DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Vreugde

«Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances; for this is… 1 Thessalonians 5:16-18»
Verblijdt u te allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u.Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances; for this is God’s will for you in Christ Jesus.
De Here, uw God, is in uw midden, een held, die verlost. Hij zal Zich over u met vreugde verblijden; Hij zal zwijgen in zijn liefde; Hij zal over u juichen met gejubel.The Lord your God is with you, the Mighty Warrior who saves. He will take great delight in you; in his love he will no longer rebuke you, but will rejoice over you with singing.
Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed.Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer.
Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u!Rejoice in the Lord always. I will say it again: Rejoice!
Bij de veelheid van mijn gedachten in mijn binnenste verkwikten uw vertroostingen mijn ziel.When anxiety was great within me, your consolation brought me joy.
Dit is de dag die de Here gemaakt heeft; laten wij juichen en ons daarover verheugen.The Lord has done it this very day; let us rejoice today and be glad.
Al zou de vijgeboom niet bloeien, en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn, de vrucht van de olijfboom teleurstellen; al zouden de akkers geen spijs opleveren, de schapen uit de kooi verdreven zijn en er geen runderen in de stallingen zijn, nochtans zal ik juichen in de Here, jubelen in de God van mijn heil.Though the fig tree does not bud and there are no grapes on the vines, though the olive crop fails and the fields produce no food, though there are no sheep in the pen and no cattle in the stalls, yet I will rejoice in the Lord, I will be joyful in God my Savior.
Gij maakt mij het pad des levens bekend; overvloed van vreugde is bij uw aangezicht, liefelijkheid is in uw rechterhand, voor eeuwig.You make known to me the path of life; you will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand.
Hem hebt gij lief, zonder Hem gezien te hebben; in Hem gelooft gij, zonder Hem thans te zien, en gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, daar gij het einddoel des geloofs bereikt, dat is de zaligheid der zielen.Though you have not seen him, you love him; and even though you do not see him now, you believe in him and are filled with an inexpressible and glorious joy, for you are receiving the end result of your faith, the salvation of your souls.
Ik verblijd mij zeer in de Here, mijn ziel juicht in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omhuld, gelijk een bruidegom, die zich als een priester het hoofdsieraad ombindt, en gelijk een bruid, die zich met haar versierselen tooit.I delight greatly in the Lord; my soul rejoices in my God. For he has clothed me with garments of salvation and arrayed me in a robe of his righteousness, as a bridegroom adorns his head like a priest, and as a bride adorns herself with her jewels.
Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden in mijn naam; bidt en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij.Until now you have not asked for anything in my name. Ask and you will receive, and your joy will be complete.
Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.That is why, for Christ’s sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong.
Iemand heeft vreugde, als hij een gepast antwoord geeft, en hoe goed is een woord op zijn tijd!A person finds joy in giving an apt reply— and how good is a timely word!
En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief.Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver.
Gij zijt mij een verberging, Gij bewaart mij voor benauwdheid, Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. selaYou are my hiding place; you will protect me from trouble and surround me with songs of deliverance.
Weest blijde met de blijden, weent met de wenenden.Rejoice with those who rejoice; mourn with those who mourn.
Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet.But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control. Against such things there is no law.
Opdat ik, in blijdschap tot u gekomen met Gods wil, mij tezamen met u verkwikken moge.So that I may come to you with joy, by God’s will, and in your company be refreshed.
Uw getuigenissen heb ik voor altoos ten erve ontvangen, want zij zijn de blijdschap mijns harten.Your statutes are my heritage forever; they are the joy of my heart.
Dit heb Ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worde.I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete.
Maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.And without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him.
Nu brengt inderdaad de godsvrucht grote winst, (indien zij gepaard gaat) met tevredenheid.But godliness with contentment is great gain.
Want de Here heeft een welbehagen in zijn volk, Hij kroont de ootmoedigen met heil.For the Lord takes delight in his people; he crowns the humble with victory.
In de weg uwer getuigenissen verblijd ik mij als over allerlei rijkdom.I rejoice in following your statutes as one rejoices in great riches.
Hun, die rijk zijn in de tegenwoordige wereld, moet gij bevelen niet hooghartig te zijn, en hun hoop gevestigd te houden niet op onzekere rijkdom, doch op God, die ons alles rijkelijk ten gebruike geeft.Command those who are rich in this present world not to be arrogant nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment.

De vader van een rechtvaardige verblijdt zich zeer, wie een wijze verwekte, verheugt zich over hem.The father of a righteous child has great joy; a man who fathers a wise son rejoices in him.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang.

Willekeurige Bijbeltekst

Wie toch ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zouden zijn zulke vrijwillige gaven te schenken? Want het komt alles van U, en wij geven het U uit uw hand.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...