DailyVerses.net

23 Bijbelteksten over Leren


NBV BGT NBG BB
X
NKJV
Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet; Ik raad u; mijn oog is op u.I will instruct you and teach you in the way you should go; I will guide you with My eye.
Wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn.The things which you learned and received and heard and saw in me, these do, and the God of peace will be with you.
Vermaant daarom elkander en bouwt elkander op, gelijk gij dit ook doet.Therefore comfort each other and edify one another, just as you also are doing.
De vreze des Heren is het begin der kennis; de dwazen verachten wijsheid en tucht.The fear of the Lord is the beginning of knowledge, But fools despise wisdom and instruction.
Here, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden.Show me Your ways, O Lord; Teach me Your paths.
Veracht, mijn zoon, de tuchtiging des Heren niet en keer u niet met weerzin af van zijn bestraffing. Want de Here bestraft wie Hij liefheeft, ja, gelijk een vader een zoon, aan wie hij welgevallen heeft.My son, do not despise the chastening of the Lord, Nor detest His correction; For whom the Lord loves He corrects, Just as a father the son in whom he delights.
Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten.Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord.
Leid mij in uw waarheid en leer mij, want Gij zijt de God mijns heils, U verwacht ik de ganse dag.Lead me in Your truth and teach me, For You are the God of my salvation; On You I wait all the day.
Wie tucht liefheeft, heeft kennis lief; maar wie terechtwijzing haat, is dom.Whoever loves instruction loves knowledge, But he who hates correction is stupid.
Ik onderricht u in de weg der wijsheid, ik doe u treden op rechte paden.I have taught you in the way of wisdom; I have led you in right paths.
Leer mij uw wil te doen, want Gij zijt mijn God, uw goede Geest geleide mij in een effen land.Teach me to do Your will, For You are my God; Your Spirit is good. Lead me in the land of uprightness.
Neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.Take My yoke upon you and learn from Me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For My yoke is easy and My burden is light.
Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you; and lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen.
Goed en waarachtig is de Here; daarom onderwijst Hij de zondaars aangaande de weg. Ootmoedigen doet Hij wandelen in het recht, en Hij leert ootmoedigen zijn weg.Good and upright is the Lord; Therefore He teaches sinners in the way. The humble He guides in justice, And the humble He teaches His way.
En wat u betreft, de zalving, die gij van Hem ontvangen hebt, blijft op u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere; maar, gelijk zijn zalving u leert over alle dingen, en waarachtig is en geen leugen, blijft in Hem, gelijk zij u geleerd heeft.But the anointing which you have received from Him abides in you, and you do not need that anyone teach you; but as the same anointing teaches you concerning all things, and is true, and is not a lie, and just as it has taught you, you will abide in Him.
Maar gij, kom uit voor hetgeen met de gezonde leer strookt.But as for you, speak the things which are proper for sound doctrine.
Jezus antwoordde hun en zeide: Mijn leer is niet van Mij, maar van Hem, die Mij gezonden heeft.Jesus answered them and said, “My doctrine is not Mine, but His who sent Me.”
Maar de Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in My name, He will teach you all things, and bring to your remembrance all things that I said to you.
Van ganser harte verlang ik naar U in de nacht, ja, uit het diepst van mijn gemoed zoek ik U; want wanneer uw gerichten op de aarde zijn, leren de inwoners der wereld gerechtigheid.With my soul I have desired You in the night, Yes, by my spirit within me I will seek You early; For when Your judgments are in the earth, The inhabitants of the world will learn righteousness.
En zonder ophouden, iedere dag, leerden zij in de tempel en aan huis, en verkondigden het evangelie, dat de Christus Jezus is.And daily in the temple, and in every house, they did not cease teaching and preaching Jesus as the Christ.
Erken dan van harte, dat de Here, uw God, u vermaant, zoals een man zijn zoon vermaant.You should know in your heart that as a man chastens his son, so the Lord your God chastens you.
Hoe ik niets nagelaten heb van hetgeen nuttig was om u te verkondigen en te leren in het openbaar en binnenshuis.How I kept back nothing that was helpful, but proclaimed it to you, and taught you publicly and from house to house.
Wie dan één van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen.Whoever therefore breaks one of the least of these commandments, and teaches men so, shall be called least in the kingdom of heaven; but whoever does and teaches them, he shall be called great in the kingdom of heaven.

Lees meer

Opmerkingen
Bijbeltekst van de dag
Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
E-mail
Facebook
Twitter
Android