DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Spreken

Dood en leven zijn in de macht der tong, wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten.Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruits.
Een goed mens brengt uit de goede schat zijns harten het goede voort en een slecht mens brengt uit de boze schat het boze voort. Want waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond.The good person out of the good treasure of his heart produces good, and the evil person out of his evil treasure produces evil, for out of the abundance of the heart his mouth speaks.
Geen liederlijk woord kome uit uw mond, maar als gij een goed (woord) hebt, tot opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij, die het horen, genade ontvangen.Let no corrupting talk come out of your mouths, but only such as is good for building up, as fits the occasion, that it may give grace to those who hear.
Wie zijn mond in toom houdt, bewaart zijn leven; wie zijn lippen openspert, hem wacht het verderf.Whoever guards his mouth preserves his life; he who opens wide his lips comes to ruin.
Vergeldt geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegent integendeel, wijl gij hiertoe geroepen zijt, dat gij zegen zoudt beërven.Do not repay evil for evil or reviling for reviling, but on the contrary, bless, for to this you were called, that you may obtain a blessing.
Zachtheid van tong is een boom des levens, maar valsheid in haar is een verderf in de geest.A gentle tongue is a tree of life, but perverseness in it breaks the spirit.
Zelfs een dwaas die zwijgt, gaat door voor wijs; als hij zijn lippen gesloten houdt, voor verstandig.Even a fool who keeps silent is considered wise; when he closes his lips, he is deemed intelligent.
Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels.I tell you, on the day of judgment people will give account for every careless word they speak.
Weet (dit) wel, mijn geliefde broeders: ieder mens moet snel zijn om te horen, langzaam om te spreken, langzaam tot toorn.Know this, my beloved brothers: let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger.
In veelheid van woorden ontbreekt de overtreding niet, maar wie zijn lippen bedwingt, is verstandig.When words are many, transgression is not lacking, but whoever restrains his lips is prudent.
Doe uw mond open ten bate van de stomme, ten behoeve van het recht van allen die wegkwijnen.Open your mouth for the mute, for the rights of all who are destitute.
Iemand heeft vreugde, als hij een gepast antwoord geeft, en hoe goed is een woord op zijn tijd!To make an apt answer is a joy to a man, and a word in season, how good it is!
Een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een krenkend woord wekt de toorn op.A soft answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger.
Kinderkens, laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.Little children, let us not love in word or talk but in deed and in truth.
Want wij struikelen allen in velerlei opzicht; wie in zijn spreken niet struikelt, is een volmaakt man, in staat zelfs zijn gehele lichaam in toom te houden.For we all stumble in many ways. And if anyone does not stumble in what he says, he is a perfect man, able also to bridle his whole body.
Wie met laster omgaat, verraadt geheimen; maar wie betrouwbaar van geest is, houdt een zaak verborgen.Whoever goes about slandering reveals secrets, but he who is trustworthy in spirit keeps a thing covered.
Woorden uit de mond van een wijze zijn innemend, maar de lippen van een dwaas verslinden hemzelf.The words of a wise man's mouth win him favor, but the lips of a fool consume him.
Indien uw broeder zondigt, ga heen, bestraf hem onder vier ogen.If your brother sins against you, go and tell him his fault, between you and him alone. If he listens to you, you have gained your brother.
Mijn mond is vervuld van uw lof, de ganse dag van uw luister.My mouth is filled with your praise, and with your glory all the day.
Daarom, al wat gij in het donker gesproken hebt, zal in het licht gehoord worden en wat gij aan het oor gezegd hebt, in de binnenkamer, zal van de daken gepredikt worden.Therefore whatever you have said in the dark shall be heard in the light, and what you have whispered in private rooms shall be proclaimed on the housetops.
Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden.Because, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved.
Uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders, niet zo zijn.From the same mouth come blessing and cursing. My brothers, these things ought not to be so.
Plannen mislukken bij gebrek aan overleg, maar door de veelheid van raadgevers komt iets tot stand.Without counsel plans fail, but with many advisers they succeed.
En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.Likewise the Spirit helps us in our weakness. For we do not know what to pray for as we ought, but the Spirit himself intercedes for us with groanings too deep for words.
En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden.And when you pray, do not heap up empty phrases as the Gentiles do, for they think that they will be heard for their many words.

Looft de Here, roept zijn naam aan, maakt onder de volken zijn daden bekend.Oh give thanks to the Lord; call upon his name; make known his deeds among the peoples!
Vorige123Volgende

Bijbeltekst van de dag

De Here is groot en zeer te prijzen, zijn grootheid is ondoorgrondelijk.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...