DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Ontzag

De vreze des HEEREN is het kwade te haten; hoogmoed, trots en de verkeerde weg en een mond vol verderfelijke dingen haat Ik.The fear of the Lord is hatred of evil. Pride and arrogance and the way of evil and perverted speech I hate.
Omdat wij dan deze beloften hebben, geliefden, laten wij onszelf reinigen van alle bezoedeling van vlees en geest, en de heiliging volbrengen in het vrezen van God.Since we have these promises, beloved, let us cleanse ourselves from every defilement of body and spirit, bringing holiness to completion in the fear of God.
Wees niet wijs in je eigen ogen: vrees de HEERE en keer je af van het kwade. Het zal een medicijn zijn voor je navel en verfrissing voor je beenderen.Be not wise in your own eyes; fear the Lord, and turn away from evil. It will be healing to your flesh and refreshment to your bones.
Zie, het oog van de HEERE is over wie Hem vrezen, op hen die op Zijn goedertierenheid hopen.Behold, the eye of the Lord is on those who fear him, on those who hope in his steadfast love.
Het loon van nederigheid – de vreze des HEEREN – is rijkdom, eer en leven.The reward for humility and fear of the Lord is riches and honor and life.
Nu dan, Israël, wat vraagt de HEERE, uw God, van u dan de HEERE, uw God, te vrezen, in al Zijn wegen te gaan, Hem lief te hebben en de HEERE, uw God, te dienen, met heel uw hart en met heel uw ziel, en de geboden van de HEERE en Zijn verordeningen, die ik u heden gebied, in acht te nemen, u ten goede?And now, Israel, what does the Lord your God require of you, but to fear the Lord your God, to walk in all his ways, to love him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul, and to keep the commandments and statutes of the Lord, which I am commanding you today for your good?
Bevalligheid is bedrieglijk en schoonheid vergankelijk, een vrouw die de HEERE vreest, die zal geprezen worden.Charm is deceitful, and beauty is vain, but a woman who fears the Lord is to be praised.
Beter is weinig met de vreze des HEEREN, dan een grote schat met verwarring erbij.Better is a little with the fear of the Lord than great treasure and trouble with it.
Welzalig is eenieder die de HEERE vreest, die in Zijn wegen gaat.Blessed is everyone who fears the Lord, who walks in his ways!
De vreze des HEEREN is het beginsel van de kennis, dwazen verachten wijsheid en vermaning.The fear of the Lord is the beginning of knowledge; fools despise wisdom and instruction.
Achter de HEERE, uw God, moet u aan gaan, Hem moet u vrezen, Zijn geboden moet u in acht nemen en Zijn stem gehoorzamen; Hem moet u dienen en u aan Hem vasthouden.You shall walk after the Lord your God and fear him and keep his commandments and obey his voice, and you shall serve him and hold fast to him.
De slotsom van al wat door u gehoord is, is dit: Vrees God, en houd u aan Zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen.The end of the matter; all has been heard. Fear God and keep his commandments, for this is the whole duty of man.
De vreze des HEEREN is vermaning tot wijsheid, en nederigheid gaat vooraf aan eer.The fear of the Lord is instruction in wisdom, and humility comes before honor.
Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn; en u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal.But for you who fear my name, the sun of righteousness shall rise with healing in its wings. You shall go out leaping like calves from the stall.
En het gebeurde, omdat de vroedvrouwen God vreesden, dat Hij aan hen nakomelingen schonk.And because the midwives feared God, he gave them families.
Het beginsel van wijsheid is de vreze des HEEREN en de kennis van de heiligen is inzicht.The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is insight.
Halleluja! Welzalig de man die de HEERE vreest, die grote vreugde vindt in Zijn geboden.Praise the Lord! Blessed is the man who fears the Lord, who greatly delights in his commandments!
Geef dus aan allen wat u verschuldigd bent: belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eer aan wie eer toekomt.Pay to all what is owed to them: taxes to whom taxes are owed, revenue to whom revenue is owed, respect to whom respect is owed, honor to whom honor is owed.
De vreze des HEEREN is het beginsel van wijsheid, allen die ernaar handelen, hebben een goed inzicht; Zijn lof houdt voor eeuwig stand.The fear of the Lord is the beginning of wisdom; all those who practice it have a good understanding. His praise endures forever!
God zegent ons en alle einden der aarde zullen Hem vrezen.God shall bless us; let all the ends of the earth fear him!
Wie wanhopig is, mag van zijn vriend goedertierenheid verwachten; of hij zou de vreze van de Almachtige verlaten.He who withholds kindness from a friend forsakes the fear of the Almighty.
Och, hadden zij maar zo'n hart, om Mij te vrezen en Mijn geboden alle dagen in acht te nemen, opdat het hun en hun kinderen voor eeuwig goed zou gaan!Oh that they had such a heart as this always, to fear me and to keep all my commandments, that it might go well with them and with their descendants forever!
En neem de geboden van de HEERE, uw God, in acht door in Zijn wegen te gaan en door Hem te vrezen.So you shall keep the commandments of the Lord your God by walking in his ways and by fearing him.
De gemeenten dan in heel Judea, Galilea en Samaria hadden vrede en werden opgebouwd; en zij wandelden in de vreze des Heeren en de vertroosting door de Heilige Geest en namen in aantal toe.So the church throughout all Judea and Galilee and Samaria had peace and was being built up. And walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Spirit, it multiplied.
Leer mij, HEERE, Uw weg, ik zal in Uw waarheid wandelen, maak mijn hart één om Uw Naam te vrezen.Teach me your way, O Lord, that I may walk in your truth; unite my heart to fear your name.

Bijbeltekst van de dag

De HEERE zal Zijn werk voor mij voltooien; Uw goedertierenheid, HEERE, is voor eeuwig; laat de werken van Uw handen niet los.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...