DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

24 Bijbelteksten over Veiligheid

Nederlands BijbelgenootschapReina-Valera 1960
Maar wèl getrouw is de Here, die u sterken zal en u bewaren voor de boze.Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal.
De Here is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Here is mijns levens veste, voor wie zou ik vervaard zijn?Jehová es mi luz y mi salvación; ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida; ¿de quién he de atemorizarme?
RVR60 | angst licht
Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw.El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: Esperanza mía, y castillo mío; Mi Dios, en quien confiaré.
God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden.Dios es nuestro amparo y fortaleza, Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
Gij zijt mij een verberging, Gij bewaart mij voor benauwdheid, Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. selaTú eres mi refugio; me guardarás de la angustia; Con cánticos de liberación me rodearás. Selah
In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen, want Gij alleen, o Here, doet mij veilig wonen.En paz me acostaré, y asimismo dormiré; Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado.
RVR60 | rust vrede
Werp uw bekommernis op de Here, Hij zal voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt.Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará; No dejará para siempre caído al justo.
De Here is goed, een sterkte ten dage der benauwdheid; Hij kent hen die bij Hem schuilen.Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia; y conoce a los que en él confían.
Wie in oprechtheid wandelt, gaat veilig, maar wie zijn wegen verdraait, wordt doorzien.El que camina en integridad anda confiado; Mas el que pervierte sus caminos será quebrantado.
RVR60 | zonde leven
De schrandere ziet het onheil en bergt zich; de onverstandigen gaan hun gang en moeten boeten.El avisado ve el mal y se esconde; Mas los simples pasan y llevan el daño.
De Here zal het voor mij voleindigen. O Here, uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Laat niet varen de werken uwer handen.Jehová cumplirá su propósito en mí; Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre; No desampares la obra de tus manos.
Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor de boze.No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.
Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt.Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera; porque en ti ha confiado.
RVR60 | vertrouwen vrede
Laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn.Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios.
Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is ​schild​ en pantser.Con sus plumas te cubrirá, Y debajo de sus alas estarás seguro; Escudo y adarga es su verdad.
Het is beter bij de Here te schuilen dan op mensen te vertrouwen.Mejor es confiar en Jehová Que confiar en el hombre.
Want Ik verkwik de vermoeide ziel, elke versmachtende ziel verzadig Ik.Porque satisfaré al alma cansada, y saciaré a toda alma entristecida.
RVR60
Vertrouw op de Here en doe het goede, woon in het land en betracht getrouwheid.Confía en Jehová, y haz el bien; Y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad.
De naam des Heren is een sterke toren; de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar.Torre fuerte es el nombre de Jehová; A él correrá el justo, y será levantado.
RVR60 | God bescherming
Waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet te zeer wankelen.El solamente es mi roca y mi salvación; Es mi refugio, no resbalaré mucho.
Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros.
Zingt Gode, psalmzingt zijn naam, baant de weg voor Hem die door de vlakten rijdt; Here is zijn naam, juicht dan voor zijn aangezicht. Hij is de vader der wezen en de rechter der weduwen, God in zijn heilige woning.Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre; Exaltad al que cabalga sobre los cielos. JAH es su nombre; alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas Es Dios en su santa morada.
Daarom is de Here een burcht voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood.Jehová será refugio del pobre, Refugio para el tiempo de angustia.
RVR60 | bescherming
Ik dan richt mijn verbond met u op, dat voortaan niets dat leeft, meer door de wateren van de zondvloed zal worden uitgeroeid, en dat er geen zondvloed meer wezen zal, om de aarde te verderven.Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra.
RVR60 | verbond beloften
Bijbeltekst van de dag
Schatten, door goddeloosheid verkregen, doen geen nut, maar gerechtigheid redt van de dood.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...