DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

76 Bijbelteksten over Zegen (3/4)

Nederlands BijbelgenootschapNew Internation Version
De gedachtenis des rechtvaardigen zal tot zegening zijn, maar de naam der goddelozen zal wegrotten.The name of the righteous is used in blessings, but the name of the wicked will rot.
En Hij leidde hen naar buiten tot bij Betanië en Hij hief de handen omhoog en zegende hen. En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde.When he had led them out to the vicinity of Bethany, he lifted up his hands and blessed them. While he was blessing them, he left them and was taken up into heaven.
Welzalig het volk, welks God de Here is, de natie, die Hij Zich ten erfdeel koos.Blessed is the nation whose God is the Lord, the people he chose for his inheritance.
De Here zal zijn volk sterkte verlenen, de Here zal zijn volk ​zegenen​ met ​vrede.The Lord gives strength to his people; the Lord blesses his people with peace.
Ik zal die, ja al wat rondom mijn heuvel ligt, tot een ​zegen​ stellen; Ik zal de regen doen neerdalen op zijn tijd, zegenbrengende regens zullen het zijn.I will make them and the places surrounding my hill a blessing. I will send down showers in season; there will be showers of blessing.
De God nu des vredes, die onze Here ​Jezus, de grote ​herder​ der schapen door het bloed van een eeuwig ​verbond​ heeft teruggebracht uit de doden, bevestige u in alle goed, om zijn wil te doen, terwijl Hij aan ons doe, wat in zijn ogen welbehagelijk is door ​Jezus​ ​Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. ​Amen.Now may the God of peace, who through the blood of the eternal covenant brought back from the dead our Lord Jesus, that great Shepherd of the sheep, equip you with everything good for doing his will, and may he work in us what is pleasing to him, through Jesus Christ, to whom be glory for ever and ever. Amen.
Uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders, niet zo zijn.Out of the same mouth come praise and cursing. My brothers and sisters, this should not be.
En God zegende de zevende dag en heiligde die, omdat Hij daarop gerust heeft van al het werk, dat God scheppende tot stand had gebracht.Then God blessed the seventh day and made it holy, because on it he rested from all the work of creating that he had done.
Doe uw aanschijn lichten over uw knecht, verlos mij door uw goedertierenheid.Let your face shine on your servant; save me in your unfailing love.
Toen vastten en baden zij, en legden hun de handen op en lieten hen gaan.So after they had fasted and prayed, they placed their hands on them and sent them off.
En daar de vroedvrouwen God vreesden, gaf Hij haar ieder een gezin.And because the midwives feared God, he gave them families of their own.
De ​genade​ des Heren ​Jezus​ ​Christus, en de ​liefde​ Gods, en de gemeenschap des ​heiligen​ Geestes zij met u allen.May the grace of the Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all.
Jezus​ zeide: Voorwaar, Ik zeg u, er is niemand, die huis of broeders of zusters of moeder of vader of ​kinderen​ of akkers heeft prijsgegeven om Mij en om het ​evangelie, of hij ontvangt honderdvoudig terug: nu, in deze tijd, ​huizen​ en broeders en zusters en moeders en ​kinderen​ en akkers, met vervolgingen, en in de toekomende eeuw het eeuwige leven.“Truly I tell you,” Jesus replied, “no one who has left home or brothers or sisters or mother or father or children or fields for me and the gospel will fail to receive a hundred times as much in this present age: homes, brothers, sisters, mothers, children and fields—along with persecutions—and in the age to come eternal life.”
Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet, die der vrijheid, en daarbij blijft, niet als een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijk dader, die zal zalig zijn in zijn doen.But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom, and continues in it—not forgetting what they have heard, but doing it—they will be blessed in what they do.
Zalig zijt gij, wanneer u de mensen haten en wanneer zij u uitstoten, en smaden en uw naam als slecht verwerpen ter wille van de Zoon des mensen.Blessed are you when people hate you, when they exclude you and insult you and reject your name as evil, because of the Son of Man.
Hoor, mijn zoon, en neem mijn woorden aan, opdat uw levensjaren talrijk worden.Listen, my son, accept what I say, and the years of your life will be many.
Hij bewaart hulp voor de oprechten, Hij is een ​schild​ voor wie onberispelijk wandelen.He holds success in store for the upright, he is a shield to those whose walk is blameless.
En de Here bracht een keer in het lot van Job, toen hij voor zijn vrienden ​gebeden​ had, en de Here gaf Job het dubbele van al wat hij bezeten had.After Job had prayed for his friends, the Lord restored his fortunes and gave him twice as much as he had before.
Welzalig hij, wiens ​overtreding​ ​vergeven, wiens ​zonde​ bedekt is.Blessed is the one whose transgressions are forgiven, whose sins are covered.
En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt.God blessed them and said to them, “Be fruitful and increase in number; fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground.”
Zie, welzalig de mens, die God kastijdt; versmaad daarom de tucht des Almachtigen niet.Blessed is the one whom God corrects; so do not despise the discipline of the Almighty.
Indien gij in mijn inzettingen wandelt en mijn geboden nauwgezet in acht neemt, dan zal Ik u te rechter tijd uw regens geven, zodat het land zijn opbrengst geeft en het geboomte des velds zijn vrucht draagt.If you follow my decrees and are careful to obey my commands, I will send you rain in its season, and the ground will yield its crops and the trees their fruit.
Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil.Blessed are you when people insult you, persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me.
Onderhoud dan zijn inzettingen en zijn geboden, die ik u heden opleg, opdat het u en uw ​kinderen​ na u wèl ga en opdat gij lang leeft in het land, dat de Here, uw God, u geven zal voor altijd.Keep his decrees and commands, which I am giving you today, so that it may go well with you and your children after you and that you may live long in the land the Lord your God gives you for all time.
Och Here, geef toch heil, och Here, geef toch voorspoed! Gezegend hij, die komt in de naam des Heren; wij ​zegenen​ u uit het ​huis​ des Heren.Lord, save us! Lord, grant us success! Blessed is he who comes in the name of the Lord. From the house of the Lord we bless you.
Bijbeltekst van de dag
Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...