DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Lof

O Here, Gij zijt mijn God, U zal ik verheffen, uw naam loven, want Gij hebt wonderen gedaan, raadsbesluiten uit een ver verleden in waarheid en trouw volvoerd.O Lord, thou art my God; I will exalt thee, I will praise thy name; for thou hast done wonderful things; thy counsels of old are faithfulness and truth.
Alles wat adem heeft, love de Here. Halleluja.Let every thing that hath breath praise the Lord. Praise ye the Lord.
Want uw goedertierenheid is beter dan het leven; mijn lippen zullen U roemen. Zo wil ik U prijzen mijn leven lang, in uw naam mijn handen opheffen.Because thy lovingkindness is better than life, my lips shall praise thee. Thus will I bless thee while I live: I will lift up my hands in thy name.
De Here is mijn kracht en mijn schild; op Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom juicht mijn hart en loof ik Hem met mijn lied.The Lord is my strength and my shield; my heart trusted in him, and I am helped: therefore my heart greatly rejoiceth; and with my song will I praise him.
Loof de Here, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam.Bless the Lord, O my soul: and all that is within me, bless his holy name.
Maar omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gods lof, en de gevangenen luisterden naar hen.And at midnight Paul and Silas prayed, and sang praises unto God: and the prisoners heard them.
Ik zal U loven, Here, met mijn ganse hart, ik wil al uw wonderen verhalen.I will praise thee, O Lord, with my whole heart; I will shew forth all thy marvellous works.
De Here is groot en zeer te prijzen, zijn grootheid is ondoorgrondelijk.Great is the Lord, and greatly to be praised; and his greatness is unsearchable.
Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven, mijn Verlosser en mijn God!Why art thou cast down, O my soul? and why art thou disquieted within me? hope thou in God: for I shall yet praise him, who is the health of my countenance, and my God.
Want Gij hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof U, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid, wonderbaar zijn uw werken; mijn ziel weet dat zeer wel.For thou hast possessed my reins: thou hast covered me in my mother's womb. I will praise thee; for I am fearfully and wonderfully made: marvellous are thy works; and that my soul knoweth right well.
Ik wil de Here te allen tijde prijzen, bestendig zij zijn lof in mijn mond.I will bless the Lord at all times: his praise shall continually be in my mouth.
Mijn mond is vervuld van uw lof, de ganse dag van uw luister.Let my mouth be filled with thy praise and with thy honour all the day.
En alle schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Hem, die op de troon gezeten is, en het Lam zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden.And every creature which is in heaven, and on the earth, and under the earth, and such as are in the sea, and all that are in them, heard I saying, Blessing, and honour, and glory, and power, be unto him that sitteth upon the throne, and unto the Lamb for ever and ever.
Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten.Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom; teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord.
Looft de Here, roept zijn naam aan, maakt onder de volken zijn daden bekend.O give thanks unto the Lord; call upon his name: make known his deeds among the people.
Ik zal U verhogen, mijn God, Gij Koning, ik zal uw naam prijzen voor altoos en immer.I will extol thee, my God, O king; and I will bless thy name for ever and ever.
Want er staat geschreven: (Zo waarachtig als) Ik leef, spreekt de Here: voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God loven.For it is written, As I live, saith the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God.
Genees mij, Here, dan zal ik genezen zijn; help mij, dan zal ik geholpen zijn, want Gij zijt mijn lof.Heal me, O Lord, and I shall be healed; save me, and I shall be saved: for thou art my praise.
En gij zult te dien dage zeggen: Looft de Here, roept zijn naam aan, maakt onder de volken zijn daden bekend, vermeldt, dat zijn naam verheven is.And in that day shall ye say, Praise the Lord, call upon his name, declare his doings among the people, make mention that his name is exalted.
Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat.Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report; if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things.
Ik zal U loven, o Here, onder de volken, U psalmzingen onder de natiën.I will praise thee, O Lord, among the people: and I will sing praises unto thee among the nations.
Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus.Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ.
En voortdurend waren zij elke dag eendrachtig in de tempel, braken het brood aan huis en gebruikten hun maaltijden met blijdschap en eenvoud des harten, en zij loofden God en stonden in de gunst bij het gehele volk. En de Here voegde dagelijks toe aan de kring, die behouden werden.And they, continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart, Praising God, and having favour with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved.
Nauwelijks had ik met mijn mond tot Hem geroepen, of er was een lofzang onder mijn tong.I cried unto him with my mouth, and he was extolled with my tongue.
Op God, wiens woord ik prijs. Op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou vlees mij aandoen?In God I will praise his word, in God I have put my trust; I will not fear what flesh can do unto me.

Ik zal U loven in oprechtheid des harten, wanneer ik uw rechtvaardige verordeningen leer.I will praise thee with uprightness of heart, when I shall have learned thy righteous judgments.
Lees meer...

Bijbeltekst van de dag

De vreze des Heren is het kwade te haten;
hoogmoed en trots en boze wandel
en een mond vol draaierijen haat ik.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie