.

Dinsdag 3 februari 2015

Efeziërs 4:32
Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.

Maandag 2 februari 2015

Psalmen 119:7
Ik zal u loven met een oprecht hart
als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.

Zondag 1 februari 2015

Filippenzen 3:14
Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept.
Bijbeltekst van de dag
Psalmen 119:60
Ik haast mij, en aarzel niet mij te houden aan uw geboden.