DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (December 2019)

Dinsdag 31 december 2019

Leer mij uw wil te doen, want Gij zijt mijn God,
uw goede Geest geleide mij in een effen land.

Maandag 30 december 2019

Want:
wie het leven wil liefhebben
en goede dagen zien,
weerhoude zijn tong van het kwade,
en zijn lippen van bedrog te spreken;
hij wijke af van het kwade en doe het goede,
hij zoeke de vrede en jage die na.

Zondag 29 december 2019

Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen.

Zaterdag 28 december 2019

Here, God der heerscharen, herstel ons,
doe uw aanschijn lichten, opdat wij verlost worden.

Vrijdag 27 december 2019

Maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven.

Donderdag 26 december 2019

Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden.

Woensdag 25 december 2019

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

Dinsdag 24 december 2019

Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens.

Maandag 23 december 2019

Ook Jozef trok op van Galilea, uit de stad Nazaret, naar Judea, naar de stad van David, die Betlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om zich te laten inschrijven met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke zwanger was.

Zondag 22 december 2019

Want Gij zijt mijn steenrots en mijn vesting,
en om uws naams wil zult Gij mij voeren en leiden.

Zaterdag 21 december 2019

Daarom zijt Gij groot, Here Here, want niemand is U gelijk en geen God is er behalve Gij naar al wat wij met onze oren gehoord hebben.

Vrijdag 20 december 2019

Een ieder, die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader.

Donderdag 19 december 2019

Het is een valstrik voor een mens
ondoordacht „heilig” te roepen,
en pas na gedane geloften te overwegen.

Woensdag 18 december 2019

Met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, en elkander in liefde te verdragen.

Dinsdag 17 december 2019

Want het leven is mij Christus en het sterven gewin.

Maandag 16 december 2019

Smaakt en ziet, dat de Here goed is;
welzalig de man die bij Hem schuilt.

Zondag 15 december 2019

Hebt bovenal bestendige liefde jegens elkander, want de liefde bedekt tal van zonden.

Zaterdag 14 december 2019

Liegt niet meer tegen elkander, daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd, en de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn Schepper.

Vrijdag 13 december 2019

Houd valsheid en leugentaal verre van mij,
geef mij armoede noch rijkdom,
voed mij met het brood, mij toebedeeld.

Donderdag 12 december 2019

En nu, wat aarzelt gij nog? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen, onder aanroeping van zijn naam.

Woensdag 11 december 2019

Maar heiligt de Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is, doch met zachtmoedigheid en vreze.

Dinsdag 10 december 2019

Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem,
en Hij zal het maken;
Hij zal uw gerechtigheid doen opgaan als het licht,
en uw recht als de middag.

Maandag 9 december 2019

Want zo heeft ons de Here geboden:
Ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij tot heil zoudt zijn tot aan het uiterste der aarde.

Zondag 8 december 2019

Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten.

Zaterdag 7 december 2019

De Here is nabij allen die Hem aanroepen,
allen die Hem aanroepen in waarheid.

Vrijdag 6 december 2019

Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.

Donderdag 5 december 2019

En u doe de Here toenemen en overvloedig worden in de liefde tot elkander en tot allen – zoals ook wij gezind zijn jegens u.

Woensdag 4 december 2019

Een dwaas maakt zijn ergernis aanstonds bekend,
maar een schrandere bedekt de smaad.

Dinsdag 3 december 2019

Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt.

Maandag 2 december 2019

Ieder onzer trachte zijn naaste te behagen, ten goede, tot opbouwing.

Zondag 1 december 2019

Met zijn vlerken beschermt Hij u,
en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht;
zijn trouw is schild en pantser.

Bijbeltekst van de dag

Die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie