DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

76 Bijbelteksten over Zegen (2/4)

Nederlands BijbelgenootschapNew Internation Version
Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters.Blessed is the one who does not walk in step with the wicked or stand in the way that sinners take or sit in the company of mockers.
De zegen des Heren, die maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan toe.The blessing of the Lord brings wealth, without painful toil for it.
Geliefde, ik bid, dat het u in alles wèl ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wèl gaat.Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting along well.
Barmhartigheid, vrede en liefde worde u vermenigvuldigd.Mercy, peace and love be yours in abundance.
De Here Here is mijn kracht: Hij maakt mijn voeten als die der hinden, Hij doet mij treden op mijn hoogten.The Sovereign Lord is my strength; he makes my feet like the feet of a deer, he enables me to tread on the heights.
En God is bij machte alle ​genade​ in u overvloedig te schenken, opdat gij, in alle opzichten te allen tijde van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig moogt zijn.And God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work.
Wie een vrouw vond, heeft iets goeds gevonden en gunst van de Here verworven.He who finds a wife finds what is good and receives favor from the Lord.
Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de Here en wijk van het kwaad; het zal medicijn wezen voor uw vlees, en lafenis voor uw gebeente.Do not be wise in your own eyes; fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones.
God zegent ons, opdat alle einden der aarde Hem vrezen.May God bless us still, so that all the ends of the earth will fear him.
Wanneer de Here, uw God, u zegent, zoals Hij u beloofd heeft, dan zult gij aan vele volken lenen, maar zelf zult gij niet ter leen ontvangen; gij zult over vele volken heersen, maar over u zullen zij niet heersen.For the Lord your God will bless you as he has promised, and you will lend to many nations but will borrow from none. You will rule over many nations but none will rule over you.
Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn.Keep this Book of the Law always on your lips; meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful.
Want de Here heeft een welbehagen in zijn volk, Hij kroont de ootmoedigen met heil.For the Lord takes delight in his people; he crowns the humble with victory.
Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.Blessed are the pure in heart, for they will see God.
Dood en leven zijn in de macht der tong, wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten.The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit.
Terwijl gij in alles verrijkt wordt tot alle onbekrompenheid, welke door onze bemiddeling dankzegging aan God bewerkt.You will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion, and through us your generosity will result in thanksgiving to God.
De genade van de Here Jezus zij met allen.The grace of the Lord Jesus be with God’s people. Amen.
En neem uw plicht jegens de Here, uw God, in acht: wandel op zijn wegen en onderhoud zijn inzettingen, geboden, verordeningen en getuigenissen, zoals geschreven staat in de wet van Mozes, opdat gij voorspoedig volvoeren moogt alles wat gij doet en alles wat gij onderneemt.Observe what the Lord your God requires: Walk in obedience to him, and keep his decrees and commands, his laws and regulations, as written in the Law of Moses. Do this so that you may prosper in all you do and wherever you go.
Nu dan, Israël, wat vraagt de Here, uw God, van u dan de Here, uw God, te vrezen door in al zijn wegen te wandelen; Hem lief te hebben; de Here, uw God, te dienen met uw ganse hart en met uw ganse ziel; de geboden en de inzettingen des Heren, die ik u heden opleg, te onderhouden, opdat het u wèl ga.And now, Israel, what does the Lord your God ask of you but to fear the Lord your God, to walk in obedience to him, to love him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul, and to observe the Lord’s commands and decrees that I am giving you today for your own good?
Ik wil de Here te allen tijde prijzen, bestendig zij zijn lof in mijn mond.I will extol the Lord at all times; his praise will always be on my lips.
De verlossing is van de Here, uw zegen zij over uw volk. selaFrom the Lord comes deliverance. May your blessing be on your people.
Zegeningen zijn op het hoofd des rechtvaardigen, maar de mond der goddelozen verbergt geweld.Blessings crown the head of the righteous, but violence overwhelms the mouth of the wicked.
Indien gij niet hoort, en indien gij het niet ter harte neemt mijn naam eer te geven, zegt de Here der heerscharen, dan zal Ik onder u een vloek zenden en uw zegeningen in vloek verkeren; ja, Ik heb ze reeds in vloek verkeerd, omdat gij het niet ter harte genomen hebt.“If you do not listen, and if you do not resolve to honor my name,” says the Lord Almighty, “I will send a curse on you, and I will curse your blessings. Yes, I have already cursed them, because you have not resolved to honor me.”
Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Here, uw God, u geven zal.Honor your father and your mother, so that you may live long in the land the Lord your God is giving you.
Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden.Blessed are those who mourn, for they will be comforted.
Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, hebt gij geloofd? Zalig zij, die niet gezien hebben en toch geloven.Then Jesus told him, “Because you have seen me, you have believed; blessed are those who have not seen and yet have believed.”
Bijbeltekst van de dag
Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...