DailyVerses.net

28 Bijbelteksten over Heiligheid

« 2 Corinthians 7:1 »

NBV BGT NBG BB
X
NIV
Daar wij nu deze beloften bezitten, geliefden, laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vlezes en des geestes, en zo onze heiligheid volmaken in de vreze Gods.Therefore, since we have these promises, dear friends, let us purify ourselves from everything that contaminates body and spirit, perfecting holiness out of reverence for God.
Maar gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, wordt (zo) ook gijzelf heilig in al uw wandel; er staat immers geschreven: Weest heilig, want Ik ben heilig.But just as he who called you is holy, so be holy in all you do; for it is written: “Be holy, because I am holy.”
Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien.Make every effort to live in peace with everyone and to be holy; without holiness no one will see the Lord.
Waarmede zal de jongeling zijn pad rein bewaren? Als hij dat houdt naar uw woord.How can a young person stay on the path of purity? By living according to your word.
Die ons behouden heeft en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en de genade, die ons in Christus Jezus gegeven is vóór eeuwige tijden.He has saved us and called us to a holy life—not because of anything we have done but because of his own purpose and grace. This grace was given us in Christ Jesus before the beginning of time.
Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, toets mij en ken mijn gedachten; zie, of bij mij een heilloze weg is, en leid mij op de eeuwige weg.Search me, God, and know my heart; test me and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me, and lead me in the way everlasting.
Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was.In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus.
Doet alles zonder morren of bedenkingen, opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken kinderen Gods te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld, het woord des levens vasthoudende.Do everything without grumbling or arguing, so that you may become blameless and pure, children of God without fault in a warped and crooked generation. Then you will shine among them like stars in the sky as you hold firmly to the word of life.
Maar van hoererij en allerlei onreinheid of hebzucht mag onder u zelfs geen sprake zijn, zoals het heiligen betaamt.But among you there must not be even a hint of sexual immorality, or of any kind of impurity, or of greed, because these are improper for God’s holy people.
Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst.Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God’s mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God—this is your true and proper worship.
Er is niemand heilig gelijk de Here, want niemand is er buiten U, en er is geen rots gelijk onze God.There is no one holy like the Lord; there is no one besides you; there is no Rock like our God.
Weest Mij heilig, want heilig ben Ik, de Here, en Ik heb u afgezonderd van de volken, opdat gij Mij zoudt toebehoren.You are to be holy to me because I, the Lord, am holy, and I have set you apart from the nations to be my own.
Want zo zegt de Hoge en Verhevene, die in eeuwigheid troont en wiens naam de Heilige is: In den hoge en in het heilige woon Ik en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om de geest der nederigen en het hart der verbrijzelden te doen opleven.For this is what the high and exalted One says— he who lives forever, whose name is holy: “I live in a high and holy place, but also with the one who is contrite and lowly in spirit, to revive the spirit of the lowly and to revive the heart of the contrite.”
Maar thans, vrijgemaakt van de zonde en in de dienst van God gekomen, hebt gij tot vrucht uw heiliging en als einde het eeuwige leven.But now that you have been set free from sin and have become slaves of God, the benefit you reap leads to holiness, and the result is eternal life.
Maar ik vermaan u, broeders, dat gij hen in het oog houdt, die, in afwijking van het onderwijs, dat gij hebt ontvangen, de onenigheden en de verleidingen veroorzaken, en mijdt hen.I urge you, brothers and sisters, to watch out for those who cause divisions and put obstacles in your way that are contrary to the teaching you have learned. Keep away from them.
Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is.Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect.
Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont?Don’t you know that you yourselves are God’s temple and that God’s Spirit dwells in your midst?
Ik zal Mij groot en heilig betonen en Mij doen kennen ten aanschouwen van vele volken; en zij zullen weten, dat Ik de Here ben.And so I will show my greatness and my holiness, and I will make myself known in the sight of many nations. Then they will know that I am the Lord.
Loof de Here, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam.Praise the Lord, my soul; all my inmost being, praise his holy name.
Zoekt het goede en niet het kwade, opdat gij leeft en aldus de Here, de God der heerscharen, met u zij, gelijk gij zegt.Seek good, not evil, that you may live. Then the Lord God Almighty will be with you, just as you say he is.
Het is een valstrik voor een mens ondoordacht „heilig” te roepen, en pas na gedane geloften te overwegen.It is a trap to dedicate something rashly and only later to consider one’s vows.
Ik zal mijn grote naam die onder de volken ontheiligd is, die gij te midden van hen ontheiligd hebt, heiligen; en de volken zullen weten, dat Ik de Here ben, luidt het woord van de Here Here, wanneer Ik Mij voor hun ogen aan u de Heilige zal betonen.I will show the holiness of my great name, which has been profaned among the nations, the name you have profaned among them. Then the nations will know that I am the Lord, declares the Sovereign Lord, when I am proved holy through you before their eyes.
De vreze des Heren is het begin der wijsheid en het kennen van de Hoogheilige is verstand.The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding.
Niemand steekt een lamp aan en bedekt die met een vat of zet haar onder een bed, maar hij zet haar op een standaard, opdat wie binnentreden het licht mogen zien.No one lights a lamp and hides it in a clay jar or puts it under a bed. Instead, they put it on a stand, so that those who come in can see the light.
Zingt Gode, psalmzingt zijn naam, baant de weg voor Hem die door de vlakten rijdt; Here is zijn naam, juicht dan voor zijn aangezicht. Hij is de vader der wezen en de rechter der weduwen, God in zijn heilige woning.Sing to God, sing in praise of his name, extol him who rides on the clouds; rejoice before him — his name is the Lord. A father to the fatherless, a defender of widows, is God in his holy dwelling.

Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht.But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God’s special possession, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light.
Vorige12Volgende

Lees meer

Opmerkingen
Bijbeltekst van de dag
Want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met één Geest gedrenkt.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
E-mail
Facebook
Twitter
Android