DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

95 Bijbelteksten over God (3/4)

« Efeziërs 6:10 »
Nieuwe BijbelvertalingKatolícky preklad
Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht.Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci.
Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers; als de HEER de stad niet bewaakt, vergeefs doet de wachter zijn ronde.Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Ak Pán nestráži mesto, nadarmo bdejú jeho strážcovia.
Ik zal mijn grootheid en mijn heiligheid tonen en mij aan vele volken bekendmaken. Ze zullen beseffen dat ik de HEER ben.Zvelebím, posvätím a oslávim sa pred očami mnohých národov a budú vedieť, že ja som Pán.
Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben.Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého.
Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’A počul som mohutný hlas od trónu hovoriť: „Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi! A bude medzi nimi prebývať; oni budú jeho ľudom a sám Boh - ich Boh - bude s nimi. Zotrie im z očí každú slzu a už nebude smrti ani žiaľu; ani náreku, ani bolesti viac nebude, lebo prvé sa pominulo.“
De naam van de HEER is een sterke toren, de rechtvaardige snelt erheen, en is veilig.Pánovo meno je pevnou vežou, spravodlivý do nej utečie a je bezpečný.
Wie anders is God dan de HEER, wie anders een rots dan onze God?Veď kto je Boh okrem Pána? Kto je skala okrem nášho Boha?
Wees u er daarom van bewust en laat goed tot u doordringen dat de HEER de enige God is, boven in de hemel en hier beneden op de aarde; een ander is er niet.Dnes teda vedz a vezmi si k srdcu, že Pán je jediný Boh hore na nebi a dolu na zemi, iného niet.
Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters: voor de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag.Toto jedno nech vám je, milovaní, zjavné: že u Pána je jeden deň ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň.
Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen.Aká hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a vedomosti! Aké nepochopiteľné sú jeho súdy a nevyspytateľné jeho cesty!
'Als iemand zich verbergt, zou ik hem dan niet zien?' spreekt de HEER. 'Ben ik niet overal, in de hemel en op aarde?' spreekt de HEER.A keď sa kto čo ako dobre skryje, či ho ja nevidím? - hovorí Pán. Nuž či nezaplňujem ja nebesá? - hovorí Pán.
De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn.Sám Duch spolu s naším duchom dosvedčuje, že sme Božie deti.
Toen zei hij: 'Luister, dit zegt de HEER over Zerubbabel: Niet door eigen kracht of macht zal hij slagen - zegt de HEER van de hemelse machten - maar met de hulp van mijn geest.'Odvetil mi: „To je Pánovo slovo Zorobábelovi: Nie silou a nie mocou, ale mojím duchom! - hovorí Pán zástupov.“
Moge God ons blijven zegenen, zodat men ontzag voor hem heeft tot aan de einden der aarde.Nech nás Boh požehná a nech si ho ctia všetky končiny zeme.
Jonge leeuwen lopen hongerig rond, wie de HEER zoekt, ontbreekt het aan niets.Boháči sa nabiedia a nahladujú, ale tým, čo hľadajú Pána, nijaké dobro chýbať nebude.
Want er staat: ‘Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered.’Lebo každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spasený.
God, door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, is trouw.Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána.
Maar u, HEER, zetelt voor eeuwig, uw troon staat vast van geslacht op geslacht.Ty, Pane, trváš večne, tvoj trón z pokolenia na pokolenie.
Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad.Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje.
Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen.Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa, okruh zeme aj tí, čo bývajú na ňom.
Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus.A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista.
Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar u, o God.Ako jeleň dychtí za vodou z prameňa, tak moja duša, Bože, túži za tebou.
Wie heeft dat tot stand gebracht? Wie roept de generaties vanaf het begin? Ik, de HEER, ik was de eerste en ook bij de laatsten zal ik zijn.Kto to spravil? Kto učinil? Ten, čo rody volá od počiatku. Ja, Jahve, prvý a ten istý som i posledný.
En de HEER zal koning worden over de hele aarde. Dan zal de HEER de enige God zijn en zijn naam de enige naam.Pán bude kráľom nad celou zemou. V ten deň bude jedine Pán a jedine jeho meno.
Iedereen moet het gezag van de overheid erkennen, want er is geen gezag dat niet van God komt; ook het huidige gezag is door God ingesteld.Každý nech sa poddá vyššej moci, lebo niet moci, ktorá by nebola od Boha. A tie, čo sú, ustanovil Boh.
Bijbeltekst van de dag
Spreuken 30:8
Houd me ver van leugen en bedrog. Maak me niet arm, maar ook niet rijk, voed me slechts met wat ik nodig heb.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...
Accepteren Deze website gebruikt cookies