DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Begrijpen

«Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden en u grote, ondoorgrondelijke… Jeremia 33:3»
Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden en u grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen, waarvan gij niet weet.Call to me and I will answer you, and will tell you great and hidden things that you have not known.
Zoals gij de weg van de wind evenmin kent als het gebeente in de schoot van een zwangere vrouw, zomin kent gij het werk van God, die alles maakt.As you do not know the way the spirit comes to the bones in the womb of a woman with child, so you do not know the work of God who makes everything.
De lankmoedige is groot van verstand, maar wie kortaangebonden is, hoopt dwaasheid op.Whoever is slow to anger has great understanding, but he who has a hasty temper exalts folly.
Het begin der wijsheid is: verwerf wijsheid en verwerf inzicht bij al wat gij bezit.The beginning of wisdom is this: Get wisdom, and whatever you get, get insight.
Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet; Ik raad u; mijn oog is op u.I will instruct you and teach you in the way you should go; I will counsel you with my eye upon you.
Elke weg van een mens is recht in zijn ogen, maar de Here beproeft de harten.Every way of a man is right in his own eyes, but the Lord weighs the heart.
Daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare; want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig.As we look not to the things that are seen but to the things that are unseen. For the things that are seen are transient, but the things that are unseen are eternal.
Opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen.That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the Spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of him.
Vele zijn de overleggingen in het hart des mensen, maar de raad des Heren, die zal bestaan.Many are the plans in the mind of a man, but it is the purpose of the Lord that will stand.
Maar toetst alles en behoudt het goede. Onthoudt u van alle soort van kwaad.But test everything; hold fast what is good. Abstain from every form of evil.
Het openen van uw woorden verspreidt licht, het geeft de onverstandigen inzicht.The unfolding of your words gives light; it imparts understanding to the simple.
Jezus zag hen aan en zeide: Bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.But Jesus looked at them and said, “With man this is impossible, but with God all things are possible.”
Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten.For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways and my thoughts than your thoughts.
Weet gij het niet, hebt gij het niet gehoord? Een eeuwig God is de Here, Schepper van de einden der aarde. Hij wordt noch moede noch mat, zijn verstand is niet te doorgronden.Have you not known? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the Creator of the ends of the earth. He does not faint or grow weary; his understanding is unsearchable.
Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees.For though we walk in the flesh, we are not waging war according to the flesh.
Maar wast op in de genade en in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als tot de dag der eeuwigheid.But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be the glory both now and to the day of eternity. Amen.
O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen!Oh, the depth of the riches and wisdom and knowledge of God! How unsearchable are his judgments and how inscrutable his ways!
Wee hem die met zijn Formeerder twist, een scherf onder aarden scherven. Zal ook het leem tot zijn vormer zeggen: Wat maakt gij? of uw werk: Hij heeft geen handen?Woe to him who strives with him who formed him, a pot among earthen pots! Does the clay say to him who forms it, ‘What are you making?’ or ‘Your work has no handles’?
Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik word van Godswege verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking.Let no one say when he is tempted, “I am being tempted by God,” for God cannot be tempted with evil, and he himself tempts no one.
Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk: gij allen zijt immers één in Christus Jezus.There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is no male and female, for you are all one in Christ Jesus.
Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.Jesus answered him, “Truly, truly, I say to you, unless one is born again he cannot see the kingdom of God.”
Verwerf wijsheid, verwerf inzicht, vergeet niet en wijk niet af van de woorden mijns monds.Get wisdom; get insight; do not forget, and do not turn away from the words of my mouth.
Want duizend jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, wanneer hij voorbijgegaan is, en als een nachtwake.For a thousand years in your sight are but as yesterday when it is past, or as a watch in the night.
En Hij ging zitten, riep de twaalven en zeide tot hen: Indien iemand de eerste wil zijn, die zal de allerlaatste zijn en aller dienaar.And he sat down and called the twelve. And he said to them, “If anyone would be first, he must be last of all and servant of all.”
De Here is groot en zeer te prijzen, zijn grootheid is ondoorgrondelijk.Great is the Lord, and greatly to be praised, and his greatness is unsearchable.

Welzalig de mens die wijsheid vindt, de mens die verstandigheid verkrijgt.Blessed is the one who finds wisdom, and the one who gets understanding.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookTwitterAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Als overmoed komt, komt schande mee,
maar wijsheid is bij de ootmoedigen.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...