DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

15 Bijbelteksten over het Verstand

Nederlands BijbelgenootschapReina-Valera 1995
Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad.Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
RVR95 | wijsheid leven
Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.
RVR95 | hemel wereld
Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.Jesús le dijo: —“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente.”
RVR95 | hart ziel
Wie verstand verwerft, heeft zijn leven lief; wie inzicht bewaart, vindt geluk.El que posee entendimiento ama su alma; el que cuida la inteligencia hallará el bien.
RVR95 | wijsheid leven
De schrandere ziet het onheil en bergt zich; de onverstandigen gaan hun gang en moeten boeten.El prudente ve el mal y se esconde, pero los incautos pasan y se llevan el daño.
Want in veel wijsheid ligt veel verdriet, en als iemand kennis vermeerdert, vermeerdert hij smart.Puesen la mucha sabiduría hay mucho sufrimiento; y quien añade ciencia, añade dolor.
Zoals men ijzer met ijzer scherpt, zo scherpt de ene mens de ander.El hierro con hierro se afila, y el hombre con el rostro de su amigo.
Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid.¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre.
Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots.A cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben.Lo invisible de él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa.
Want krachtens de genade, die mij geschonken is, zeg ik een ieder onder u: koestert geen gedachten, hoger dan u voegen, maar gedachten tot bedachtzaamheid, naar de mate van het geloof, dat God elkeen in het bijzonder heeft toebedeeld.Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.
Zelfs een dwaas die zwijgt, gaat door voor wijs; als hij zijn lippen gesloten houdt, voor verstandig.Aun el necio, cuando calla, es tenido por sabio; el que cierra sus labios es inteligente.
RVR95 | spreken wijsheid
Want ik had niet besloten iets te weten onder u, dan Jezus Christus en die gekruisigd.Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a éste crucificado.
Welzalig de mens die wijsheid vindt, de mens die verstandigheid verkrijgt.¡Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia!
De dwaas versmaadt de tucht van zijn vader, maar wie de terechtwijzing ter harte neemt, is verstandig.El necio menosprecia el consejo de su padre; el prudente acepta la corrección.
Bijbeltekst van de dag
Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn, weest tevreden met wat gij hebt. Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...