DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

15 Bijbelteksten over het Verstand

« Ephesians 5:15-16 »
Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad.See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise, Redeeming the time, because the days are evil.
Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.Set your affection on things above, not on things on the earth.
Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind.
Wie verstand verwerft, heeft zijn leven lief; wie inzicht bewaart, vindt geluk.He that getteth wisdom loveth his own soul: he that keepeth understanding shall find good.
Want in veel wijsheid ligt veel verdriet, en als iemand kennis vermeerdert, vermeerdert hij smart.For in much wisdom is much grief: and he that increaseth knowledge increaseth sorrow.
De schrandere ziet het onheil en bergt zich; de onverstandigen gaan hun gang en moeten boeten.A prudent man foreseeth the evil, and hideth himself; but the simple pass on, and are punished.
Zoals men ijzer met ijzer scherpt, zo scherpt de ene mens de ander.Iron sharpeneth iron; so a man sharpeneth the countenance of his friend.
Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid.Who is a wise man and endued with knowledge among you? let him shew out of a good conversation his works with meekness of wisdom.
Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots.Therefore whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock.
Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben.For the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead; so that they are without excuse.
Want krachtens de genade, die mij geschonken is, zeg ik een ieder onder u: koestert geen gedachten, hoger dan u voegen, maar gedachten tot bedachtzaamheid, naar de mate van het geloof, dat God elkeen in het bijzonder heeft toebedeeld.For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think; but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith.
Zelfs een dwaas die zwijgt, gaat door voor wijs; als hij zijn lippen gesloten houdt, voor verstandig.Even a fool, when he holdeth his peace, is counted wise: and he that shutteth his lips is esteemed a man of understanding.
Welzalig de mens die wijsheid vindt, de mens die verstandigheid verkrijgt.Happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding.
Want ik had niet besloten iets te weten onder u, dan Jezus Christus en die gekruisigd.For I determined not to know any thing among you, save Jesus Christ, and him crucified.
De dwaas versmaadt de tucht van zijn vader, maar wie de terechtwijzing ter harte neemt, is verstandig.A fool despiseth his father's instruction: but he that regardeth reproof is prudent.
Bijbeltekst van de dag
Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk Bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...