DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Betrouwbaarheid

Maar wèl getrouw is de Here, die u sterken zal en u bewaren voor de boze.But the Lord is faithful, who shall stablish you, and keep you from evil.
Opdat gij zoudt weten, dat de Here, uw God, de enige God is, de trouwe God, die het verbond en de goedertierenheid houdt jegens wie Hem liefhebben en zijn geboden onderhouden, tot in duizend geslachten.Know therefore that the Lord thy God, he is God, the faithful God, which keepeth covenant and mercy with them that love him and keep his commandments to a thousand generations.
O Here, Gij zijt mijn God, U zal ik verheffen, uw naam loven, want Gij hebt wonderen gedaan, raadsbesluiten uit een ver verleden in waarheid en trouw volvoerd.O Lord, thou art my God; I will exalt thee, I will praise thy name; for thou hast done wonderful things; thy counsels of old are faithfulness and truth.
Het zijn de gunstbewijzen des Heren, dat wij niet omgekomen zijn, want zijn barmhartigheden houden niet op, elke morgen zijn zij nieuw, groot is uw trouw!It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because his compassions fail not. They are new every morning: great is thy faithfulness.
Het aantrekkelijke van de mens is zijn welwillendheid; beter is een arme dan een leugenachtig man.The desire of a man is his kindness: and a poor man is better than a liar.
Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt, uw Bewaarder zal niet sluimeren.He will not suffer thy foot to be moved: he that keepeth thee will not slumber.
Werp uw bekommernis op de Here, Hij zal voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt.Cast thy burden upon the Lord, and he shall sustain thee: he shall never suffer the righteous to be moved.
Want de Here zelf zal vóór u uit trekken, Hij zelf zal met u zijn, Hij zal u niet begeven en u niet verlaten; vrees niet en word niet verschrikt.And the Lord, he it is that doth go before thee; he will be with thee, he will not fail thee, neither forsake thee: fear not, neither be dismayed.
Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.There hath no temptation taken you but such as is common to man: but God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able; but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it.
De Here is nabij allen die Hem aanroepen, allen die Hem aanroepen in waarheid.The Lord is nigh unto all them that call upon him, to all that call upon him in truth.
De Here zal het voor mij voleindigen. O Here, uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Laat niet varen de werken uwer handen.The Lord will perfect that which concerneth me: thy mercy, O Lord, endureth for ever: forsake not the works of thine own hands.
Looft de Here, want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.O give thanks unto the Lord; for he is good; for his mercy endureth for ever.
Zijn heer zeide tot hem. Wèl gedaan, gij goede en getrouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen; ga in tot het feest van uw heer.His lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant: thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things: enter thou into the joy of thy lord.
Ik echter bezing uw sterkte, des morgens jubel ik over uw goedertierenheid; want Gij waart mij een burcht, een toevlucht ten dage toen ik benauwd was.But I will sing of thy power; yea, I will sing aloud of thy mercy in the morning: for thou hast been my defence and refuge in the day of my trouble.
De rechtschapenheid der oprechten leidt hen, maar de verkeerde zin der trouwelozen is hun ten verderve.The integrity of the upright shall guide them: but the perverseness of transgressors shall destroy them.
Maar de goedertierenheid des Heren is van eeuwigheid tot eeuwigheid over wie Hem vrezen, en zijn gerechtigheid over kindskinderen, over hen die zijn verbond onderhouden, en aan zijn bevelen denken om die te doen.But the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting upon them that fear him, and his righteousness unto children's children; To such as keep his covenant, and to those that remember his commandments to do them.
Wie met laster omgaat, verraadt geheimen; maar wie betrouwbaar van geest is, houdt een zaak verborgen.A talebearer revealeth secrets: but he that is of a faithful spirit concealeth the matter.
Zie, des Heren oog is op hen die Hem vrezen, die op zijn goedertierenheid hopen.Behold, the eye of the Lord is upon them that fear him, upon them that hope in his mercy.
Die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen.Faithful is he that calleth you, who also will do it.
Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden in mijn naam; bidt en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij.Hitherto have ye asked nothing in my name: ask, and ye shall receive, that your joy may be full.
Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer.Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning.
Want Gij, o Here, zijt goed en gaarne vergevend, rijk in goedertierenheid voor allen die U aanroepen.For thou, Lord, art good, and ready to forgive; and plenteous in mercy unto all them that call upon thee.
Ik ben de alfa en de omega, zegt de Here God, die is en die was en die komt, de Almachtige.I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty.
Gij, Here, zetelt tot in eeuwigheid, uw troon staat van geslacht tot geslacht.Thou, O Lord, remainest for ever; thy throne from generation to generation.
Omdat Hij de dorstende ziel heeft gelaafd en de hongerende ziel met het goede vervuld.For he satisfieth the longing soul, and filleth the hungry soul with goodness.

Want de Here bemint het recht, en Hij verlaat zijn gunstgenoten niet. Voor altoos blijven zij bewaard, maar het nageslacht der goddelozen wordt uitgeroeid.For the Lord loveth judgment, and forsaketh not his saints; they are preserved for ever: but the seed of the wicked shall be cut off.
Lees meer...

Bijbeltekst van de dag

Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen:
De Here is mij een helper, ik zal niet vrezen;
wat zou een mens mij doen?

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie