DailyVerses.net

23 Bible Verses about Punishment

« Sananlaskut 3:11-12 »

NIV KJV ESV NKJV
X
KR92
My son, do not despise the Lord's discipline or be weary of his reproof, for the Lord reproves him whom he loves, as a father the son in whom he delights.Älä torju, poikani, Herran kuritusta, älä katkeroidu, kun hän ojentaa sinua – jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa niin kuin isä omaa lastaan.
The prudent sees danger and hides himself, but the simple go on and suffer for it.Kun onnettomuus uhkaa, viisas väistää, tyhmä kulkee kohti ja saa kolhut.
Those whom I love, I reprove and discipline, so be zealous and repent.Jokaista, jota rakastan, minä nuhtelen ja kuritan. Tee siis parannus, luovu penseydestäsi!
For all who have sinned without the law will also perish without the law, and all who have sinned under the law will be judged by the law.Ne, jotka ovat tehneet syntiä lakia tuntematta, myös tuhoutuvat laista riippumatta. Ne taas, jotka ovat lain tuntien tehneet syntiä, myös tuomitaan lain nojalla.
For the moment all discipline seems painful rather than pleasant, but later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it.Vaikka kuritus ei sitä vastaan otettaessa koskaan tunnu iloiselta vaan ikävältä asialta, se lopulta antaa näin valmennetuille hedelmänsä: rauhan ja vanhurskauden.
There is no fear in love, but perfect love casts out fear. For fear has to do with punishment, and whoever fears has not been perfected in love.Vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Pelossahan on jo rangaistusta; se, joka pelkää, ei ole tullut täydelliseksi rakkaudessa.
If anyone sins, doing any of the things that by the Lord's commandments ought not to be done, though he did not know it, then realizes his guilt, he shall bear his iniquity.Jos joku tietämättään rikkoo Herran käskyjä vastaan ja tekee jonkin kielletyn teon, hän joutuu syynalaiseksi ja hänen on hyvitettävä tekonsa.
But the one who did not know, and did what deserved a beating, will receive a light beating. Everyone to whom much was given, of him much will be required, and from him to whom they entrusted much, they will demand the more.Jos taas palvelija tietämättään tekee sellaista, mistä rangaistaan raipoin, hän pääsee vähillä iskuilla. Jolle on paljon annettu, siltä paljon vaaditaan, ja jolle on paljon uskottu, se pannaan paljosta vastaamaan.
Repent and turn from all your transgressions, lest iniquity be your ruin.Kääntykää, luopukaa synneistänne, ettei syyllisyys olisi uhkana yllänne!
Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned.Joka sen uskoo ja saa kasteen, on pelastuva. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.
Behold, blessed is the one whom God reproves; therefore despise not the discipline of the Almighty.Hyvä on sen osa, jota Jumala ojentaa. Älä väheksy Kaikkivaltiaan kuritusta!
But above all, my brothers, do not swear, either by heaven or by earth or by any other oath, but let your “yes” be yes and your “no” be no, so that you may not fall under condemnation.Ennen kaikkea, veljeni, älkää vannoko, älkää taivaan, älkää maan älkääkä minkään muunkaan kautta. Kun myönnätte, sanokaa vain: »Kyllä», kun kiellätte, sanokaa: »Ei.» Muutoin teitä kohtaa tuomio.
You shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain.Älä käytä väärin Herran, Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka käyttää väärin hänen nimeään.
There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. For the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death.Mikään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Hengen laki, joka antaa elämän Kristuksen Jeesuksen yhteydessä, on näet vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista.
Know then in your heart that, as a man disciplines his son, the Lord your God disciplines you.Painakaa siis mieleenne, että niin kuin isä kasvattaa lastaan, niin Herra, teidän Jumalanne, kasvattaa teitä.
Preach the word; be ready in season and out of season; reprove, rebuke, and exhort, with complete patience and teaching.Julista sanaa, astu esiin sopivaan ja sopimattomaan aikaan, nuhtele, moiti ja kehota, aina kärsivällisesti opettaen.
God settles the solitary in a home; he leads out the prisoners to prosperity, but the rebellious dwell in a parched land.Hän antaa yksinäiselle kodin, hän päästää vangitut vapauteen, mutta hänen vastustajansa saavat asua paljaaksi paahtuneessa maassa.
Whoever walks with the wise becomes wise, but the companion of fools will suffer harm.Hae viisaiden seuraa, niin viisastut, pahoin käy, jos lyöttäydyt typerien joukkoon.
No, I tell you; but unless you repent, you will all likewise perish.Eivät suinkaan – samalla tavoin te kaikki olette tuhon omia, ellette käänny.
Then the Lord knows how to rescue the godly from trials, and to keep the unrighteous under punishment until the day of judgment.Herra siis voi pelastaa koetuksesta ne, jotka häntä pelkäävät, mutta jumalattomien hän antaa rangaistuksen alaisina odottaa tuomion päivää.
But the free gift is not like the trespass. For if many died through one man's trespass, much more have the grace of God and the free gift by the grace of that one man Jesus Christ abounded for many.Rikkomusta ei kuitenkaan voi verrata armoon. Yhden ainoan ihmisen rikkomus on tosin tuottanut kaikille kuoleman, mutta vielä paljon runsaammin ovat Jumalan armo ja hänen lahjansa tulleet yhden ainoan ihmisen, Jeesuksen Kristuksen, ansiosta kaikkien osaksi.
The Lord watches over the sojourners; he upholds the widow and the fatherless, but the way of the wicked he brings to ruin.Hän suojelee muukalaisia ja tukee leskiä ja orpoja, mutta jumalattomien tien hän tekee mutkaiseksi.
Riches do not profit in the day of wrath, but righteousness delivers from death.Rikkaus ei vihan päivänä auta, mutta oikeamielisyys pelastaa kuolemasta.

Read more

Comments
Bible verse of the day
But for you who fear my name, the sun of righteousness shall rise with healing in its wings. You shall go out leaping like calves from the stall.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies