DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Maart 2015)

Dinsdag 31 maart 2015

Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis.

Maandag 30 maart 2015

Ik stel mij de Here bestendig voor ogen;
omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet.

Zondag 29 maart 2015

En de scharen, die vóór Hem uit gingen en die volgden, riepen, zeggende:
Hosanna de Zoon van David, gezegend Hij, die komt in de naam des Heren; Hosanna in de hoogste hemelen!

Zaterdag 28 maart 2015

Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.

Vrijdag 27 maart 2015

Als ik dacht: Mijn voet wankelt –
dan ondersteunde mij uw goedertierenheid, o Here.

Donderdag 26 maart 2015

Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden, en Ik zal naar u horen.

Woensdag 25 maart 2015

Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.

Dinsdag 24 maart 2015

Heel uw woord is de waarheid,
al uw rechtvaardige verordeningen zijn voor eeuwig.

Maandag 23 maart 2015

Indien iemand zegt: Ik heb God lief, doch zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar; want wie zijn broeder, die hij gezien heeft, niet liefheeft, kan (ook) God, die hij niet gezien heeft, niet liefhebben.

Zondag 22 maart 2015

En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.

Zaterdag 21 maart 2015

Gerechtigheid en recht doen,
is de Here welgevalliger dan offers.

Vrijdag 20 maart 2015

Want de Here heeft een welbehagen in zijn volk,
Hij kroont de ootmoedigen met heil.

Donderdag 19 maart 2015

Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam.

Woensdag 18 maart 2015

De Here, uw God, is in uw midden, een held, die verlost. Hij zal Zich over u met vreugde verblijden; Hij zal zwijgen in zijn liefde; Hij zal over u juichen met gejubel.

Dinsdag 17 maart 2015

Zij, die uw wet liefhebben, hebben grote vrede,
er is voor hen geen struikelblok.

Maandag 16 maart 2015

Zalig de vredestichters,
want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.

Zondag 15 maart 2015

In de weg uwer getuigenissen verblijd ik mij
als over allerlei rijkdom.

Zaterdag 14 maart 2015

Aanvaardt de zwakke in het geloof, maar niet om overwegingen te beoordelen.

Vrijdag 13 maart 2015

Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting, die ons troost in al onze druk, zodat wij hen, die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost, waarmede wijzelf door God vertroost worden.

Donderdag 12 maart 2015

God is ons een toevlucht en sterkte,
ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden.

Woensdag 11 maart 2015

Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt.

Dinsdag 10 maart 2015

Maar Hij zeide: Zeker, zalig, die het woord Gods horen en het bewaren.

Maandag 9 maart 2015

Treedt toe, laten wij ons nederwerpen en ons buigen,
knielen voor de Here, onze Maker.

Zondag 8 maart 2015

Maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.

Zaterdag 7 maart 2015

Maar, gelijk geschreven staat:
Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord
en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben.

Vrijdag 6 maart 2015

Des daags zal de Here zijn goedertierenheid gebieden,
en des nachts zal zijn lied bij mij zijn,
een gebed tot de God mijns levens.

Donderdag 5 maart 2015

Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.

Woensdag 4 maart 2015

Wanneer gij door het water trekt, ben Ik met u; gaat gij door rivieren, zij zullen u niet wegspoelen; als gij door het vuur gaat, zult gij niet verteren en zal de vlam u niet verbranden.

Dinsdag 3 maart 2015

Die een ieder vergelden zal naar zijn werken.

Maandag 2 maart 2015

Maar de goedertierenheid des Heren is van eeuwigheid
tot eeuwigheid over wie Hem vrezen,
en zijn gerechtigheid over kindskinderen,
over hen die zijn verbond onderhouden,
en aan zijn bevelen denken om die te doen.

Zondag 1 maart 2015

En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort.

Bijbeltekst van de dag

Wie het gebod bewaart, bewaart zijn leven;
maar wie niet let op zijn wandel, zal sterven.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Alles is mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is mij geoorloofd, maar ik zal mij door niets laten knechten.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie