DailyVerses.netThema'sInschrijvenWillekeurige tekst

52 Bijbelteksten over Wijsheid

«Proverbs 2:6»
Want de Here geeft wijsheid, uit zijn mond komen kennis en verstandigheid.For the Lord gives wisdom; from his mouth come knowledge and understanding.
Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad.Be very careful, then, how you live—not as unwise but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil.
Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden.If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you.
Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.But the wisdom that comes from heaven is first of all pure; then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere.
Hoeveel beter is het, wijsheid te verkrijgen dan goud, hoeveel verkieslijker is het, verstand te verwerven dan zilver!How much better to get wisdom than gold, to get insight rather than silver!
Zeg niet: Hoe komt het, dat de vroegere tijden beter waren dan deze? Want niet uit wijsheid zoudt gij aldus vragen.Do not say, “Why were the old days better than these?” For it is not wise to ask such questions.
Gedraagt u als wijzen ten opzichte van hen die buiten staan, maakt u de gelegenheid ten nutte. Uw spreken zij te allen tijde aangenaam, niet zouteloos; gij moet weten, hoe gij aan ieder het juiste antwoord moet geven.Be wise in the way you act toward outsiders; make the most of every opportunity. Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone.
Door overmoed ontstaat slechts twist, maar bij hen die zich laten raden, is wijsheid.Where there is strife, there is pride, but wisdom is found in those who take advice.
Wie verstand verwerft, heeft zijn leven lief; wie inzicht bewaart, vindt geluk.The one who gets wisdom loves life; the one who cherishes understanding will soon prosper.
Laat niemand zichzelf misleiden! Indien iemand onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij worde dwaas, om wijs te worden.Do not deceive yourselves. If any of you think you are wise by the standards of this age, you should become “fools” so that you may become wise.
Wie zijn mond in toom houdt, bewaart zijn leven; wie zijn lippen openspert, hem wacht het verderf.Those who guard their lips preserve their lives, but those who speak rashly will come to ruin.
Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid.Who is wise and understanding among you? Let them show it by their good life, by deeds done in the humility that comes from wisdom.
Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots.Therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock.
Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.Teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom.
Als overmoed komt, komt schande mee, maar wijsheid is bij de ootmoedigen.When pride comes, then comes disgrace, but with humility comes wisdom.
Want wie mij vindt, heeft het leven gevonden, hij heeft van de Here welgevallen verkregen.For those who find me find life and receive favor from the Lord.
Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren.“For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways,” declares the Lord.
Een dwaas schept geen behagen in inzicht, maar hierin, dat zijn hart zich bloot geeft.Fools find no pleasure in understanding but delight in airing their own opinions.
De vreze des Heren voedt op tot wijsheid, en ootmoed gaat vooraf aan de eer.Wisdom’s instruction is to fear the Lord, and humility comes before honor.
De lankmoedige is groot van verstand, maar wie kortaangebonden is, hoopt dwaasheid op.Whoever is patient has great understanding, but one who is quick-tempered displays folly.
Wie wijs van hart is, neemt geboden aan, maar wie dwaas van lippen is, komt ten val.The wise in heart accept commands, but a chattering fool comes to ruin.
Zelfs een dwaas die zwijgt, gaat door voor wijs; als hij zijn lippen gesloten houdt, voor verstandig.Even fools are thought wise if they keep silent, and discerning if they hold their tongues.
Ook dit gaat van de Here der heerscharen uit; Hij is wonderbaar van raad, groot van beleid.All this also comes from the Lord Almighty, whose plan is wonderful, whose wisdom is magnificent.
Weet gij het niet, hebt gij het niet gehoord? Een eeuwig God is de Here, Schepper van de einden der aarde. Hij wordt noch moede noch mat, zijn verstand is niet te doorgronden.Do you not know? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the Creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and his understanding no one can fathom.
U, o God mijner vaderen, loof en roem ik, omdat Gij mij wijsheid en kracht verleend hebt, en mij thans hebt bekendgemaakt wat wij van U gesmeekt hebben, daar Gij ons immers de zaak des konings hebt bekendgemaakt.“I thank and praise you, God of my ancestors: You have given me wisdom and power, you have made known to me what we asked of you, you have made known to us the dream of the king.”

Opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen.I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the Spirit of wisdom and revelation, so that you may know him better.
Vorige123Volgende

Bijbeltekst van de dag

Wat buigt gij u neder, o mijn ziel,
en wat zijt gij onrustig in mij?
Hoop op God, want ik zal Hem nog loven,
mijn Verlosser en mijn God!

Willekeurige Bijbeltekst

De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen.

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God te verspreiden, met (nog) minder advertenties:

Donatie

Bijbeltekst van de dag

Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven, mijn Verlosser en mijn God!

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...