DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (November 2019)

Zaterdag 30 november 2019

En wat gij ook vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde.

Vrijdag 29 november 2019

Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.

Donderdag 28 november 2019

Ik heb ingezien, dat het niet in hun eigen macht staat, maar als men zich verheugt en zich te goed doet in zijn leven, kortom als iemand eet en drinkt en het goede geniet bij al zijn zwoegen, dan is dat een gave Gods.

Woensdag 27 november 2019

Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?

Dinsdag 26 november 2019

Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen.

Maandag 25 november 2019

Wie wijs van hart is, neemt geboden aan,
maar wie dwaas van lippen is, komt ten val.

Zondag 24 november 2019

Brengt dan vrucht voort, die aan de bekering beantwoordt.

Zaterdag 23 november 2019

Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.

Vrijdag 22 november 2019

Want Gij hebt mijn nieren gevormd,
mij in de schoot van mijn moeder geweven.
Ik loof U, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid,
wonderbaar zijn uw werken;
mijn ziel weet dat zeer wel.

Donderdag 21 november 2019

Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat.

Woensdag 20 november 2019

Maar indien een vrouw voor de haren, en nog wel voor haar huisgenoten, niet zorgt, dan heeft zij haar geloof verloochend en is zij erger dan een ongelovige.

Dinsdag 19 november 2019

De Here verlost de ziel van zijn knechten,
allen die bij Hem schuilen, zullen niet boeten.

Maandag 18 november 2019

Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.

Zondag 17 november 2019

Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.

Zaterdag 16 november 2019

Mijn zoon, vergeet mijn onderwijzing niet
en uw hart beware mijn geboden,
want lengte van dagen, en jaren van leven,
en vrede zullen zij u vermeerderen.

Vrijdag 15 november 2019

En wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk.

Donderdag 14 november 2019

Er is niemand heilig gelijk de Here,
want niemand is er buiten U,
en er is geen rots gelijk onze God.

Woensdag 13 november 2019

Hij, die onberispelijk wandelt en doet wat recht is
en waarheid spreekt in zijn hart,
die met zijn tong niet lastert,
die zijn metgezel geen kwaad doet
en geen smaad op zijn naaste laadt.

Dinsdag 12 november 2019

Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.

Maandag 11 november 2019

Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij zijn het (ook). Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent.

Zondag 10 november 2019

Verlustig u in de Here;
dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.

Zaterdag 9 november 2019

Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt.

Vrijdag 8 november 2019

Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet.

Donderdag 7 november 2019

Vele zijn de overleggingen in het hart des mensen,
maar de raad des Heren, die zal bestaan.

Woensdag 6 november 2019

Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid.

Dinsdag 5 november 2019

En dan zult gij daar de Here, uw God, zoeken en Hem vinden, wanneer gij naar Hem vraagt met uw ganse hart en met uw ganse ziel.

Maandag 4 november 2019

Weest sterk en uw hart zij onversaagd,
gij allen, die op de Here hoopt.

Zondag 3 november 2019

En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.

Zaterdag 2 november 2019

Jezus zeide tot hem: Als Gij kunt! Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft.

Vrijdag 1 november 2019

Wie haat verbergt, is een leugenlip;
wie laster verbreidt, is een dwaas.

Bijbeltekst van de dag

Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie