DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský | Suomi

25 Bijbelteksten over Veiligheid

« 2 Thessalonians 3:3 »
Maar wèl getrouw is de Here, die u sterken zal en u bewaren voor de boze.But the Lord is faithful, who shall stablish you, and keep you from evil.
De Here is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Here is mijns levens veste, voor wie zou ik vervaard zijn?The Lord is my light and my salvation; whom shall I fear? the Lord is the strength of my life; of whom shall I be afraid?
Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw.He that dwelleth in the secret place of the most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress: my God; in him will I trust.
God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden.God is our refuge and strength, a very present help in trouble.
Gij zijt mij een verberging, Gij bewaart mij voor benauwdheid, Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. selaThou art my hiding place; thou shalt preserve me from trouble; thou shalt compass me about with songs of deliverance. Selah
In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen, want Gij alleen, o Here, doet mij veilig wonen.I will both lay me down in peace, and sleep: for thou, Lord, only makest me dwell in safety.
De Here is goed, een sterkte ten dage der benauwdheid; Hij kent hen die bij Hem schuilen.The Lord is good, a strong hold in the day of trouble; and he knoweth them that trust in him.
Werp uw bekommernis op de Here, Hij zal voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt.Cast thy burden upon the Lord, and he shall sustain thee: he shall never suffer the righteous to be moved.
De schrandere ziet het onheil en bergt zich; de onverstandigen gaan hun gang en moeten boeten.A prudent man foreseeth the evil, and hideth himself; but the simple pass on, and are punished.
Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser.He shall cover thee with his feathers, and under his wings shalt thou trust: his truth shall be thy shield and buckler.
Wie in oprechtheid wandelt, gaat veilig, maar wie zijn wegen verdraait, wordt doorzien.He that walketh uprightly walketh surely: but he that perverteth his ways shall be known.
Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt.Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee: because he trusteth in thee.
De Here zal het voor mij voleindigen. O Here, uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Laat niet varen de werken uwer handen.The Lord will perfect that which concerneth me: thy mercy, O Lord, endureth for ever: forsake not the works of thine own hands.
Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor de boze.I pray not that thou shouldest take them out of the world, but that thou shouldest keep them from the evil.
Laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn.Therefore let us not sleep, as do others; but let us watch and be sober.
Het is beter bij de Here te schuilen dan op mensen te vertrouwen.It is better to trust in the Lord than to put confidence in man.
Want Ik verkwik de vermoeide ziel, elke versmachtende ziel verzadig Ik.For I have satiated the weary soul, and I have replenished every sorrowful soul.
De naam des Heren is een sterke toren; de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar.The name of the Lord is a strong tower: the righteous runneth into it, and is safe.
Vertrouw op de Here en doe het goede, woon in het land en betracht getrouwheid.Trust in the Lord, and do good; so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed.
Waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet te zeer wankelen.He only is my rock and my salvation; he is my defence; I shall not be greatly moved.
Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you.
Daarom is de Here een burcht voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood.The Lord also will be a refuge for the oppressed, a refuge in times of trouble.
Zingt Gode, psalmzingt zijn naam, baant de weg voor Hem die door de vlakten rijdt; Here is zijn naam, juicht dan voor zijn aangezicht. Hij is de vader der wezen en de rechter der weduwen, God in zijn heilige woning.Sing unto God, sing praises to his name: extol him that rideth upon the heavens by his name Jah, and rejoice before him. A father of the fatherless, and a judge of the widows, is God in his holy habitation.
Ik dan richt mijn verbond met u op, dat voortaan niets dat leeft, meer door de wateren van de zondvloed zal worden uitgeroeid, en dat er geen zondvloed meer wezen zal, om de aarde te verderven.And I will establish my covenant with you, neither shall all flesh be cut off any more by the waters of a flood; neither shall there any more be a flood to destroy the earth.
Genees mij, Here, dan zal ik genezen zijn; help mij, dan zal ik geholpen zijn, want Gij zijt mijn lof.Heal me, O Lord, and I shall be healed; save me, and I shall be saved: for thou art my praise.
Bijbeltekst van de dag
Jubel luide, gij dochter van Sion; juich, gij dochter van Jeruzalem! Zie, uw koning komt tot u, hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig, en rijdende op een ezel, op een ezelshengst, een ezelinnejong.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk Bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...