DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Wijsheid

«Sillä viisaus tulee Herralta, hän antaa tiedon ja ymmärryksen. Sananlaskut 2:6»
Want de Here geeft wijsheid, uit zijn mond komen kennis en verstandigheid.Sillä viisaus tulee Herralta, hän antaa tiedon ja ymmärryksen.
Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad.Katsokaa siis tarkoin, miten elätte: älkää eläkö tyhmien tavoin, vaan niin kuin viisaat. Käyttäkää oikein jokainen hetki, sillä tämä aika on paha.
Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden.Jos kuitenkin joltakulta teistä puuttuu viisautta, pyytäköön sitä Jumalalta. Hän on saava pyytämänsä, sillä Jumala antaa auliisti kaikille, ketään soimaamatta.
Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.Mutta ylhäältä tuleva viisaus on puhdasta ja pyhää, ja niin se myös rakentaa rauhaa, se on lempeää ja sopuisaa, täynnä armahtavaisuutta ja hyviä hedelmiä, se on tasapuolista ja teeskentelemätöntä.
Hoeveel beter is het, wijsheid te verkrijgen dan goud, hoeveel verkieslijker is het, verstand te verwerven dan zilver!Hanki viisautta, se on parempaa kuin kulta, hanki ymmärrystä, se on kalliimpaa kuin hopea.
Zeg niet: Hoe komt het, dat de vroegere tijden beter waren dan deze? Want niet uit wijsheid zoudt gij aldus vragen.Älä kysele, miksi asiat ennen olivat paremmin kuin nyt, sillä et sinä viisauttasi sitä kysy.
Gedraagt u als wijzen ten opzichte van hen die buiten staan, maakt u de gelegenheid ten nutte. Uw spreken zij te allen tijde aangenaam, niet zouteloos; gij moet weten, hoe gij aan ieder het juiste antwoord moet geven.Suhtautukaa viisaasti ulkopuolisiin, käyttäkää sopivaa hetkeä hyväksenne. Puhukaa aina ystävällisesti, kuitenkin sananne suolalla höystäen. Teidän on tiedettävä, miten kullekin vastaatte.
Door overmoed ontstaat slechts twist, maar bij hen die zich laten raden, is wijsheid.Ylimielisyydestä koituu vain riitaa, viisas se, joka neuvoja kuulee.
Wie verstand verwerft, heeft zijn leven lief; wie inzicht bewaart, vindt geluk.Itseään auttaa, joka ymmärrystään lisää, onnen saa, joka harkiten toimii.
Laat niemand zichzelf misleiden! Indien iemand onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij worde dwaas, om wijs te worden.Älköön vain kukaan pettäkö itseään. Jos joku teistä on olevinaan viisas tässä maailmassa, hänestä täytyy ensin tulla hullu, jotta hänestä tulisi viisas.
Wie zijn mond in toom houdt, bewaart zijn leven; wie zijn lippen openspert, hem wacht het verderf.Joka hillitsee kielensä, turvaa henkensä, suupaltti kulkee turmioon.
Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid.Kuka teistä on viisas ja ymmärtäväinen? Esittäköön hän osoitukseksi hyvästä vaelluksesta tekonsa, sävyisästi, niin kuin viisas tekee.
Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots.Jokainen, joka kuulee nämä sanani ja tekee niiden mukaan, on kuin järkevä mies, joka rakensi talonsa kalliolle.
Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.Opeta meille, miten lyhyt on aikamme, että saisimme viisaan sydämen.
Als overmoed komt, komt schande mee, maar wijsheid is bij de ootmoedigen.Missä on ylpeys, sinne tulee häpeä, nöyrien kumppani on viisaus.
Want wie mij vindt, heeft het leven gevonden, hij heeft van de Here welgevallen verkregen.Joka minut löytää, löytää elämän, hänet Herra ottaa suosioonsa.
Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren.Minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra.
Een dwaas schept geen behagen in inzicht, maar hierin, dat zijn hart zich bloot geeft.Moukka ei yritäkään ymmärtää, silti hän tahtoo mielipiteensä julki.
De vreze des Heren voedt op tot wijsheid, en ootmoed gaat vooraf aan de eer.Herran pelko on viisauden koulu, kunnian tie käy nöyryyden kautta.
Wie wijs van hart is, neemt geboden aan, maar wie dwaas van lippen is, komt ten val.Ymmärtäväinen ottaa ohjeet varteen, mutta mieletön etsii tuhoaan.
Ook dit gaat van de Here der heerscharen uit; Hij is wonderbaar van raad, groot van beleid.Herra Sebaot on antanut tämänkin taidon. Ihmeelliset ovat hänen neuvonsa, hän antaa runsaan menestyksen.
U, o God mijner vaderen, loof en roem ik, omdat Gij mij wijsheid en kracht verleend hebt, en mij thans hebt bekendgemaakt wat wij van U gesmeekt hebben, daar Gij ons immers de zaak des konings hebt bekendgemaakt.Sinua, isieni Jumala, minä kiitän ja ylistän, sillä sinä olet antanut minulle viisautta ja voimaa ja nyt olet ilmoittanut minulle sen, mitä sinulta pyysimme, olet ilmoittanut meille, mitä vastata kuninkaalle.
Weet gij het niet, hebt gij het niet gehoord? Een eeuwig God is de Here, Schepper van de einden der aarde. Hij wordt noch moede noch mat, zijn verstand is niet te doorgronden.Etkö jo ole oppinut, etkö ole kuullut, että Herra on ikuinen Jumala, koko maanpiirin luoja? Ei hän väsy, ei uuvu, tutkimaton on hänen viisautensa.
Zelfs een dwaas die zwijgt, gaat door voor wijs; als hij zijn lippen gesloten houdt, voor verstandig.Hullukin käy viisaasta, jos on vaiti, järkevästä, ellei suutaan avaa.
De lankmoedige is groot van verstand, maar wie kortaangebonden is, hoopt dwaasheid op.Pitkämielisyys on järkevän miehen merkki, äkkipikaisuus on hulluuden huippu.

Opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen.Minä rukoilen, että Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja näkemisen hengen, niin että oppisitte tuntemaan hänet.
Vorige123Volgende

Bijbeltekst van de dag

Zoals men ijzer met ijzer scherpt, zo scherpt de ene mens de ander.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...