DailyVerses.net

Archief (Juli 2015)

NBV BGT NBG BB

Vrijdag 31 juli 2015

Romeinen 8:31
Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?

Donderdag 30 juli 2015

Psalmen 124:8
Onze hulp is de naam van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Woensdag 29 juli 2015

Romeinen 12:15
Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft.

Dinsdag 28 juli 2015

Jesaja 28:29
Ook dit vindt zijn oorsprong
bij de HEER van de hemelse machten:
zijn beleid is wonderbaarlijk
en hij volvoert het in grote wijsheid.

Maandag 27 juli 2015

Psalmen 118:6
Met de HEER aan mijn zijde heb ik niets te vrezen,
wat kunnen mensen mij doen?

Zondag 26 juli 2015

Hebreeën 12:2
Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God.

Zaterdag 25 juli 2015

Johannes 14:13
En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt.

Vrijdag 24 juli 2015

Spreuken 18:10
De naam van de HEER is een sterke toren,
de rechtvaardige snelt erheen, en is veilig.

Donderdag 23 juli 2015

Efeziërs 2:4-5
Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered.

Woensdag 22 juli 2015

Galaten 5:13
Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde.

Dinsdag 21 juli 2015

Psalmen 27:14
Wacht op de HEER,
wees dapper en vastberaden,
ja, wacht op de HEER.

Maandag 20 juli 2015

Johannes 7:38
'Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft,' zo zegt de Schrift.

Zondag 19 juli 2015

Deuteronomium 4:29
Maar ten slotte zult u de HEER, uw God, weer zoeken, en hem ook vinden, als u hem tenminste met hart en ziel zoekt.

Zaterdag 18 juli 2015

Psalmen 119:36
Neig mijn hart naar uw richtlijnen
en niet naar winstbejag.

Vrijdag 17 juli 2015

Hebreeën 3:4
Elk huis heeft zijn bouwer, maar God is de bouwer van alles.

Donderdag 16 juli 2015

1 Korintiërs 10:13
U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.

Woensdag 15 juli 2015

Spreuken 1:7
Het begin van alle kennis is ontzag voor de HEER; een dwaas veracht de wijsheid en weigert elk onderricht.

Dinsdag 14 juli 2015

2 Korintiërs 8:12
Als u bereid bent mee te doen, wordt niet verwacht dat u geeft van wat u niet hebt, maar van wat u hebt.

Maandag 13 juli 2015

Kolossenzen 3:18-19
Vrouwen, erken het gezag van uw man, zoals past bij uw verbondenheid met de Heer. Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet bitter tegen haar.

Zondag 12 juli 2015

Psalmen 18:36-37
U was het schild dat mij redde,
uw rechterhand ondersteunde mij,
uw woord maakte mij sterk,
u baande de weg voor mijn voeten,
ik wankelde niet.

Zaterdag 11 juli 2015

Lucas 9:48
Hij zei tegen hen: 'Wie dit kind in mijn naam bij zich opneemt, neemt mij op; en wie mij opneemt, neemt hem op die mij gezonden heeft. Want wie de kleinste onder jullie allen is, die is werkelijk groot.'

Vrijdag 10 juli 2015

2 Korintiërs 12:10
Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid: in beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk.

Donderdag 9 juli 2015

Spreuken 15:1
Een vriendelijk antwoord doet woede bedaren,
krenkende woorden wakkeren toorn aan.

Woensdag 8 juli 2015

Romeinen 13:7
Geef iedereen wat hem toekomt: belasting aan wie u belasting verschuldigd bent, accijns aan wie u accijns verschuldigd bent, ontzag aan wie ontzag toekomt, eerbied aan wie eerbied toekomt.

Dinsdag 7 juli 2015

Efeziërs 5:25-26
Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegeven om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden.

Maandag 6 juli 2015

Psalmen 31:4
U bent mijn rots, mijn vesting,
u zult mijn gids zijn, mij leiden, tot eer van uw naam.

Zondag 5 juli 2015

Efeziërs 2:8-9
Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan.

Zaterdag 4 juli 2015

Romeinen 15:2
Laat ieder van ons zich richten op het belang van de ander, op wat goed en opbouwend voor hem is.

Vrijdag 3 juli 2015

Psalmen 4:9
In vrede leg ik mij neer
en meteen slaap ik in,
want u, HEER, laat mij wonen
in een vertrouwd en veilig huis.

Donderdag 2 juli 2015

1 Petrus 3:15
Erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden.

Woensdag 1 juli 2015

Romeinen 12:1
Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u.

Lees meer

Bijbeltekst van de dag
Romeinen 12:21
Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
E-mail
Facebook
Twitter
Android