DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

105 Bijbelteksten over Rechtvaardigheid (3/5)

Nederlands Bijbelgenootschap (NBG)
Die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door zijn striemen zijt gij genezen.
Want God is niet onrechtvaardig, dat Hij uw werk zou vergeten en de liefde, die gij voor zijn naam getoond hebt door de diensten, welke gij de heiligen bewezen hebt en nog bewijst.
Beter een weinig met ​gerechtigheid,
dan grote inkomsten met ​onrecht.
Bij U, Here, schuil ik,
laat mij nimmer beschaamd worden.
Doe mij ontkomen door uw gerechtigheid.
Alles is mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is mij geoorloofd, maar ik zal mij door niets laten knechten.
Want Christus is het einde der wet, tot gerechtigheid voor een ieder, die gelooft.
Daarom verlangt de Here ernaar u genadig te zijn,
en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen,
want de Here is een God van recht;
welzalig allen die op Hem wachten.
Soms schijnt een weg iemand recht,
maar het einde daarvan voert naar de dood.
Zo zegt de Here der heerscharen: spreekt eerlijk recht en bewijst elkander liefde en barmhartigheid; verdrukt weduwe noch wees, bijwoner noch arme, en beraamt niet in uw hart elkanders onheil?
Want de Here, onze Rechter,
de Here, onze Wetgever,
de Here, onze Koning,
Hij zal ons verlossen.
De Here is rechtvaardig in al zijn wegen,
goedertieren in al zijn werken.
Dan zult gij ​gerechtigheid​ en recht verstaan,
ook rechtschapenheid, elke goede weg.
O Here, hoor mijn gebed,
neem mijn smekingen ter ore;
antwoord mij naar uw trouw,
naar uw gerechtigheid.
Zegeningen zijn op het hoofd des rechtvaardigen,
maar de mond der goddelozen verbergt geweld.
Hij heeft gerechtigheid en recht lief,
de aarde is vol van de goedertierenheid des Heren.
Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één zeer velen rechtvaardigen worden.
De goddeloze vraagt te leen en geeft niet terug,
maar de rechtvaardige ontfermt zich en schenkt.
Daarom, dat uit werken der wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd zal worden, want wet doet zonde kennen.
Goed en waarachtig is de Here;
daarom onderwijst Hij de zondaars aangaande de weg.
Ootmoedigen doet Hij wandelen in het recht,
en Hij leert ootmoedigen zijn weg.
De gedachtenis des rechtvaardigen zal tot zegening zijn,
maar de naam der goddelozen zal wegrotten.
Welzalig zij, die onberispelijk van wandel zijn,
die in de wet des Heren gaan.
Want de ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen,
en zijn oren tot hun smeking,
maar het aangezicht des Heren is tegen hen, die het kwade doen.
Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder haar vleugelen; gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal.
Uitgelezen zilver is de tong des rechtvaardigen;
het hart der goddelozen is weinig waard.
Wees niet afgunstig op een man van geweld
en verkies geen enkele van zijn wegen,
want de Here verafschuwt de verkeerde,
maar met de oprechten gaat Hij vertrouwelijk om.
Bijbeltekst van de dag
Maar indien een vrouw voor de haren, en nog wel voor haar huisgenoten, niet zorgt, dan heeft zij haar geloof verloochend en is zij erger dan een ongelovige.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...
Accepteren Deze website gebruikt cookies