DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Kinderen

Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat.And these words that I command you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise.
Maar Jezus zei: Laat de kinderen begaan en verhinder hen niet bij Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen.But Jesus said, “Let the little children come to me and do not hinder them, for to such belongs the kingdom of heaven.”
Oefen de jongeman overeenkomstig zijn levensweg, ook als hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken.Train up a child in the way he should go; even when he is old he will not depart from it.
Kan een vrouw haar zuigeling vergeten, zich niet ontfermen over het kind van haar schoot? Zelfs al zouden die het vergeten, Ík zal u niet vergeten. Zie, Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd, uw muren zijn steeds vóór Mij.Can a woman forget her nursing child, that she should have no compassion on the son of her womb? Even these may forget, yet I will not forget you. Behold, I have engraved you on the palms of my hands; your walls are continually before me.
En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid.For the moment all discipline seems painful rather than pleasant, but later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it.
En vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op, maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere.Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord.
Kleinkinderen zijn de kroon van de ouderen, en het sieraad van kinderen zijn hun vaders.Grandchildren are the crown of the aged, and the glory of children is their fathers.
Lieve kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden. Amen.Little children, keep yourselves from idols.
Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen.Therefore be imitators of God, as beloved children.
Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden.Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God.
En zij zeiden: Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten.And they said, “Believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household.”
Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed.For in Christ Jesus you are all sons of God, through faith. For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ.
Een dwaas verwerpt de vermaning van zijn vader, maar wie de bestraffing in acht neemt, is schrander.A fool despises his father's instruction, but whoever heeds reproof is prudent.
Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent.See what kind of love the Father has given to us, that we should be called children of God; and so we are. The reason why the world does not know us is that it did not know him.
Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God.For all who are led by the Spirit of God are sons of God.
Maar als iemand de zijnen en vooral zijn huisgenoten niet verzorgt, heeft hij het geloof verloochend en is hij erger dan een ongelovige.But if anyone does not provide for his relatives, and especially for members of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever.
Ik heb geen grotere blijdschap dan hierover dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen.I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth.
Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.But to all who did receive him, who believed in his name, he gave the right to become children of God.
Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.For the creation waits with eager longing for the revealing of the sons of God.
Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!For you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the Spirit of adoption as sons, by whom we cry, “Abba! Father!”
De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn.The Spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God.
Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is. En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, zoals Hij rein is.Beloved, we are God's children now, and what we will be has not yet appeared; but we know that when he appears we shall be like him, because we shall see him as he is. And everyone who thus hopes in him purifies himself as he is pure.
En u moet Zijn verordeningen en Zijn geboden, die ik u heden gebied, alle dagen in acht nemen, opdat het u en uw kinderen na u goed gaat en opdat u uw dagen verlengt in het land dat de HEERE, uw God, u geeft, alle dagen.Therefore you shall keep his statutes and his commandments, which I command you today, that it may go well with you and with your children after you, and that you may prolong your days in the land that the Lord your God is giving you for all time.
Och, hadden zij maar zo'n hart, om Mij te vrezen en Mijn geboden alle dagen in acht te nemen, opdat het hun en hun kinderen voor eeuwig goed zou gaan!Oh that they had such a heart as this always, to fear me and to keep all my commandments, that it might go well with them and with their descendants forever!

Bijbeltekst van de dag

De HEERE is groot en zeer te prijzen, Zijn grootheid is niet te doorgronden.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...