DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Februari 2015)

Zaterdag 28 februari 2015

Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.

Vrijdag 27 februari 2015

En Jezus zeide tot hem: Ga heen, uw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende en volgde Hem op de weg.

Donderdag 26 februari 2015

Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven.

Woensdag 25 februari 2015

Mijn mond is vervuld van uw lof,
de ganse dag van uw luister.

Dinsdag 24 februari 2015

Want krachtens de genade, die mij geschonken is, zeg ik een ieder onder u: koestert geen gedachten, hoger dan u voegen, maar gedachten tot bedachtzaamheid, naar de mate van het geloof, dat God elkeen in het bijzonder heeft toebedeeld.

Maandag 23 februari 2015

En gij zult te dien dage zeggen: Looft de Here, roept zijn naam aan, maakt onder de volken zijn daden bekend, vermeldt, dat zijn naam verheven is.

Zondag 22 februari 2015

Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette,
maar ik had de liefde niet,
ik ware niets.

Zaterdag 21 februari 2015

De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.

Vrijdag 20 februari 2015

Welzalig het volk, welks God de Here is,
de natie, die Hij Zich ten erfdeel koos.

Donderdag 19 februari 2015

Daar wij nu deze beloften bezitten, geliefden, laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vlezes en des geestes, en zo onze heiligheid volmaken in de vreze Gods.

Woensdag 18 februari 2015

Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat.

Dinsdag 17 februari 2015

Heel de weg, die de Here, uw God, u geboden heeft, zult gij gaan, opdat gij leeft en het u wèl ga en gij lang woont in het land, dat gij in bezit zult nemen.

Maandag 16 februari 2015

Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd.

Zondag 15 februari 2015

Gerechtigheid verhoogt een volk,
maar zonde is een schandvlek der natiën.

Zaterdag 14 februari 2015

Geliefden, indien God ons zó heeft liefgehad, behoren ook wij elkander lief te hebben.

Vrijdag 13 februari 2015

Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.

Donderdag 12 februari 2015

Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het,
als broeders ook tezamen wonen.

Woensdag 11 februari 2015

Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden.

Dinsdag 10 februari 2015

Want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk; en gij hebt de volheid verkregen in Hem, die het hoofd is van alle overheid en macht.

Maandag 9 februari 2015

Jezus zeide tot hen: Ik ben het brood des levens; wie tot Mij komt, zal nimmermeer hongeren en wie in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.

Zondag 8 februari 2015

Eens mensen hoogmoed vernedert hem,
maar een nederige van geest zal eer ontvangen.

Zaterdag 7 februari 2015

Maar Jezus zeide: Laat de kinderen geworden en verhindert ze niet tot Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen.

Vrijdag 6 februari 2015

Zingt Gode, psalmzingt zijn naam,
baant de weg voor Hem die door de vlakten rijdt;
Here is zijn naam, juicht dan voor zijn aangezicht.
Hij is de vader der wezen en de rechter der weduwen,
God in zijn heilige woning.

Donderdag 5 februari 2015

Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die vóór ons ligt.

Woensdag 4 februari 2015

Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Here, uw God, u geven zal.

Dinsdag 3 februari 2015

Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft.

Maandag 2 februari 2015

Ik zal U loven in oprechtheid des harten,
wanneer ik uw rechtvaardige verordeningen leer.

Zondag 1 februari 2015

Maar één ding (doe ik): vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus.

Bijbeltekst van de dag

En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie