DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over 'Grote'

 • Maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst, vergezeld van tevredenheid.
 • Beter is weinig met de vreze des HEEREN,
  dan een grote schat met verwarring erbij.
 • Ach, Heere HEERE! Zie, Ú hebt de hemel en de aarde gemaakt door Uw grote kracht en door Uw uitgestrekte arm. Niets is voor U te wonderlijk.
 • Roep tot Mij, en Ik zal u antwoorden, Ik zal u grote en onbegrijpelijke dingen bekendmaken, die u niet weet.
 • Een goede naam is verkieslijker dan grote rijkdom,
  goede gunst dan zilver en dan goud.
 • Halleluja!
  Welzalig de man die de HEERE vreest,
  die grote vreugde vindt in Zijn geboden.
 • En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal.
 • Door Uw grote barmhartigheid hebt U hen niet vernietigd en hebt U hen niet verlaten, want U bent een genadig en barmhartig God.
 • Zing psalmen voor de HEERE, want Hij heeft zeer grote dingen gedaan.
  Laat dit bekend worden over heel de aarde!
 • Vrees alleen de HEERE, en dien Hem trouw met uw hele hart, want zie welke grote dingen Hij bij u gedaan heeft.
 • En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken.
 • Maar Ik zeg u: Zweer in het geheel niet, niet bij de hemel, want dat is de troon van God;
  niet bij de aarde, want dat is de voetbank van Zijn voeten; en ook niet bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote Koning.
 • Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden.
 • Wie is Hij, deze Koning der ere?
  De HEERE van de legermachten,
  Hij is de Koning der ere. Sela
 • Ik zal Mijn grote Naam heiligen, die onder de heidenvolken ontheiligd is, die u in hun midden ontheiligd hebt. Dan zullen de heidenvolken weten dat Ik de HEERE ben, spreekt de Heere HEERE, als Ik in u voor hun ogen geheiligd word.
 • Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid,
  delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
  Was mij schoon van mijn ongerechtigheid,
  reinig mij van mijn zonde.
 • Beter is een weinig met gerechtigheid,
  dan een veelheid aan inkomsten zonder recht.
 • Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden.
 • Nu dan, laat grote vrees voor de HEERE over u komen; neem uw plichten waar, en doe ze, want bij de HEERE, onze God, is geen onrecht, geen partijdigheid of aanneming van geschenken.
 • De God nu van de vrede, Die de grote Herder van de schapen, onze Heere Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwige verbond,
  moge u toerusten tot elk goed werk om Zijn wil te doen, en in u werken wat in Zijn ogen welbehaaglijk is, door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.
 • En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen.
 • Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht.
 • In de weg van Uw getuigenissen verblijd ik mij meer
  dan in alle bezit.
 • Ik maak Mijn verbond met u, dat niet meer alle vlees door het water van een vloed zal worden uitgeroeid, en dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te gronde te richten.
 • Wie Uw wet liefhebben, hebben diepe vrede;
  voor hen ligt er geen struikelblok.

Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt.
Lees meer...

Bijbeltekst van de dag

God is geen man, dat Hij liegen zou,
of een mensenkind, dat Hij ergens berouw over hebben zou.
Zou Híj iets zeggen en het dan niet doen?
Zou Híj spreken en het niet gestand doen?

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

De HEERE zegene u
en behoede u!
De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten
en zij u genadig!
De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u
en geve u vrede!
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie