DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Betrouwbaarheid

Maar wèl getrouw is de Here, die u sterken zal en u bewaren voor de boze.But the Lord is faithful, and he will strengthen you and protect you from the evil one.
Opdat gij zoudt weten, dat de Here, uw God, de enige God is, de trouwe God, die het verbond en de goedertierenheid houdt jegens wie Hem liefhebben en zijn geboden onderhouden, tot in duizend geslachten.Know therefore that the Lord your God is God; he is the faithful God, keeping his covenant of love to a thousand generations of those who love him and keep his commandments.
O Here, Gij zijt mijn God, U zal ik verheffen, uw naam loven, want Gij hebt wonderen gedaan, raadsbesluiten uit een ver verleden in waarheid en trouw volvoerd.Lord, you are my God; I will exalt you and praise your name, for in perfect faithfulness you have done wonderful things, things planned long ago.
Het aantrekkelijke van de mens is zijn welwillendheid; beter is een arme dan een leugenachtig man.What a person desires is unfailing love; better to be poor than a liar.
Het zijn de gunstbewijzen des Heren, dat wij niet omgekomen zijn, want zijn barmhartigheden houden niet op, elke morgen zijn zij nieuw, groot is uw trouw!Because of the Lord’s great love we are not consumed, for his compassions never fail. They are new every morning; great is your faithfulness.
Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt, uw Bewaarder zal niet sluimeren.He will not let your foot slip— he who watches over you will not slumber.
Werp uw bekommernis op de Here, Hij zal voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt.Cast your cares on the Lord and he will sustain you; he will never let the righteous be shaken.
Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.No temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful; he will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, he will also provide a way out so that you can endure it.
Want de Here zelf zal vóór u uit trekken, Hij zelf zal met u zijn, Hij zal u niet begeven en u niet verlaten; vrees niet en word niet verschrikt.The Lord himself goes before you and will be with you; he will never leave you nor forsake you. Do not be afraid; do not be discouraged.
De Here is nabij allen die Hem aanroepen, allen die Hem aanroepen in waarheid.The Lord is near to all who call on him, to all who call on him in truth.
De Here zal het voor mij voleindigen. O Here, uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Laat niet varen de werken uwer handen.The Lord will vindicate me; your love, Lord, endures forever— do not abandon the works of your hands.
Looft de Here, want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.Give thanks to the Lord, for he is good; his love endures forever.
Zijn heer zeide tot hem. Wèl gedaan, gij goede en getrouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen; ga in tot het feest van uw heer.His master replied, ‘Well done, good and faithful servant! You have been faithful with a few things; I will put you in charge of many things. Come and share your master’s happiness!’
Ik echter bezing uw sterkte, des morgens jubel ik over uw goedertierenheid; want Gij waart mij een burcht, een toevlucht ten dage toen ik benauwd was.But I will sing of your strength, in the morning I will sing of your love; for you are my fortress, my refuge in times of trouble.
De rechtschapenheid der oprechten leidt hen, maar de verkeerde zin der trouwelozen is hun ten verderve.The integrity of the upright guides them, but the unfaithful are destroyed by their duplicity.
Maar de goedertierenheid des Heren is van eeuwigheid tot eeuwigheid over wie Hem vrezen, en zijn gerechtigheid over kindskinderen, over hen die zijn verbond onderhouden, en aan zijn bevelen denken om die te doen.But from everlasting to everlasting the Lord’s love is with those who fear him, and his righteousness with their children’s children— with those who keep his covenant and remember to obey his precepts.
Wie met laster omgaat, verraadt geheimen; maar wie betrouwbaar van geest is, houdt een zaak verborgen.A gossip betrays a confidence, but a trustworthy person keeps a secret.
Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden in mijn naam; bidt en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij.Until now you have not asked for anything in my name. Ask and you will receive, and your joy will be complete.
Zie, des Heren oog is op hen die Hem vrezen, die op zijn goedertierenheid hopen.But the eyes of the Lord are on those who fear him, on those whose hope is in his unfailing love.
Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer.Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows.
Die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen.The one who calls you is faithful, and he will do it.
Ik ben de alfa en de omega, zegt de Here God, die is en die was en die komt, de Almachtige.“I am the Alpha and the Omega,” says the Lord God, “who is, and who was, and who is to come, the Almighty.”
Want Gij, o Here, zijt goed en gaarne vergevend, rijk in goedertierenheid voor allen die U aanroepen.You, Lord, are forgiving and good, abounding in love to all who call to you.
Omdat Hij de dorstende ziel heeft gelaafd en de hongerende ziel met het goede vervuld.For he satisfies the thirsty and fills the hungry with good things.
Gij, Here, zetelt tot in eeuwigheid, uw troon staat van geslacht tot geslacht.You, Lord, reign forever; your throne endures from generation to generation.

Want de Here bemint het recht, en Hij verlaat zijn gunstgenoten niet. Voor altoos blijven zij bewaard, maar het nageslacht der goddelozen wordt uitgeroeid.For the Lord loves the just and will not forsake his faithful ones. Wrongdoers will be completely destroyed; the offspring of the wicked will perish.
Lees meer...

Bijbeltekst van de dag

En weest daders des woords en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting, die ons troost in al onze druk, zodat wij hen, die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost, waarmede wijzelf door God vertroost worden.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

En weest daders des woords en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...