DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Juli 2015)

Vrijdag 31 juli 2015

Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?

Donderdag 30 juli 2015

Onze hulp is in de naam des Heren,
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Woensdag 29 juli 2015

Weest blijde met de blijden, weent met de wenenden.

Dinsdag 28 juli 2015

Ook dit gaat van de Here der heerscharen uit; Hij is wonderbaar van raad, groot van beleid.

Maandag 27 juli 2015

De Here is met mij, ik zal niet vrezen;
wat zou een mens mij doen?

Zondag 26 juli 2015

Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods.

Zaterdag 25 juli 2015

En wat gij ook vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde.

Vrijdag 24 juli 2015

De naam des Heren is een sterke toren;
de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar.

Donderdag 23 juli 2015

God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn grote liefde, waarmede Hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus, – door genade zijt gij behouden –.

Woensdag 22 juli 2015

Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn; (gebruikt) echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde.

Dinsdag 21 juli 2015

Wacht op de Here, wees sterk,
uw hart zij onversaagd; ja wacht op de Here.

Maandag 20 juli 2015

Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.

Zondag 19 juli 2015

En dan zult gij daar de Here, uw God, zoeken en Hem vinden, wanneer gij naar Hem vraagt met uw ganse hart en met uw ganse ziel.

Zaterdag 18 juli 2015

Neig mijn hart tot uw getuigenissen
en niet tot winstbejag.

Vrijdag 17 juli 2015

Want elk huis wordt door iemand gebouwd, maar de bouwmeester van alles is God.

Donderdag 16 juli 2015

Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.

Woensdag 15 juli 2015

De vreze des Heren is het begin der kennis;
de dwazen verachten wijsheid en tucht.

Dinsdag 14 juli 2015

Want als de bereidvaardigheid aanwezig is, is zij welkom naar hetgeen zij heeft, niet naar hetgeen zij niet heeft.

Maandag 13 juli 2015

Vrouwen, weest uw man onderdanig, gelijk het betaamt in de Here.
Mannen, hebt uw vrouw lief en weest niet ruw tegen haar.

Zondag 12 juli 2015

Ook gaaft Gij mij het schild uws heils,
en uw rechterhand ondersteunde mij,
uw nederbuigende goedheid maakte mij groot.
Gij hebt mij ruimte gegeven voor mijn schreden,
en mijn enkels wankelden niet.

Zaterdag 11 juli 2015

En Hij zeide tot hen: Een ieder, die dit kind ontvangt in mijn naam, ontvangt Mij: en een ieder, die Mij ontvangt, ontvangt Hem, die Mij gezonden heeft. Want wie onder u allen de minste is, die is groot.

Vrijdag 10 juli 2015

Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.

Donderdag 9 juli 2015

Een zacht antwoord keert de grimmigheid af,
maar een krenkend woord wekt de toorn op.

Woensdag 8 juli 2015

Betaalt aan allen het verschuldigde, belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eerbetoon aan wie eer toekomt.

Dinsdag 7 juli 2015

Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord.

Maandag 6 juli 2015

Want Gij zijt mijn steenrots en mijn vesting,
en om uws naams wil zult Gij mij voeren en leiden.

Zondag 5 juli 2015

Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme.

Zaterdag 4 juli 2015

Ieder onzer trachte zijn naaste te behagen, ten goede, tot opbouwing.

Vrijdag 3 juli 2015

In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen,
want Gij alleen, o Here, doet mij veilig wonen.

Donderdag 2 juli 2015

Maar heiligt de Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is, doch met zachtmoedigheid en vreze.

Woensdag 1 juli 2015

Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst.

Bijbeltekst van de dag

Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen:
De Here is mij een helper, ik zal niet vrezen;
wat zou een mens mij doen?

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

De Here nu is de Geest; en waar de Geest des Heren is, is vrijheid.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie