DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Zegen

«But blessed is the one who trusts in the LORD, whose confidence… Jeremiah 17:7-8»
Gezegend is de man die op de Here vertrouwt, wiens betrouwen de Here is; hij toch zal zijn als een boom, aan het water geplant, die zijn wortels tot aan een beek uitslaat, en het niet merkt, als er hitte komt, maar welks loof groen blijft, die in een jaar van droogte geen zorg heeft en niet nalaat vrucht te dragen.But blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in him. They will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes; its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit.
De Here zegene u en behoede u; de Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.The Lord bless you and keep you; the Lord make his face shine on you and be gracious to you; the Lord turn his face toward you and give you peace.
Hij geve u naar uw hart, en doe al uw plannen in vervulling gaan.May he give you the desire of your heart and make all your plans succeed.
Beveel de Here uw werken, dan zullen uw voornemens gelukken.Commit to the Lord whatever you do, and he will establish your plans.
Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future.
Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus.
Maar gij zult de Here, uw God, dienen; dan zal Hij uw brood en uw water zegenen en Ik zal ziekte uit uw midden verwijderen.Worship the Lord your God, and his blessing will be on your food and water. I will take away sickness from among you.
Smaakt en ziet, dat de Here goed is; welzalig de man die bij Hem schuilt.Taste and see that the Lord is good; blessed is the one who takes refuge in him.
Doordat ik u heden gebied de Here, uw God, lief te hebben door in zijn wegen te wandelen en zijn geboden, inzettingen en verordeningen te onderhouden, opdat gij leeft en talrijk wordt en de Here, uw God, u zegene in het land, dat gij in bezit gaat nemen.For I command you today to love the Lord your God, to walk in obedience to him, and to keep his commands, decrees and laws; then you will live and increase, and the Lord your God will bless you in the land you are entering to possess.
De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets; Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij aan rustige wateren.The Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures, he leads me beside quiet waters.
Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet.Bless those who persecute you; bless and do not curse.
Wie op het woord acht geeft, zal het goede vinden; ja, welzalig hij, die op de Here vertrouwt.Whoever gives heed to instruction prospers, and blessed is the one who trusts in the Lord.
Hoe groot is het goed dat Gij hebt weggelegd voor wie U vrezen, dat Gij bereid hebt voor wie bij U schuilen ten aanschouwen van de mensenkinderen.How abundant are the good things that you have stored up for those who fear you, that you bestow in the sight of all, on those who take refuge in you.
De genade van de Here Jezus Christus zij met ulieder geest.The grace of the Lord Jesus Christ be with your spirit.
Maar tot u, die Mij hoort, zeg ik: Hebt uw vijanden lief, doet wel degenen, die u haten; zegent wie u vervloeken; bidt voor wie u smadelijk behandelen.But to you who are listening I say: Love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who mistreat you.
En vergeldt geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegent integendeel, wijl gij hiertoe geroepen zijt, dat gij zegen zoudt beërven.Do not repay evil with evil or insult with insult. On the contrary, repay evil with blessing, because to this you were called so that you may inherit a blessing.
Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet.But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control. Against such things there is no law.
Indien gij dan aandachtig luistert naar de stem van de Here, uw God, en al zijn geboden, die ik u heden opleg, naarstig onderhoudt, dan zal de Here, uw God, u verheffen boven alle volken der aarde.If you fully obey the Lord your God and carefully follow all his commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth.
Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled.
De zegen des Heren, die maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan toe.The blessing of the Lord brings wealth, without painful toil for it.
De genade van de Here Jezus Christus zij met uw geest.The grace of the Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen.
Geliefde, ik bid, dat het u in alles wèl ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wèl gaat.Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting along well.
En God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij, in alle opzichten te allen tijde van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig moogt zijn.And God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work.
Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis; beproeft Mij toch daarmede, zegt de Here der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten.“Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this,” says the Lord Almighty, “and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it.”
Welzalig zij, die zijn getuigenissen bewaren, die Hem van ganser harte zoeken.Blessed are those who keep his statutes and seek him with all their heart.

Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God.

Bijbeltekst van de dag

Jezus zeide tot hen: Ik ben het brood des levens; wie tot Mij komt, zal nimmermeer hongeren en wie in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.

Willekeurige Bijbeltekst

Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Jezus zeide tot hen: Ik ben het brood des levens; wie tot Mij komt, zal nimmermeer hongeren en wie in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...