DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Betrouwbaarheid

«Maar de Heere is getrouw, Die u zal versterken en bewaren voor de boze. 2 Tessalonicenzen 3:3»
Maar de Heere is getrouw, Die u zal versterken en bewaren voor de boze.But the Lord is faithful. He will establish you and guard you against the evil one.
Daarom moet u weten dat de HEERE uw God is. Híj is God, de getrouwe God, Die het verbond en de goedertierenheid in acht neemt voor wie Hem liefhebben en Zijn geboden in acht nemen, tot in duizend generaties.Know therefore that the Lord your God is God, the faithful God who keeps covenant and steadfast love with those who love him and keep his commandments, to a thousand generations.
HEERE, U bent mijn God, ik zal U roemen, Uw Naam loof ik. Want U hebt wonderen gedaan. Uw raadsbesluiten zijn van oudsher vast en zeker.O Lord, you are my God; I will exalt you; I will praise your name, for you have done wonderful things, plans formed of old, faithful and sure.
Het verlangen van de mens is zijn goedertierenheid, maar een arme is beter dan een leugenachtige man.What is desired in a man is steadfast love, and a poor man is better than a liar.
Het is de goedertierenheid van de HEERE dat wij niet omgekomen zijn, dat Zijn barmhartigheid niet opgehouden is! Nieuw zijn ze, elke morgen; groot is Uw trouw!The steadfast love of the Lord never ceases; his mercies never come to an end; they are new every morning; great is your faithfulness.
Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw Bewaarder zal niet sluimeren.He will not let your foot be moved; he who keeps you will not slumber.
Werp uw zorg op de HEERE, en Híj zal u onderhouden; Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt.Cast your burden on the Lord, and he will sustain you; he will never permit the righteous to be moved.
Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan.No temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful, and he will not let you be tempted beyond your ability, but with the temptation he will also provide the way of escape, that you may be able to endure it.
De HEERE nu is het Die voor u uit gaat. Hij zal met u zijn. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld.It is the Lord who goes before you. He will be with you; he will not leave you or forsake you. Do not fear or be dismayed.
De HEERE is allen nabij die Hem aanroepen, allen die Hem in waarheid aanroepen.The Lord is near to all who call on him, to all who call on him in truth.
De HEERE zal Zijn werk voor mij voltooien; Uw goedertierenheid, HEERE, is voor eeuwig; laat de werken van Uw handen niet los.The Lord will fulfill his purpose for me; your steadfast love, O Lord, endures forever. Do not forsake the work of your hands.
Loof de HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.Oh give thanks to the Lord, for he is good; for his steadfast love endures forever!
Zijn heer zei tegen hem: Goed gedaan, goede en trouwe dienaar, over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen; ga in, in de vreugde van uw heer.His master said to him, ‘Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little; I will set you over much. Enter into the joy of your master.’
Ik echter zal van Uw macht zingen en 's morgens vrolijk zingen van Uw goedertierenheid. Want U bent voor mij een veilige vesting geweest, een toevlucht in de dagen dat angst mij benauwde.But I will sing of your strength; I will sing aloud of your steadfast love in the morning. For you have been to me a fortress and a refuge in the day of my distress.
De oprechtheid van de oprechten leidt hen, maar de verkeerdheid van de trouwelozen verwoest henzelf.The integrity of the upright guides them, but the crookedness of the treacherous destroys them.
Wie al lasterend zijn weg gaat, openbaart geheimen, maar wie betrouwbaar van geest is, bedekt een zaak.Whoever goes about slandering reveals secrets, but he who is trustworthy in spirit keeps a thing covered.
Maar de goedertierenheid van de HEERE is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over wie Hem vrezen. Zijn gerechtigheid is voor de kinderen van hun kinderen, voor wie Zijn verbond in acht nemen en aan Zijn bevelen denken om ze te doen.But the steadfast love of the Lord is from everlasting to everlasting on those who fear him, and his righteousness to children's children, to those who keep his covenant and remember to do his commandments.
Tot nu toe hebt u niets gebeden in Mijn Naam; bid, en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal worden.Until now you have asked nothing in my name. Ask, and you will receive, that your joy may be full.
Zie, het oog van de HEERE is over wie Hem vrezen, op hen die op Zijn goedertierenheid hopen.Behold, the eye of the Lord is on those who fear him, on those who hope in his steadfast love.
Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij Wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer.Every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow due to change.
Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen.He who calls you is faithful; he will surely do it.
Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige.“I am the Alpha and the Omega,” says the Lord God, “who is and who was and who is to come, the Almighty.”
U, Heere, bent immers goed, mild om te vergeven en rijk aan goedertierenheid voor allen die U aanroepen.For you, O Lord, are good and forgiving, abounding in steadfast love to all who call upon you.
Want de HEERE heeft het recht lief en zal Zijn gunstelingen niet verlaten; voor eeuwig worden zij bewaard, maar het nageslacht van de goddelozen wordt uitgeroeid.For the Lord loves justice; he will not forsake his saints. They are preserved forever, but the children of the wicked shall be cut off.
Want Hij heeft de dorstige ziel verzadigd en de hongerige ziel met het goede vervuld.For he satisfies the longing soul, and the hungry soul he fills with good things.

U, HEERE, zetelt voor eeuwig! Uw troon is van generatie op generatie!But you, O Lord, reign forever; your throne endures to all generations.

Bijbeltekst van de dag

Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookTwitterAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Want Ik ben de HEERE, uw God,
Die uw rechterhand vastgrijpt
en tegen u zegt: Wees niet bevreesd,
Ik help u.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...