DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Wijsheid

De HEERE geeft immers wijsheid, uit Zijn mond komen kennis en inzicht.For the Lord gives wisdom; from his mouth come knowledge and understanding.
Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen, en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn.Look carefully then how you walk, not as unwise but as wise, making the best use of the time, because the days are evil.
En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.If any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him.
Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor rede vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.But the wisdom from above is first pure, then peaceable, gentle, open to reason, full of mercy and good fruits, impartial and sincere.
Hoeveel beter is het verwerven van wijsheid dan bewerkt goud, en het verwerven van inzicht is verkieslijker dan zilver!How much better to get wisdom than gold! To get understanding is to be chosen rather than silver.
Zeg niet: Hoe komt het dat de dagen van vroeger beter waren dan deze? Want niet uit wijsheid zou u dat vragen.Say not, “Why were the former days better than these?” For it is not from wisdom that you ask this.
Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn, en buit de geschikte tijd uit. Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden.Walk in wisdom toward outsiders, making the best use of the time. Let your speech always be gracious, seasoned with salt, so that you may know how you ought to answer each person.
Overmoed geeft alleen maar ruzie, maar bij wie zich raad laten geven, is wijsheid.By insolence comes nothing but strife, but with those who take advice is wisdom.
Wie verstand verwerft, heeft zijn leven lief, wie inzicht bewaart, vindt het goede.Whoever gets sense loves his own soul; he who keeps understanding will discover good.
Laat niemand zichzelf bedriegen. Als iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld, laat hij dwaas worden, opdat hij wijs zal worden.Let no one deceive himself. If anyone among you thinks that he is wise in this age, let him become a fool that he may become wise.
Wie zijn mond behoedt, bewaart zijn ziel, wie zijn lippen openspert, hem wacht de ondergang.Whoever guards his mouth preserves his life; he who opens wide his lips comes to ruin.
Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien, in zachtmoedige wijsheid.Who is wise and understanding among you? By his good conduct let him show his works in the meekness of wisdom.
Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft.Everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock.
Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen.So teach us to number our days that we may get a heart of wisdom.
Komt overmoed, dan komt ook schande, maar bij de ootmoedigen is wijsheid.When pride comes, then comes disgrace, but with the humble is wisdom.
Want wie Mij vindt, vindt het leven en verkrijgt de goedgunstigheid van de HEERE.For whoever finds me finds life and obtains favor from the Lord.
Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE.For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord.
Een dwaas vindt geen vreugde in inzicht, maar alleen in het blootgeven van zijn hart.A fool takes no pleasure in understanding, but only in expressing his opinion.
De vreze des HEEREN is vermaning tot wijsheid, en nederigheid gaat vooraf aan eer.The fear of the Lord is instruction in wisdom, and humility comes before honor.
Wie wijs van hart is, neemt de geboden aan, maar wie dwaas van lippen is, komt ten val.The wise of heart will receive commandments, but a babbling fool will come to ruin.
Ook dit gaat uit van de HEERE van de legermachten. Hij is wonderbaar van raad, Hij is groot in wijsheid.This also comes from the Lord of hosts; he is wonderful in counsel and excellent in wisdom.
U, God van mijn vaderen, dank en prijs ik, omdat U mij wijsheid en kracht hebt gegeven, en mij nu hebt laten weten wat wij van U hebben verzocht, want U hebt ons de zaak van de koning laten weten.To you, O God of my fathers, I give thanks and praise, for you have given me wisdom and might, and have now made known to me what we asked of you, for you have made known to us the king's matter.
Zelfs een dwaas die zwijgt, wordt wijs geacht, wie zijn lippen op elkaar houdt, verstandig.Even a fool who keeps silent is considered wise; when he closes his lips, he is deemed intelligent.
Wie geduldig is, heeft veel inzicht, maar wie kortaangebonden is, verheft de dwaasheid.Whoever is slow to anger has great understanding, but he who has a hasty temper exalts folly.
Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van Zijn inzicht.Have you not known? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the Creator of the ends of the earth. He does not faint or grow weary; his understanding is unsearchable.

Opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem.That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the Spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of him.
Vorige123Volgende

Bijbeltekst van de dag

Of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...