DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Betrouwbaarheid

«Maar wèl getrouw is de Here, die u sterken zal en u… 2 Tessalonicenzen 3:3»
Maar wèl getrouw is de Here, die u sterken zal en u bewaren voor de boze.But the Lord is faithful. He will establish you and guard you against the evil one.
Opdat gij zoudt weten, dat de Here, uw God, de enige God is, de trouwe God, die het verbond en de goedertierenheid houdt jegens wie Hem liefhebben en zijn geboden onderhouden, tot in duizend geslachten.Know therefore that the Lord your God is God, the faithful God who keeps covenant and steadfast love with those who love him and keep his commandments, to a thousand generations.
O Here, Gij zijt mijn God, U zal ik verheffen, uw naam loven, want Gij hebt wonderen gedaan, raadsbesluiten uit een ver verleden in waarheid en trouw volvoerd.O Lord, you are my God; I will exalt you; I will praise your name, for you have done wonderful things, plans formed of old, faithful and sure.
Het aantrekkelijke van de mens is zijn welwillendheid; beter is een arme dan een leugenachtig man.What is desired in a man is steadfast love, and a poor man is better than a liar.
Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt, uw Bewaarder zal niet sluimeren.He will not let your foot be moved; he who keeps you will not slumber.
Het zijn de gunstbewijzen des Heren, dat wij niet omgekomen zijn, want zijn barmhartigheden houden niet op, elke morgen zijn zij nieuw, groot is uw trouw!The steadfast love of the Lord never ceases; his mercies never come to an end; they are new every morning; great is your faithfulness.
Werp uw bekommernis op de Here, Hij zal voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt.Cast your burden on the Lord, and he will sustain you; he will never permit the righteous to be moved.
Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.No temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful, and he will not let you be tempted beyond your ability, but with the temptation he will also provide the way of escape, that you may be able to endure it.
Want de Here zelf zal vóór u uit trekken, Hij zelf zal met u zijn, Hij zal u niet begeven en u niet verlaten; vrees niet en word niet verschrikt.It is the Lord who goes before you. He will be with you; he will not leave you or forsake you. Do not fear or be dismayed.
De Here is nabij allen die Hem aanroepen, allen die Hem aanroepen in waarheid.The Lord is near to all who call on him, to all who call on him in truth.
De Here zal het voor mij voleindigen. O Here, uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Laat niet varen de werken uwer handen.The Lord will fulfill his purpose for me; your steadfast love, O Lord, endures forever. Do not forsake the work of your hands.
Looft de Here, want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.Oh give thanks to the Lord, for he is good; for his steadfast love endures forever!
Zijn heer zeide tot hem. Wèl gedaan, gij goede en getrouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen; ga in tot het feest van uw heer.His master said to him, ‘Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little; I will set you over much. Enter into the joy of your master.’
Ik echter bezing uw sterkte, des morgens jubel ik over uw goedertierenheid; want Gij waart mij een burcht, een toevlucht ten dage toen ik benauwd was.But I will sing of your strength; I will sing aloud of your steadfast love in the morning. For you have been to me a fortress and a refuge in the day of my distress.
De rechtschapenheid der oprechten leidt hen, maar de verkeerde zin der trouwelozen is hun ten verderve.The integrity of the upright guides them, but the crookedness of the treacherous destroys them.
Wie met laster omgaat, verraadt geheimen; maar wie betrouwbaar van geest is, houdt een zaak verborgen.Whoever goes about slandering reveals secrets, but he who is trustworthy in spirit keeps a thing covered.
Maar de goedertierenheid des Heren is van eeuwigheid tot eeuwigheid over wie Hem vrezen, en zijn gerechtigheid over kindskinderen, over hen die zijn verbond onderhouden, en aan zijn bevelen denken om die te doen.But the steadfast love of the Lord is from everlasting to everlasting on those who fear him, and his righteousness to children's children, to those who keep his covenant and remember to do his commandments.
Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden in mijn naam; bidt en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij.Until now you have asked nothing in my name. Ask, and you will receive, that your joy may be full.
Zie, des Heren oog is op hen die Hem vrezen, die op zijn goedertierenheid hopen.Behold, the eye of the Lord is on those who fear him, on those who hope in his steadfast love.
Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer.Every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow due to change.
Die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen.He who calls you is faithful; he will surely do it.
Ik ben de alfa en de omega, zegt de Here God, die is en die was en die komt, de Almachtige.“I am the Alpha and the Omega,” says the Lord God, “who is and who was and who is to come, the Almighty.”
Want Gij, o Here, zijt goed en gaarne vergevend, rijk in goedertierenheid voor allen die U aanroepen.For you, O Lord, are good and forgiving, abounding in steadfast love to all who call upon you.
Omdat Hij de dorstende ziel heeft gelaafd en de hongerende ziel met het goede vervuld.For he satisfies the longing soul, and the hungry soul he fills with good things.
Want de Here bemint het recht, en Hij verlaat zijn gunstgenoten niet. Voor altoos blijven zij bewaard, maar het nageslacht der goddelozen wordt uitgeroeid.For the Lord loves justice; he will not forsake his saints. They are preserved forever, but the children of the wicked shall be cut off.

Gij, Here, zetelt tot in eeuwigheid, uw troon staat van geslacht tot geslacht.But you, O Lord, reign forever; your throne endures to all generations.

Bijbeltekst van de dag

Welzalig de man die niet wandelt
in de raad der goddelozen,
die niet staat op de weg der zondaars,
noch zit in de kring der spotters.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookTwitterAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Wie gerechtigheid en liefde najaagt,
vindt leven, gerechtigheid en eer.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...