DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Rechtvaardigheid

Wie gerechtigheid en liefde najaagt, vindt leven, gerechtigheid en eer.He that followeth after righteousness and mercy findeth life, righteousness, and honour.
Die een ieder vergelden zal naar zijn werken.Who will render to every man according to his deeds.
Gij daarentegen, o mens Gods, ontvlucht deze dingen, doch jaag naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtzinnigheid.But thou, O man of God, flee these things; and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness.
Want de Here bemint het recht, en Hij verlaat zijn gunstgenoten niet. Voor altoos blijven zij bewaard, maar het nageslacht der goddelozen wordt uitgeroeid.For the Lord loveth judgment, and forsaketh not his saints; they are preserved for ever: but the seed of the wicked shall be cut off.
Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap.
Elke weg van een mens is recht in zijn ogen, maar de Here beproeft de harten.Every way of a man is right in his own eyes: but the Lord pondereth the hearts.
Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things shall be added unto you.
Want hij zal nimmer wankelen, tot eeuwige gedachtenis zal de rechtvaardige zijn.Surely he shall not be moved for ever: the righteous shall be in everlasting remembrance.
Gerechtigheid en recht doen, is de Here welgevalliger dan offers.To do justice and judgment is more acceptable to the Lord than sacrifice.
De ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen, en zijn oren tot hun hulpgeroep.The eyes of the Lord are upon the righteous, and his ears are open unto their cry.
Al moest gij lijden om de gerechtigheid, toch zijt gij zalig. Doch vreest niet voor hun dreiging, en laat u niet verschrikken.But and if ye suffer for righteousness' sake, happy are ye: and be not afraid of their terror, neither be troubled.
Laten wij niet moede worden goed te doen, want, wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet verslappen.And let us not be weary in well doing: for in due season we shall reap, if we faint not.
Ziet toe, dat niemand kwaad met kwaad vergelde, maar jaagt te allen tijde het goede na, jegens elkander en jegens allen.See that none render evil for evil unto any man; but ever follow that which is good, both among yourselves, and to all men.
Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.For he hath made him to be sin for us, who knew no sin; that we might be made the righteousness of God in him.
Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat.Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report; if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things.
Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven.For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, Teaching us that, denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly, in this present world.
Maar gerechtigheid is een vrucht, die in vrede wordt gezaaid voor hen, die vrede stichten.And the fruit of righteousness is sown in peace of them that make peace.
Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters.Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful.
Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken; Hij zal uw gerechtigheid doen opgaan als het licht, en uw recht als de middag.Commit thy way unto the Lord; trust also in him; and he shall bring it to pass. And he shall bring forth thy righteousness as the light, and thy judgment as the noonday.
Schatten, door goddeloosheid verkregen, doen geen nut, maar gerechtigheid redt van de dood.Treasures of wickedness profit nothing: but righteousness delivereth from death.
Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness: for they shall be filled.
De goddeloze maakt winst die niet gedijt, maar wie gerechtigheid zaait, heeft blijvend gewin.The wicked worketh a deceitful work: but to him that soweth righteousness shall be a sure reward.
Want indien gij goed doet aan wie u goed doen, wat hebt gij vóór? Ook de zondaars doen dat.And if ye do good to them which do good to you, what thank have ye? for sinners also do even the same.
Ik zoek U met mijn ganse hart, laat mij niet van uw geboden afdwalen.With my whole heart have I sought thee: O let me not wander from thy commandments.
Het is een valstrik voor een mens ondoordacht „heilig” te roepen, en pas na gedane geloften te overwegen.It is a snare to the man who devoureth that which is holy, and after vows to make enquiry.

Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt.Draw nigh to God, and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners; and purify your hearts, ye double minded.
Lees meer...

Bijbeltekst van de dag

Kinderkens, laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie