DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Archief (Januari 2020)

Vrijdag 31 januari 2020

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Donderdag 30 januari 2020

Het hart des mensen overdenkt zijn weg,
maar de Here bestiert zijn gang.

Woensdag 29 januari 2020

Het eerste is: Hoor, Israël, de Here, onze God, de Here is één, en gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht.

Dinsdag 28 januari 2020

Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels.

Maandag 27 januari 2020

Schep mij een rein hart, o God,
en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest.

Zondag 26 januari 2020

Ach, Here Here, zie, Gij hebt de hemel en de aarde gemaakt door uw grote kracht en uw uitgestrekte arm; niets zou te wonderlijk zijn voor U.

Zaterdag 25 januari 2020

Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.

Vrijdag 24 januari 2020

Zoals het water het gelaat weerspiegelt,
zo weerspiegelt het hart van de mens de mens.

Donderdag 23 januari 2020

Want er staat geschreven:
(Zo waarachtig als) Ik leef, spreekt de Here: voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God loven.

Woensdag 22 januari 2020

Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien.

Dinsdag 21 januari 2020

Eer de bergen geboren waren,
en Gij aarde en wereld hadt voortgebracht,
ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God.

Maandag 20 januari 2020

Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.

Zondag 19 januari 2020

Vrouwen, weest uw man onderdanig, gelijk het betaamt in de Here.
Mannen, hebt uw vrouw lief en weest niet ruw tegen haar.

Zaterdag 18 januari 2020

Wie verstand verwerft, heeft zijn leven lief;
wie inzicht bewaart, vindt geluk.

Vrijdag 17 januari 2020

Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede.

Donderdag 16 januari 2020

Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied.

Woensdag 15 januari 2020

In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen,
want Gij alleen, o Here, doet mij veilig wonen.

Dinsdag 14 januari 2020

En geneest de zieken, die er zijn, en zegt tot hen: Het Koninkrijk Gods is nabij u gekomen.

Maandag 13 januari 2020

En u te beijveren de eenheid des Geestes te bewaren door de band des vredes.

Zondag 12 januari 2020

Op God, wiens woord ik prijs.
Op God vertrouw ik, ik vrees niet;
wat zou vlees mij aandoen?

Zaterdag 11 januari 2020

En Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld.

Vrijdag 10 januari 2020

En gij, vaders, verbittert uw kinderen niet, maar voedt hen op in de tucht en in de terechtwijzing des Heren.

Donderdag 9 januari 2020

Leugenlippen zijn de Here een gruwel,
maar wie trouw handelen, zijn Hem welgevallig.

Woensdag 8 januari 2020

God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn grote liefde, waarmede Hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus, – door genade zijt gij behouden –.

Dinsdag 7 januari 2020

Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots.

Maandag 6 januari 2020

Want de Here bemint het recht,
en Hij verlaat zijn gunstgenoten niet.
Voor altoos blijven zij bewaard,
maar het nageslacht der goddelozen wordt uitgeroeid.

Zondag 5 januari 2020

Maar de Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.

Zaterdag 4 januari 2020

Verdraagt elkanders moeilijkheden; zó zult gij de wet van Christus vervullen.

Vrijdag 3 januari 2020

Want de Here geeft wijsheid,
uit zijn mond komen kennis en verstandigheid.

Donderdag 2 januari 2020

Wie dan één van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen.

Woensdag 1 januari 2020

Ziet toe, dat niemand kwaad met kwaad vergelde, maar jaagt te allen tijde het goede na, jegens elkander en jegens allen.

Bijbeltekst van de dag

Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Maar toetst alles en behoudt het goede.
Onthoudt u van alle soort van kwaad.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie