DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Wijsheid

«Want de HERE geeft wijsheid, uit zijn mond komen kennis en verstandigheid. Spreuken 2:6»
Want de Here geeft wijsheid, uit zijn mond komen kennis en verstandigheid.For the Lord gives wisdom; from his mouth come knowledge and understanding.
Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad.Look carefully then how you walk, not as unwise but as wise, making the best use of the time, because the days are evil.
Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden.If any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him.
Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.But the wisdom from above is first pure, then peaceable, gentle, open to reason, full of mercy and good fruits, impartial and sincere.
Hoeveel beter is het, wijsheid te verkrijgen dan goud, hoeveel verkieslijker is het, verstand te verwerven dan zilver!How much better to get wisdom than gold! To get understanding is to be chosen rather than silver.
Zeg niet: Hoe komt het, dat de vroegere tijden beter waren dan deze? Want niet uit wijsheid zoudt gij aldus vragen.Say not, “Why were the former days better than these?” For it is not from wisdom that you ask this.
Gedraagt u als wijzen ten opzichte van hen die buiten staan, maakt u de gelegenheid ten nutte. Uw spreken zij te allen tijde aangenaam, niet zouteloos; gij moet weten, hoe gij aan ieder het juiste antwoord moet geven.Walk in wisdom toward outsiders, making the best use of the time. Let your speech always be gracious, seasoned with salt, so that you may know how you ought to answer each person.
Door overmoed ontstaat slechts twist, maar bij hen die zich laten raden, is wijsheid.By insolence comes nothing but strife, but with those who take advice is wisdom.
Wie verstand verwerft, heeft zijn leven lief; wie inzicht bewaart, vindt geluk.Whoever gets sense loves his own soul; he who keeps understanding will discover good.
Laat niemand zichzelf misleiden! Indien iemand onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij worde dwaas, om wijs te worden.Let no one deceive himself. If anyone among you thinks that he is wise in this age, let him become a fool that he may become wise.
Wie zijn mond in toom houdt, bewaart zijn leven; wie zijn lippen openspert, hem wacht het verderf.Whoever guards his mouth preserves his life; he who opens wide his lips comes to ruin.
Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid.Who is wise and understanding among you? By his good conduct let him show his works in the meekness of wisdom.
Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots.Everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock.
Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.So teach us to number our days that we may get a heart of wisdom.
Als overmoed komt, komt schande mee, maar wijsheid is bij de ootmoedigen.When pride comes, then comes disgrace, but with the humble is wisdom.
Want wie mij vindt, heeft het leven gevonden, hij heeft van de Here welgevallen verkregen.For whoever finds me finds life and obtains favor from the Lord.
De vreze des Heren voedt op tot wijsheid, en ootmoed gaat vooraf aan de eer.The fear of the Lord is instruction in wisdom, and humility comes before honor.
Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren.For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord.
Een dwaas schept geen behagen in inzicht, maar hierin, dat zijn hart zich bloot geeft.A fool takes no pleasure in understanding, but only in expressing his opinion.
Wie wijs van hart is, neemt geboden aan, maar wie dwaas van lippen is, komt ten val.The wise of heart will receive commandments, but a babbling fool will come to ruin.
Opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen.That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the Spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of him.
U, o God mijner vaderen, loof en roem ik, omdat Gij mij wijsheid en kracht verleend hebt, en mij thans hebt bekendgemaakt wat wij van U gesmeekt hebben, daar Gij ons immers de zaak des konings hebt bekendgemaakt.To you, O God of my fathers, I give thanks and praise, for you have given me wisdom and might, and have now made known to me what we asked of you, for you have made known to us the king's matter.
Ook dit gaat van de Here der heerscharen uit; Hij is wonderbaar van raad, groot van beleid.This also comes from the Lord of hosts; he is wonderful in counsel and excellent in wisdom.
Zelfs een dwaas die zwijgt, gaat door voor wijs; als hij zijn lippen gesloten houdt, voor verstandig.Even a fool who keeps silent is considered wise; when he closes his lips, he is deemed intelligent.
Weet gij het niet, hebt gij het niet gehoord? Een eeuwig God is de Here, Schepper van de einden der aarde. Hij wordt noch moede noch mat, zijn verstand is niet te doorgronden.Have you not known? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the Creator of the ends of the earth. He does not faint or grow weary; his understanding is unsearchable.

De lankmoedige is groot van verstand, maar wie kortaangebonden is, hoopt dwaasheid op.Whoever is slow to anger has great understanding, but he who has a hasty temper exalts folly.
Vorige123Volgende

Bijbeltekst van de dag

Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookTwitterAndroid-appOp je website

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...