DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid

Archief (December 2019)

Dinsdag 31 december 2019

Psalmen 143:10
Leer mij uw wil te volbrengen,
u bent mijn God,
laat uw goede geest mij leiden
over geëffende grond.

Maandag 30 december 2019

1 Petrus 3:10-11
Immers: Wie het leven liefheeft en gelukkig wil zijn, moet geen laster of leugens over zijn lippen laten komen, hij moet het kwaad uit de weg gaan en het goede doen, en voortdurend vrede nastreven.

Zondag 29 december 2019

Efeziërs 3:20-21
Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Zaterdag 28 december 2019

Psalmen 80:20
HEER, God van de hemelse machten, keer ons lot ten goede,
toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered.

Vrijdag 27 december 2019

Matteüs 6:15
Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven.

Donderdag 26 december 2019

1 Johannes 4:10
Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden.

Woensdag 25 december 2019

Jesaja 9:5
Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.

Dinsdag 24 december 2019

Lucas 2:14
‘Eer aan God in de hoogste hemel
en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’

Maandag 23 december 2019

Lucas 2:4-5
Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was.

Zondag 22 december 2019

Psalmen 31:4
U bent mijn rots, mijn vesting,
u zult mijn gids zijn, mij leiden, tot eer van uw naam.

Zaterdag 21 december 2019

2 Samuel 7:22
Daarom bent u groot, HEER, mijn God. Het is zoals ons altijd is voorgehouden: zoals u is er geen, er bestaat geen andere god dan u.

Vrijdag 20 december 2019

1 Johannes 2:23
Ieder die de Zoon niet erkent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon erkent, heeft ook de Vader.

Donderdag 19 december 2019

Spreuken 20:25
Wie God ondoordacht een belofte doet
en zich pas later afvraagt of hij haar kan houden,
zet een valstrik voor zichzelf.

Woensdag 18 december 2019

Efeziërs 4:2
Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde.

Dinsdag 17 december 2019

Filippenzen 1:21
Want voor mij is leven Christus en sterven winst.

Maandag 16 december 2019

Psalmen 34:9
Proef, en geniet de goedheid van de HEER,
gelukkig de mens die bij hem schuilt.

Zondag 15 december 2019

1 Petrus 4:8
Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden.

Zaterdag 14 december 2019

Kolossenzen 3:9-10
Bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt.

Vrijdag 13 december 2019

Spreuken 30:8
Houd me ver van leugen en bedrog.
Maak me niet arm, maar ook niet rijk,
voed me slechts met wat ik nodig heb.

Donderdag 12 december 2019

Handelingen 22:16
Wat aarzel je dan nog? Sta op, laat je dopen en je zonden wegwassen, terwijl je zijn naam aanroept.

Woensdag 11 december 2019

1 Petrus 3:15
Erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden.

Dinsdag 10 december 2019

Psalmen 37:5-6
Leg je leven in de handen van de HEER,
vertrouw op hem, hij zal dit voor je doen:
het recht zal dagen als het morgenlicht,
de gerechtigheid stralen als de middagzon.

Maandag 9 december 2019

Handelingen 13:47
Want de Heer heeft ons het volgende opgedragen: 'Ik heb je bestemd tot een licht voor alle volken om redding te brengen, tot aan de uiteinden van de aarde.'

Zondag 8 december 2019

Hebreeën 4:12
Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden.

Zaterdag 7 december 2019

Psalmen 145:18
Allen die hem aanroepen is de HEER nabij,
die hem roepen in vast vertrouwen.

Vrijdag 6 december 2019

Romeinen 3:23-24
Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost.

Donderdag 5 december 2019

1 Tessalonicenzen 3:12
Moge de Heer uw liefde voor elkaar en ieder ander groter maken, zodat uw liefde even overvloedig wordt als onze liefde voor u.

Woensdag 4 december 2019

Spreuken 12:16
Een dwaas toont onmiddellijk zijn woede,
wie verstandig is, zwijgt als hij beledigd wordt.

Dinsdag 3 december 2019

1 Johannes 5:13
Dit alles schrijf ik u omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt, u die gelooft in de naam van de Zoon van God.

Maandag 2 december 2019

Romeinen 15:2
Laat ieder van ons zich richten op het belang van de ander, op wat goed en opbouwend voor hem is.

Zondag 1 december 2019

Psalmen 91:4
Hij zal je beschermen met zijn vleugels,
onder zijn wieken vind je een toevlucht,
zijn trouw is een veilig schild.
Bijbeltekst van de dag
Spreuken 17:6
Kleinkinderen zijn voor grootouders de kroon op hun leven, kinderen zijn trots op hun voorouders.