DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Veiligheid

«But the Lord is faithful, and he will strengthen you and protect… 2 Thessalonians 3:3»
Maar wèl getrouw is de Here, die u sterken zal en u bewaren voor de boze.But the Lord is faithful, and he will strengthen you and protect you from the evil one.
De Here is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Here is mijns levens veste, voor wie zou ik vervaard zijn?The Lord is my light and my salvation— whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life— of whom shall I be afraid?
Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw.Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, “He is my refuge and my fortress, my God, in whom I trust.”
God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden.God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble.
Gij zijt mij een verberging, Gij bewaart mij voor benauwdheid, Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. selaYou are my hiding place; you will protect me from trouble and surround me with songs of deliverance.
In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen, want Gij alleen, o Here, doet mij veilig wonen.In peace I will lie down and sleep, for you alone, Lord, make me dwell in safety.
De Here is goed, een sterkte ten dage der benauwdheid; Hij kent hen die bij Hem schuilen.The Lord is good, a refuge in times of trouble. He cares for those who trust in him.
Werp uw bekommernis op de Here, Hij zal voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt.Cast your cares on the Lord and he will sustain you; he will never let the righteous be shaken.
De schrandere ziet het onheil en bergt zich; de onverstandigen gaan hun gang en moeten boeten.The prudent see danger and take refuge, but the simple keep going and pay the penalty.
Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser.He will cover you with his feathers, and under his wings you will find refuge; his faithfulness will be your shield and rampart.
Wie in oprechtheid wandelt, gaat veilig, maar wie zijn wegen verdraait, wordt doorzien.Whoever walks in integrity walks securely, but whoever takes crooked paths will be found out.
Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt.You will keep in perfect peace those whose minds are steadfast, because they trust in you.
Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor de boze.My prayer is not that you take them out of the world but that you protect them from the evil one.
De Here zal het voor mij voleindigen. O Here, uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Laat niet varen de werken uwer handen.The Lord will vindicate me; your love, Lord, endures forever— do not abandon the works of your hands.
Laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn.So then, let us not be like others, who are asleep, but let us be awake and sober.
Het is beter bij de Here te schuilen dan op mensen te vertrouwen.It is better to take refuge in the Lord than to trust in humans.
Want Ik verkwik de vermoeide ziel, elke versmachtende ziel verzadig Ik.I will refresh the weary and satisfy the faint.
De naam des Heren is een sterke toren; de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar.The name of the Lord is a fortified tower; the righteous run to it and are safe.
Waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet te zeer wankelen.Truly he is my rock and my salvation; he is my fortress, I will never be shaken.
Vertrouw op de Here en doe het goede, woon in het land en betracht getrouwheid.Trust in the Lord and do good; dwell in the land and enjoy safe pasture.
Daarom is de Here een burcht voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood.The Lord is a refuge for the oppressed, a stronghold in times of trouble.
Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.Submit yourselves, then, to God. Resist the devil, and he will flee from you.
Zingt Gode, psalmzingt zijn naam, baant de weg voor Hem die door de vlakten rijdt; Here is zijn naam, juicht dan voor zijn aangezicht. Hij is de vader der wezen en de rechter der weduwen, God in zijn heilige woning.Sing to God, sing in praise of his name, extol him who rides on the clouds; rejoice before him—his name is the Lord. A father to the fatherless, a defender of widows, is God in his holy dwelling.
Ik dan richt mijn verbond met u op, dat voortaan niets dat leeft, meer door de wateren van de zondvloed zal worden uitgeroeid, en dat er geen zondvloed meer wezen zal, om de aarde te verderven.I establish my covenant with you: Never again will all life be destroyed by the waters of a flood; never again will there be a flood to destroy the earth.
Genees mij, Here, dan zal ik genezen zijn; help mij, dan zal ik geholpen zijn, want Gij zijt mijn lof.Heal me, Lord, and I will be healed; save me and I will be saved, for you are the one I praise.

Al legert zich een leger tegen mij, mijn hart vreest niet; al verheft zich een krijg tegen mij, nochtans blijf ik vertrouwen.Though an army besiege me, my heart will not fear; though war break out against me, even then I will be confident.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookTwitterAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...