DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Geduld

De lankmoedige is groot van verstand, maar wie kortaangebonden is, hoopt dwaasheid op.Whoever is slow to anger has great understanding, but he who has a hasty temper exalts folly.
De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe.Love is patient and kind; love does not envy or boast; it is not arrogant or rude. It does not insist on its own way; it is not irritable or resentful.
Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed.Rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer.
Met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, en elkander in liefde te verdragen.With all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love.
Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding.But if we hope for what we do not see, we wait for it with patience.
Laten wij niet moede worden goed te doen, want, wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet verslappen.And let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap, if we do not give up.
Een lankmoedig mens overtreft een held, wie zijn geest beheerst, hem die een stad inneemt.Whoever is slow to anger is better than the mighty, and he who rules his spirit than he who takes a city.
Wees stil voor de Here en verbeid Hem; wees niet afgunstig op wie zijn weg voorspoedig maakt, op de man die boze plannen smeedt.Be still before the Lord and wait patiently for him; fret not yourself over the one who prospers in his way, over the man who carries out evil devices!
Wacht op de Here, wees sterk, uw hart zij onversaagd; ja wacht op de Here.Wait for the Lord; be strong, and let your heart take courage; wait for the Lord!
De Here zal voor u strijden, en gij zult stil zijn.The Lord will fight for you, and you have only to be silent.
De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen.The Lord is not slow to fulfill his promise as some count slowness, but is patient toward you, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance.
Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.Put on then, as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience.
De God nu der volharding en der vertroosting geve u eensgezind van hetzelfde gevoelen te zijn naar (het voorbeeld van) Christus Jezus.May the God of endurance and encouragement grant you to live in such harmony with one another, in accord with Christ Jesus.
Want een ogenblik duurt zijn toorn, een leven lang zijn welbehagen; des avonds vernacht het geween, tegen de morgen is er gejuich.For his anger is but for a moment, and his favor is for a lifetime. Weeping may tarry for the night, but joy comes with the morning.
Here, des morgens hoort Gij mijn stem, des morgens leg ik het U voor, en zie uit.O Lord, in the morning you hear my voice; in the morning I prepare a sacrifice for you and watch.
Daarom verlangt de Here ernaar u genadig te zijn, en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen, want de Here is een God van recht; welzalig allen die op Hem wachten.Therefore the Lord waits to be gracious to you, and therefore he exalts himself to show mercy to you. For the Lord is a God of justice; blessed are all those who wait for him.
Barmhartig en genadig is de Here, lankmoedig en rijk aan goedertierenheid.The Lord is merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love.
Maar hiertoe is mij ontferming bewezen, dat Jezus Christus in de eerste plaats in mij zijn ganse lankmoedigheid zou bewijzen tot een voorbeeld voor hen, die later op Hem zouden vertrouwen ten eeuwigen leven.But I received mercy for this reason, that in me, as the foremost, Jesus Christ might display his perfect patience as an example to those who were to believe in him for eternal life.
Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.But do not overlook this one fact, beloved, that with the Lord one day is as a thousand years, and a thousand years as one day.
Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.Therefore, stay awake, for you do not know on what day your Lord is coming.
Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.But the one who endures to the end will be saved.
Verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting.Preach the word; be ready in season and out of season; reprove, rebuke, and exhort, with complete patience and teaching.
Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.I am coming soon. Hold fast what you have, so that no one may seize your crown.
Scheurt uw hart en niet uw klederen en bekeert u tot de Here, uw God. Want genadig en barmhartig is Hij, lankmoedig en groot van goedertierenheid, berouw hebbende over het onheil.And rend your hearts and not your garments. Return to the Lord your God, for he is gracious and merciful, slow to anger, and abounding in steadfast love; and he relents over disaster.
De verwachting der rechtvaardigen is vreugde, maar de hoop der goddelozen gaat teniet.The hope of the righteous brings joy, but the expectation of the wicked will perish.

Bijbeltekst van de dag

Maar laat het recht als water golven, en gerechtigheid als een immer vloeiende beek.

Willekeurige Bijbeltekst

Doch ik vermaan u, broeders, bij de naam van onze Here Jezus Christus: weest allen eenstemmig en laten er geen scheuringen onder u zijn; weest vast aaneengesloten, één van zin en één van gevoelen.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Maar laat het recht als water golven, en gerechtigheid als een immer vloeiende beek.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...