DailyVerses.netIzihlokoIvesi elingahleliweBhalisa

Amavesi EBhayibheli ngokuPhumula

 • Zanini kimi nina nonke enikhatheleyo nenisindwayo, mina ngizakuniphumuza.
 • Umphefumulo wami uzithulele kuNkulunkulu kuphela;
  insindiso yami ivela kuye.
 • Ngizakucambalala ngokuthula,
  ngilale ubuthongo,
  ngokuba wena Jehova wedwa ungihlalisa ngokulondeka.
 • Usho kanje uJehova, uthi:
  “Yimani ezindleleni, nibone,
  nibuze imikhondo yasendulo
  ukuthi iphi indlela enhle,
  nihambe ngayo,
  niyakufumana ukuphumula kwemiphefumulo yenu;
  kepha bathi: ‘Asiyikuhamba ngayo.’ ”
 • UJehova ungumalusi wami,
  angiyikuswela.
  Uyangilalisa emadlelweni aluhlaza;
  uyangiyisa ngasemanzini okuphumula.
 • Yena owakhile ekusithekeni koPhezukonke
  nohlezi emthunzini kaSomandla
  uthi kuJehova: “Uyisiphephelo sami nenqaba yami
  noNkulunkulu wami engimethembayo.”
 • Ngakho-ke kubasalele abantu bakaNkulunkulu ukuphumula kwesabatha. Ngokuba ongenile ekuphumuleni kwakhe yena uphumula emisebenzini yakhe njengoNkulunkulu kweyakhe.
 • Bekani ijoka lami phezu kwenu, nifunde kimi, ngokuba ngimnene, ngithobile ngenhliziyo; khona imiphefumulo yenu iyakufumana impumuzo. Ngokuba ijoka lami lihle, nomthwalo wami ulula.
 • Yizwani nibone ukuthi uJehova muhle;
  ubusisiwe lowo muntu ophephela kuye.
 • Ngakho-ke masikhuthalele ukungena kulokho kuphumula, ukuze kungawi muntu ngaleso siboniso sokungalaleli.
 • Kepha ukuphela kwezinto zonke sekusondele. Ngakho zikhuzeni, nizithibe, ukuze nikhuleke.
 • Gcina usuku lwesabatha, ulungcwelise, njengalokho uJehova uNkulunkulu wakho ekuyalile. Izinsuku eziyisithupha uyakusebenza, uwenze wonke umsebenzi wakho, kepha usuku lwesikhombisa luyisabatha likaJehova uNkulunkulu wakho; awuyikusebenza msebenzi ngalo, wena nendodana yakho, nendodakazi yakho, nenceku yakho, nencekukazi yakho, nenkabi yakho, nembongolo yakho, nezinkomo zakho, nomfokazi wakho ophakathi kwamasango akho, ukuba inceku yakho nencekukazi yakho ziphumule njengawe.

Amavesi eBhayibheli osuku

UJesu wathi kuye: “Mina ngingukuvuka nokuphila; okholwa yimi, noma efa, wophila. Nalowo ophila, akholwe yimi, kasoze afa naphakade. Uyakholwa yilokho na?”

Thola ivesi leBhayibheli lansuku zonke:

Isaziso nsuku zonkeI-emailFacebookAndroid-appKuwebhusayithi yakho

Ivesi leBhayibheli elingahleliwe

Kepha anazi yini ukuthi umzimba wenu uyithempeli likaMoya oNgcwele okinina, enimamukele kuNkulunkulu, nokuthi anisibo abenu na? Ngokuba nathengwa ngenani elikhulu. Ngakho-ke mbongeni uNkulunkulu emzimbeni wenu.Ivesi elilandelayo

Sekela iDailyVerses.net

Siza mina ukusakaza iZwi lika Nkulunkulu
Nikela

Amavesi eBhayibheli osuku

UJesu wathi kuye: “Mina ngingukuvuka nokuphila; okholwa yimi, noma efa, wophila. Nalowo ophila, akholwe yimi, kasoze afa naphakade. Uyakholwa yilokho na?”

Thola ivesi leBhayibheli lansuku zonke:

Uhlelo lwakho lokufunda iBhayibheli

Dala i-akhawunti ukumisa uhlelo lwakho lokufunda iBhayibheli uzobona intuthuko yakho kanye nesahluko esilandelayo ongasifunda lapha!