DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

105 Bijbelteksten over Rechtvaardigheid (2/5)

Nederlands Bijbelgenootschap (NBG)
Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem,
en Hij zal het maken;
Hij zal uw gerechtigheid doen opgaan als het licht,
en uw recht als de middag.
Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige,
maar uit die alle redt hem de Here.
Open uw mond, oordeel rechtvaardig,
verschaf de verdrukte en nooddruftige recht.
Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt,
zal niets uitrichten,
en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert,
zult gij in het ongelijk stellen.
Dit is het deel van de knechten des Heren
en hun recht van Mijnentwege,
luidt het woord des Heren.
Leert goed te doen, tracht naar recht,
houdt de geweldenaar in toom,
doet recht aan de wees,
verdedigt de rechtszaak der weduwe.
Daarom zijt gij, o mens, wie gij ook zijt, niet te verontschuldigen, wanneer gij oordeelt. Want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf; want gij, die oordeelt, bedrijft dezelfde dingen.
Oefen de knaap volgens de eis van zijn weg,
ook wanneer hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken.
Werp uw bekommernis op de Here,
Hij zal voor u zorgen;
Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt.
Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart,
toets mij en ken mijn gedachten;
zie, of bij mij een heilloze weg is,
en leid mij op de eeuwige weg.
Maar laat het recht als water golven, en gerechtigheid als een immer vloeiende beek.
Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil,
want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
Ik verblijd mij zeer in de Here,
mijn ziel juicht in mijn God,
want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils,
met de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omhuld,
gelijk een bruidegom, die zich als een priester het hoofdsieraad ombindt,
en gelijk een bruid, die zich met haar versierselen tooit.
Want alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te brengen, doch later brengt zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht, die bestaat in gerechtigheid.
Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven.
Gaat heen en leert, wat het betekent: Barmhartigheid wil Ik en geen offerande; want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.
Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis?
Met de mond stort de godvergetene zijn naaste in het verderf,
maar door kennis worden de rechtvaardigen gered.
Gerechtigheid verhoogt een volk,
maar zonde is een schandvlek der natiën.
De lippen van de rechtvaardige weten wat welgevallig is,
maar de mond der goddelozen is enkel valsheid.
Beter is het weinige van de rechtvaardige
dan de rijkdom van vele goddelozen;
want de armen der goddelozen worden verbroken,
maar de Here schraagt de rechtvaardigen.
Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de Here van u vraagt: niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God.
Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, en wel gerechtigheid Gods door het geloof in [Jezus] Christus, voor allen, die geloven; want er is geen onderscheid.
Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.
Hij nu, die zaad verschaft aan de zaaier en brood tot spijze, zal u uw zaaisel verschaffen en vermeerderen, en het gewas uwer gerechtigheid doen opschieten.
Bijbeltekst van de dag
Want Gij hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof U, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid, wonderbaar zijn uw werken; mijn ziel weet dat zeer wel.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...
Accepteren Deze website gebruikt cookies