DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský | Suomi

23 Bijbelteksten over Leren

« Psalms 32:8 »
Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet; Ik raad u; mijn oog is op u.I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go: I will guide thee with mine eye.
Wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn.Those things, which ye have both learned, and received, and heard, and seen in me, do: and the God of peace shall be with you.
Vermaant daarom elkander en bouwt elkander op, gelijk gij dit ook doet.Wherefore comfort yourselves together, and edify one another, even as also ye do.
De vreze des Heren is het begin der kennis; de dwazen verachten wijsheid en tucht.The fear of the Lord is the beginning of knowledge: but fools despise wisdom and instruction.
Veracht, mijn zoon, de tuchtiging des Heren niet en keer u niet met weerzin af van zijn bestraffing. Want de Here bestraft wie Hij liefheeft, ja, gelijk een vader een zoon, aan wie hij welgevallen heeft.My son, despise not the chastening of the Lord; neither be weary of his correction: For whom the Lord loveth he correcteth; even as a father the son in whom he delighteth.
Here, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden.Shew me thy ways, O Lord; teach me thy paths.
Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten.Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom; teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord.
Leid mij in uw waarheid en leer mij, want Gij zijt de God mijns heils, U verwacht ik de ganse dag.Lead me in thy truth, and teach me: for thou art the God of my salvation; on thee do I wait all the day.
Wie tucht liefheeft, heeft kennis lief; maar wie terechtwijzing haat, is dom.Whoso loveth instruction loveth knowledge: but he that hateth reproof is brutish.
Ik onderricht u in de weg der wijsheid, ik doe u treden op rechte paden.I have taught thee in the way of wisdom; I have led thee in right paths.
Leer mij uw wil te doen, want Gij zijt mijn God, uw goede Geest geleide mij in een effen land.Teach me to do thy will; for thou art my God: thy spirit is good; lead me into the land of uprightness.
Neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.Take my yoke upon you, and learn of me; for I am meek and lowly in heart: and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy, and my burden is light.
Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost: Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen.
Goed en waarachtig is de Here; daarom onderwijst Hij de zondaars aangaande de weg. Ootmoedigen doet Hij wandelen in het recht, en Hij leert ootmoedigen zijn weg.Good and upright is the Lord: therefore will he teach sinners in the way. The meek will he guide in judgment: and the meek will he teach his way.
En wat u betreft, de zalving, die gij van Hem ontvangen hebt, blijft op u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere; maar, gelijk zijn zalving u leert over alle dingen, en waarachtig is en geen leugen, blijft in Hem, gelijk zij u geleerd heeft.But the anointing which ye have received of him abideth in you, and ye need not that any man teach you: but as the same anointing teacheth you of all things, and is truth, and is no lie, and even as it hath taught you, ye shall abide in him.
Maar gij, kom uit voor hetgeen met de gezonde leer strookt.But speak thou the things which become sound doctrine.
Jezus antwoordde hun en zeide: Mijn leer is niet van Mij, maar van Hem, die Mij gezonden heeft.Jesus answered them, and said, My doctrine is not mine, but his that sent me.
Maar de Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you.
Van ganser harte verlang ik naar U in de nacht, ja, uit het diepst van mijn gemoed zoek ik U; want wanneer uw gerichten op de aarde zijn, leren de inwoners der wereld gerechtigheid.With my soul have I desired thee in the night; yea, with my spirit within me will I seek thee early: for when thy judgments are in the earth, the inhabitants of the world will learn righteousness.
En zonder ophouden, iedere dag, leerden zij in de tempel en aan huis, en verkondigden het evangelie, dat de Christus Jezus is.And daily in the temple, and in every house, they ceased not to teach and preach Jesus Christ.
Hoe ik niets nagelaten heb van hetgeen nuttig was om u te verkondigen en te leren in het openbaar en binnenshuis.And how I kept back nothing that was profitable unto you, but have shewed you, and have taught you publicly, and from house to house.
Erken dan van harte, dat de Here, uw God, u vermaant, zoals een man zijn zoon vermaant.Thou shalt also consider in thine heart, that, as a man chasteneth his son, so the Lord thy God chasteneth thee.
Wie dan één van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen.Whosoever therefore shall break one of these least commandments, and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven: but whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven.
Bijbeltekst van de dag
Jubel luide, gij dochter van Sion; juich, gij dochter van Jeruzalem! Zie, uw koning komt tot u, hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig, en rijdende op een ezel, op een ezelshengst, een ezelinnejong.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk Bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...