DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Vreugde

«Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é… 1 Tessalonicenses 5:16-18»
Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u.Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco.
De HEERE, uw God, is in uw midden, een Held, Die verlossen zal. Hij zal Zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in Zijn liefde. Hij zal Zich over u verblijden met gejuich.O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para te salvar; ele se deleitará em ti com alegria; calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo.
Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed.Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração.
Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u.Regozijai-vos, sempre, no Senhor; outra vez digo: regozijai-vos.
Toen mijn gedachten binnen in mij zich vermenigvuldigden, verkwikten Uw vertroostingen mijn ziel.Multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, as tuas consolações reanimaram a minha alma.
Dit is de dag die de HEERE gemaakt heeft, laten wij op deze dag ons verheugen en verblijd zijn.Este é o dia que fez o Senhor; regozijemo-nos e alegremo-nos nele.
Al zal de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de wijnstok zijn, al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden geen voedsel voortbrengen, al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn en er geen rund in de stallen over zijn – ik zal dan toch in de HEERE van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil.Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide; o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento; as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação.
U maakt mij het pad ten leven bekend; overvloed van blijdschap is bij Uw aangezicht, lieflijkheden zijn in Uw rechterhand, voor altijd.Far-me-ás ver a vereda da vida; na tua presença abundância de alegrias; à tua mão direita delícias perpetuamente.
Ik ben zeer vrolijk in de HEERE, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil, de mantel van gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan, zoals een bruidegom zich bekleedt met priesterlijk hoofdsieraad, en een bruid zich tooit met haar sieraden.Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, me cobriu com o manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios e como noiva que se enfeita com as suas joias.
Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen.Ao qual, não o havendo visto, amais; no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma.
Tot nu toe hebt u niets gebeden in Mijn Naam; bid, en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal worden.Até agora, nada pedistes em meu nome; pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra.
Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus' wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig.Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque, quando estou fraco, então, sou forte.
Een man heeft blijdschap in het antwoord van zijn mond, en hoe goed is een woord op zijn tijd!O homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra, a seu tempo, quão boa é!
Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief.Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade; porque Deus ama ao que dá com alegria.
U bent mijn schuilplaats, U beschermt mij voor benauwdheid, U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. SelaTu és o lugar em que me escondo; tu me preservas da angústia; tu me cinges de alegres cantos de livramento. (Selá)
De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet.Mas o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei.
Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen.Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram.
Zodat ik met blijdschap naar u toe kom door de wil van God en bij u tot rust zal mogen komen.A fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco.
Uw getuigenissen heb ik voor eeuwig in erfelijk bezit genomen, want zij zijn de vreugde van mijn hart.Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração.
Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden.Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa.
Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam.
Want de HEERE is Zijn volk goedgezind, Hij zal de zachtmoedigen aanzien geven met heil.Porque o Senhor se agrada do seu povo; ele adornará os mansos com a salvação.
Maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst, vergezeld van tevredenheid.Mas é grande ganho a piedade com contentamento.
Een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren.O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos.
In de weg van Uw getuigenissen verblijd ik mij meer dan in alle bezit.Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas.

Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn, en hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God, Die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten.Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...