DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

24 Bijbelteksten over Geduld

« 1 Corinthians 13:4-5 »
Nederlands BijbelgenootschapNew Internation Version
De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe.Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. It does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs.
De lankmoedige is groot van verstand, maar wie kortaangebonden is, hoopt dwaasheid op.Whoever is patient has great understanding, but one who is quick-tempered displays folly.
Met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, en elkander in liefde te verdragen.Be completely humble and gentle; be patient, bearing with one another in love.
Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed.Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer.
Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding.But if we hope for what we do not yet have, we wait for it patiently.
Laten wij niet moede worden goed te doen, want, wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet verslappen.Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up.
Een lankmoedig mens overtreft een held, wie zijn geest beheerst, hem die een stad inneemt.Better a patient person than a warrior, one with self-control than one who takes a city.
Wees stil voor de Here en verbeid Hem; wees niet afgunstig op wie zijn weg voorspoedig maakt, op de man die boze plannen smeedt.Be still before the Lord and wait patiently for him; do not fret when people succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes.
Wacht op de Here, wees sterk, uw hart zij onversaagd; ja wacht op de Here.Wait for the Lord; be strong and take heart and wait for the Lord.
De Here zal voor u strijden, en gij zult stil zijn.The Lord will fight for you; you need only to be still.
De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen.The Lord is not slow in keeping his promise, as some understand slowness. Instead he is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance.
Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.Therefore, as God’s chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness and patience.
De God nu der volharding en der vertroosting geve u eensgezind van hetzelfde gevoelen te zijn naar (het voorbeeld van) Christus Jezus.May the God who gives endurance and encouragement give you the same attitude of mind toward each other that Christ Jesus had.
Want een ogenblik duurt zijn toorn, een leven lang zijn welbehagen; des avonds vernacht het geween, tegen de morgen is er gejuich.For his anger lasts only a moment, but his favor lasts a lifetime; weeping may stay for the night, but rejoicing comes in the morning.
Here, des morgens hoort Gij mijn stem, des morgens leg ik het U voor, en zie uit.In the morning, Lord, you hear my voice; in the morning I lay my requests before you and wait expectantly.
Daarom verlangt de Here ernaar u genadig te zijn, en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen, want de Here is een God van recht; welzalig allen die op Hem wachten.Yet the Lord longs to be gracious to you; therefore he will rise up to show you compassion. For the Lord is a God of justice. Blessed are all who wait for him!
Barmhartig en genadig is de Here, lankmoedig en rijk aan goedertierenheid.The Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love.
Maar hiertoe is mij ontferming bewezen, dat Jezus Christus in de eerste plaats in mij zijn ganse lankmoedigheid zou bewijzen tot een voorbeeld voor hen, die later op Hem zouden vertrouwen ten eeuwigen leven.But for that very reason I was shown mercy so that in me, the worst of sinners, Christ Jesus might display his immense patience as an example for those who would believe in him and receive eternal life.
Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.But do not forget this one thing, dear friends: With the Lord a day is like a thousand years, and a thousand years are like a day.
Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.Therefore keep watch, because you do not know on what day your Lord will come.
Scheurt uw hart en niet uw klederen en bekeert u tot de Here, uw God. Want genadig en barmhartig is Hij, lankmoedig en groot van goedertierenheid, berouw hebbende over het onheil.Rend your heart and not your garments. Return to the Lord your God, for he is gracious and compassionate, slow to anger and abounding in love, and he relents from sending calamity.
Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.But the one who stands firm to the end will be saved.
Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw ​kroon​ neme.I am coming soon. Hold on to what you have, so that no one will take your crown.
Verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting.Preach the word; be prepared in season and out of season; correct, rebuke and encourage—with great patience and careful instruction.
Bijbeltekst van de dag
Eer de bergen geboren waren, en Gij aarde en wereld hadt voortgebracht, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk Bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...
Accepteren Deze website gebruikt cookies