DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Wijsheid

Want de Here geeft wijsheid, uit zijn mond komen kennis en verstandigheid.For the Lord gives wisdom; From His mouth come knowledge and understanding.
Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad.See then that you walk circumspectly, not as fools but as wise, redeeming the time, because the days are evil.
Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden.If any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him.
Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, willing to yield, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy.
Hoeveel beter is het, wijsheid te verkrijgen dan goud, hoeveel verkieslijker is het, verstand te verwerven dan zilver!How much better to get wisdom than gold! And to get understanding is to be chosen rather than silver.
Zeg niet: Hoe komt het, dat de vroegere tijden beter waren dan deze? Want niet uit wijsheid zoudt gij aldus vragen.Do not say, “Why were the former days better than these?” For you do not inquire wisely concerning this.
Gedraagt u als wijzen ten opzichte van hen die buiten staan, maakt u de gelegenheid ten nutte. Uw spreken zij te allen tijde aangenaam, niet zouteloos; gij moet weten, hoe gij aan ieder het juiste antwoord moet geven.Walk in wisdom toward those who are outside, redeeming the time. Let your speech always be with grace, seasoned with salt, that you may know how you ought to answer each one.
Door overmoed ontstaat slechts twist, maar bij hen die zich laten raden, is wijsheid.By pride comes nothing but strife, But with the well-advised is wisdom.
Wie verstand verwerft, heeft zijn leven lief; wie inzicht bewaart, vindt geluk.He who gets wisdom loves his own soul; He who keeps understanding will find good.
Laat niemand zichzelf misleiden! Indien iemand onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij worde dwaas, om wijs te worden.Let no one deceive himself. If anyone among you seems to be wise in this age, let him become a fool that he may become wise.
Wie zijn mond in toom houdt, bewaart zijn leven; wie zijn lippen openspert, hem wacht het verderf.He who guards his mouth preserves his life, But he who opens wide his lips shall have destruction.
Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid.Who is wise and understanding among you? Let him show by good conduct that his works are done in the meekness of wisdom.
Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots.Therefore whoever hears these sayings of Mine, and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock.
Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.So teach us to number our days, That we may gain a heart of wisdom.
Als overmoed komt, komt schande mee, maar wijsheid is bij de ootmoedigen.When pride comes, then comes shame; But with the humble is wisdom.
Want wie mij vindt, heeft het leven gevonden, hij heeft van de Here welgevallen verkregen.For whoever finds me finds life, And obtains favor from the Lord.
Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren.“For My thoughts are not your thoughts, Nor are your ways My ways,” says the Lord.
Een dwaas schept geen behagen in inzicht, maar hierin, dat zijn hart zich bloot geeft.A fool has no delight in understanding, But in expressing his own heart.
De vreze des Heren voedt op tot wijsheid, en ootmoed gaat vooraf aan de eer.The fear of the Lord is the instruction of wisdom, And before honor is humility.
Wie wijs van hart is, neemt geboden aan, maar wie dwaas van lippen is, komt ten val.The wise in heart will receive commands, But a prating fool will fall.
Ook dit gaat van de Here der heerscharen uit; Hij is wonderbaar van raad, groot van beleid.This also comes from the Lord of hosts, Who is wonderful in counsel and excellent in guidance.
U, o God mijner vaderen, loof en roem ik, omdat Gij mij wijsheid en kracht verleend hebt, en mij thans hebt bekendgemaakt wat wij van U gesmeekt hebben, daar Gij ons immers de zaak des konings hebt bekendgemaakt.I thank You and praise You, O God of my fathers; You have given me wisdom and might, And have now made known to me what we asked of You, For You have made known to us the king’s demand.
Zelfs een dwaas die zwijgt, gaat door voor wijs; als hij zijn lippen gesloten houdt, voor verstandig.Even a fool is counted wise when he holds his peace; When he shuts his lips, he is considered perceptive.
De lankmoedige is groot van verstand, maar wie kortaangebonden is, hoopt dwaasheid op.He who is slow to wrath has great understanding, But he who is impulsive exalts folly.
Weet gij het niet, hebt gij het niet gehoord? Een eeuwig God is de Here, Schepper van de einden der aarde. Hij wordt noch moede noch mat, zijn verstand is niet te doorgronden.Have you not known? Have you not heard? The everlasting God, the Lord, The Creator of the ends of the earth, Neither faints nor is weary. His understanding is unsearchable.

Opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen.That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him.
Vorige123Volgende

Bijbeltekst van de dag

Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.

Willekeurige Bijbeltekst

De liefde is lankmoedig,
de liefde is goedertieren,
zij is niet afgunstig,
de liefde praalt niet,
zij is niet opgeblazen,
zij kwetst niemands gevoel,
zij zoekt zichzelf niet,
zij wordt niet verbitterd,
zij rekent het kwade niet toe.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...